10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları

 10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları

 1) “yaşa-“ fiilini şimdiki zamanın rivayetine göre çekimleyiniz.(6p)

  yaşıyormuşum, yaşıyormuşsun, yaşıyormuş, yaşıyormuşuz, yaşıyormuşsunuz, yaşıyormuşlar

2) Aşağıdaki yargıları doğru-yanlış olarak değerlendiriniz.(12p)

Kip ve kişi kavramlarını taşıyan fiillere durum fiilleri denir. (Y   )

Birleşik zamanlı fiiller, basit zamanlı fiillere hâl eklerinin  getirilmesiyle oluşturulur. ( Y   )

“Derdime derman olmalısın.” cümlesinde fiil emir kipinde çekimlenmiştir. (  Y  )

Yer-yön zarfları çekim eki aldıklarında fiile dönüşürler.(  Y  )

Emredici anlatımda dilin alıcıyı harekete geçirme işlevinden yararlanılır.( D   )

Geçişsiz bir fiilin “-r, -dır, -t” eklerinden birini alarak nesne alabilir duruma getirilmesiyle oluşan fiillere oldurgan fiil denir. (D   )

3) Aşağıdaki  boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(10p)

Sözde öznelerin bulunduğu cümlelerdeki fiiller, …edilgen………….   çatılıdır.

Dönüşlü fiil,  fiillere getirilen “…n..” ve “….l.” ekleriyle oluşturulur.

Ek fiilin  birinci görevi   …isimleri………..  yüklem yapar.

“ onlar ki bu güller tutuşan bahçededirler/Bir gün nereden, hangi tesadüfle gelirler” dizelerindeki “…onlar………….” sözcüğü şahıs zamiridir.

“Orda geçti benim güzel günlerim / O demleri anıp bugün insanım.” dizelerindeki “………anıp……………” sözcüğü fiilimsidir.

4) kırma ki bir gönül, yaşa hayatı mutlu mutlu.”

   Bu cümlede aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur?(10p)

 A) Sıfat   B) Bağlaç   C)zarf    D) zamir    E)Fiil

 

5) Aşağıdakilerden hangisi “Tırnağın varsa başını kaşı.” sözüyle yakın anlamlıdır?(5p)

A) kimseden kimseye hayır gelmez.

B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

C) Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

D) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

E) Dost, dostun eğerlenmiş atıdır.

6) Tarihimizde iki tane Gül Baba vardır. Fatih dev­rinde yaşayan ve asıl adı Mehmet olan Gül Ba­ba, Anadolu'ya Şirvan'dan gelmiş, Fatih'in yap­tırdığı camide dersler okutmuş ve kendisine ve­rilen Korucu köyünde bir tekke kurmuştur. Ka­nuni zamanında yaşayan ve asıl adı Cafer olan Gül Baba ise bir Bektaşi dervişidir. 1548'de Bu-din'de şehit olmuştur. Halk arasındaki ünüyle birinci Gül Baba'yı unutturan bu sevimli derviş sarığında daima bir gül bulundururmuş.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır? (5p)

A)        Betimleme – öyküleme

B)        Açıklama – karşılaştırma

C)        Tartışma – örnek verme

D)       Öyküleme – örnek verme

E)        Açıklama – betimleme

7) Aşağıdaki sözcüklerin köklerini karşısındaki boşluklara yazarak  bu köklerin  türünü belirtiniz.( isim kökü, fiil kökü)(10p)

      batılı:                     ……bat-(fiil kökü)…………………………..……

sevgili:                   ……sev-(fiil kökü)……………………….…….

korkunç                 ………kork-(fiil kökü)……………….….………….

gürültü                …………gür(yansıma isim)……………..…………..…

ısıtıcı                     …………ısı(isim kökü)………………………….. .

8) Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiil, farklı kiple çekimlenmiştir? (7p)

A) Kahramanlar gibi sen ebedi kalmalısın

B) Melek, bir ağ gibi ördü rüyalarımı

C) Yenilgi, ilmek ilmek düğümlenmiş tarihe

D) Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düşer

E) Bir fetih sevinciyle düzelecek yokuşlar

9)  Kurallı birleşik fiilleri yazarak birer örnek veriniz.(10p)

 Yeterlilik fiili: gelebilirim

Tezlik Fiili: geliversin

Sürerlilik Fiili: geledursun

Yaklaşma Fiili: geleyazdım

10) Göğsümden havaya    kattığım  bu zehir

       Solduracak bir gül gibi ömrümü sessizce

       Kaçıp dolaşsan da sen şehir şehir

      Bana kalacaksın yine son  gün herkes

Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerin türünü belirtiniz.(10p)

 hava(isim), bu(sıfat), solduracak(fiilimsi), gibi(edat), sessizce(zarf), da(bağlaç), kaçıp(fiilimsi), bana(zamir), son(sıfat), herkes(zamir)

11) “Uzun yıllardan sonra onunla ilk kez görüştüm.”

Bu cümlenin eylemi, çatı bakımından hangi özellikleri taşır?(10p)

A) Etken-geçişsiz

B) Etken-geçişli

C) Ettirgen-işteş

D) Edilgen-ettirgen

E) İşteş-geçişsiz

                                                                              Cemal AKSOY(Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Cevap Ver