10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları

Türk edebiyatı, Türk edebiyatı dersleriyle ilgili hazırladığımız yazılı sorularını paylaşmaya devam ediyoruz. 10 .sınıf türk edebiyatı 2.dönem 2.yazılı,10.sınıf türk edebiyatı ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı sorularını sizleri için hazırladık. haziran ve eylül dönemi ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarında sorulabilecek sorular türk edebiyatı dersi 10.sınıf kitabı ve konularına paralel olarak hazırlanmıştır. Türk edebiyatı 10.sınıf 2.dönem 3.yazılı soruları ile ilgili paylaşımlarımız cemal aksoy sitesinde mevcuttur. Lys ve Ygs sınavlarında çıkabilecek Türkçe soruları da sitemizde bulabilirsiniz. Ygs ve Lys sorularını, Ygs  Lys Türkçe soru bankasını, Lys, Ygs Türkçe, dil bilgisi konu testlerini sitemizden takip edebilirsiniz.

1)    Dünya talebiyle kimisi halkun emekde

 

 

Kimi oturup zevk ile dünyayı yimekde ( Bağdatlı Ruhi)

( Halkın kimisi dünyayı elde etmek için çalışırken kimisi de zevkle dünyayı yemektedir.)

Yukarıdaki beyitte aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

A)    Yarım kafiye                          B) Tam kafiye              C)) Tunç kafiye          D)    Zengin kafiye         E) Cinaslı kafiye

 

2)    “Su Kasidesi” Hz. Muhammed’i övmek, onun mucizeleri ve ona duyulan özlemi dile getirmek amacıyla kaleme alınmıştır.

Bu açıklamaya göre “Su Kasidesi”nin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Methiye       B) Münacaat         C) Naat

D)    Mersiye     E) Tevhit

3)    Sanatkârane nesirde, cümlelerin dizeler gibi ahenkli ve sanatlı olmasına özen gösterilir. Bu nedenle de özellikle cümle sonlarındaki kelimelerin kafiyeli olması sağlanır. Nesirdeki bu kafiyeye  …………….  denir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Seci              B) İnşa                    C) Münşi           D) Hamse           E) Nazire

4)    Divan edebiyatında süslü nesirle oluşturulmuş metinlerin toplandığı eserlere genel olarak ne isim verilmiştir?

A)    İnşa               B) Tefsir      C) Münşi                  D) Münşeat                            E) Hamse

5)    Gülden terazi tutarlar

Gülü gül ile tartarlar

Gül alırlar gül satarlar

Çarşı pazarı güldür gül. ( Seyyid Nesimi)

Yukarıdaki dörtlükte  “gül” sözcüğü yedi kez kullanılarak  …………………  yapılmıştır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Tezat            B) İstifham       C) Cinas       D) Nida          E)     Tekrir

 

6)    Semai kaçlı hece ölçüsüyle söylenir?

A)    7    B) 8         C) 11      D) 14      E) 15

 

7)    Sevdiğim bir tanedir

Sedeftir dürdânedir

Daldım aşk deryasına

Çıkardım bir tanedir

Yukarıdaki metin parçasıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)    İlk iki mısrası, “doldurma mısra”dır.

B)    Mani tip uyak düzeniyle oluşturulmuştur.

C)    Nazım birimi dörtlüktür.

D)    Hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.

E)     Koşma nazım şekliyle yazılmıştır

8)    Aşağıdakilerden hangisi dini- tasavvufi konularda eser vermiştir?

A)    Bakî              B) Yunus Emre      C) Hoca Dehhani          D) Nedim           E) Nef’î

9)    Fuzûlî’nin yazdığı “Leyla ile Mecnun” ile “Su Kasidesi” arasında aşağıdakilerden hangisi yönüyle bir benzerlik olduğu söylenebilir?

A)    Tema            B) Nazım şekli       C) Nazım birimi        D) Uyak düzeni E) Birim sayısı

10) Türk diliyle oluşturulan ilk şuara tezkiresi ………………   tarafından yazılan  “Mecalisü’n Nefâis”tir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Mustafa Darir                             B) Bakî               C) Ali Şir Nevâî                                 D)Latifî                E) Nergisî

11) Kasidenin …………….. beytinde mısralar kendi arasında uyaklıdır. Diğer beyitlerin ilk mısraları serbest, ikinci mısraları ise ilk beyitle uyaklıdır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Matla            B) Tâc                     C)Şah                D) Makta            E) Hüsn-i matla

12) Aşağıdakilerden hangisi Türk’lerin divan şiirine kazandırdıkları bir nazım şeklidir?

