10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem Telafi Sınavı Soruları

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem Telafi (Ortak) Sınavı Soruları

1.“Menekşeler külahını kaldırır.” dizesindeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Ak kuğular sökün etti yurdundan

B) Gül budanmış dal dal olmuş

C) Güzel gitti diye pınar ağladı

D) Kara yerde mor menekşe biter mi

E) Gözlerim kapıda kulağım seste

2. Aşağıdakilerden hangisi, destan(epope) geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş dönemi ürünüdür?

A)Kutadgu Bilig   B)Divan-ı Lügat’it Türk   C).Atabetü’l Hakayık

D)Kitab- Dede Korkut    E)İskendername

3.Aşağıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerdeki bilgilerden hangisi yanlıştır?

“Kitab-ı Dede Korkut sanatçısı belli olmayan , halkın ortak malı olan bir eserdir.(I)Nazım nesir karışımı olan 12 hikayeden oluşur.(II)Hikayelerde daha çok Oğuzların , düşmanları ve insanüstü güçlerle savaşımları anlatılır.(III)Her hikaye bağımsız olmakla beraber, çoğunda ortak kahramanlar bulunur(IV)Hikayelerde adı geçen Dede Korkut, kahramanlıklarıyla ün kazanmış Oğuz Beylerinden biridir(V)

A.I          B.II         C.III                       D.IV                       E.V

4.Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden değildir?

A. Aruz vezni ile yazılmış olma

B. Kaside , mesnevi , gazel gibi belli nazım şekilleri içinde yazılma.

C.Parça güzelliğine değil bütün güzelliğine önem verme

D.Duygu ve düşünceyi kalıplaşmış düşünce içinde anlatma

E.Yabancı sözcüklerle ve dil kurallarıyla  fazlaca yüklü olma.

5). Aşağıdakilerin hangisinde verilen destanların tamamı yapay destandır?

A)Üç Şehitler Destanı, Kaybolmuş Cennet ,Tasso

B)İlyada, Kaybolmuş Cennet , Tasso

C) Oğuz Kağan, kaybolmuş Cennet, Kalevela

D)Odysseia, Üç Şehitler Destanı, Şehname

E) Ramayana, Şehname, Şu

6) “Fuzuli, Leyla ile Mecnun’u ile bütün edebiyat boyunca  tek başına kalmış bir eserin sahibidir.Baki