A)    Mesnevi      B) Şarkı                  C) Murabba                D) Kaside           E) Gazel

13) Aşağıdakilerden hangisi dini- tasavvufi halk şiiri geleneğine bağlı kalarak eser oluşturmuş  şairlerden biri değildir?

A)    Mevlana

B)    Yunus Emre

C)    Kaygusuz Abdal

D)    Süleyman Çelebi

E)     Hoca Dehhani

 

14) Saçım uzun kalkmıyor,

Yâr yüzüme bakmıyor,

Yâr üstüme evlenmiş,

Hiç Allah’tan korkmuyor.

Yukarıdaki maninin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Cinaslı          B) Tam (düz)         C) Artık               D) Deyiş                             E) Kesik

15) Hikemi gazelleriyle ünlü şair aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Fuzûlî           B) Bakî        C)Ömer Hayyam              D) Nabî                                   E) Şeyhî

16) Aşağıdakilerden hangisinin nazım şekli mesnevidir?

A)    Kerem ile Aslı

B)    Leyla ile Mecnun

C)    Arzu ile Kamber

D)    Tahir ile Zühre

E)     Ferhat ile Şirin

 

17) Mert dayanır namert kaçar

Meydan gümbür gümbürlenir

Şahlar şahı divan açar

Divan gümbür gümbürlenir

            Köroğlu

Yukarıdaki metin parçasında aşağıdaki nazım türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A)    Güzelleme        B) Ağıt           C) Koçaklama             D) Hicviye          E) Taşlama

18) Bu dar günde

Elim al bu dar günde

Ben feleğe n’eyledim

Ömrümü budar günde

Yukarıdaki maniyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)    Birden çok sözcükte ünlü düşmesi gerçekleşmiştir.

B)    Uyak düzeni “aaba”dır.

C)    Cinaslı uyak kullanılmıştır.

D)    Kesik (cinaslı) maniye örnektir..

E)     Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.

 

19) ……………………, edebiyatımızda mesnevi nazım şeklini kullanan şairlerin  en önemlilerindendir. O, Hayriyye, Hayrâbad ve Sûr-name isimli eserlerini bu nazım şekliyle oluşturmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Fuzûlî           B) Nabi                   C) Nef’î              D) Mevlana        E) Aşık Paşa

20) Karanfil eker misin,

Bal ile şeker misin,

Yâr bana ettiğini

Ahrette çeker misin?

Yukarıdaki maniyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)     Uyak düzeni  “abba” dır.

B)    Mısra sonlarında soru ekleri rediftir.

C)    7’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.

D)    Sitem bildiren ifadelere yer verilmiştir.

E)     Düz manidir.

 

21) Köroğlu düşer mi yine şanından

Ayırır çoğunu er meydanından,

Kır at köpüğünden düşman kınından

Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır.( Köroğlu)

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A)    Lirik şiir        B) Satirik şiir         C)Pastoral şiir            D) Didaktik şiir  E) Epik şiir

22) Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk Şiiri nazım şekillerinden biri değildir?

A)    Koşma          B) Mani         C) Ninni            D) Türkü             E) Ağıt

 

 

23) Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde gelişen metinlerden değildir?

A)    Masal           B) Mesnevi           C) Roman          D) Hikaye           E) Gazel

24) Mesnevi nazım biçimiyle oluşturulan kimi eserlerde dini- tasavvufi temalar da ele alınmıştır………..’nin yazdığı “Vesiletü’n Necat” bu tür mesnevilere örnek olarak gösterilebilir………., bu eserinde Hazreti Muhammed’in yaşamını ve vasıflarını anlatmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Yunus Emre

B)    Fuzûlî

C)    Şeyyad Hamza

D)    Süleyman Çelebi

E)     Erzurumlu İbrahim Hakkı

 

25) Kasidenin bölümlerinden olan …………., genellikle tek beyitten oluşur. Bu bölüm, nesibden sonra gelir ve şiirin asıl temasının ele alınacağı bölüme geçiş aşamasında kullanılır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Fahriye        B) Dua                    C)Girizgah               D) Teşbib           E) Methiye

Soruların cevabına yorum bölümüne yazarak ulaşabilirsiniz.

NOT: Her soru 4 puandır. Süre 40 dakikadır. Başarılar dileriz.

                            Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Cevap Ver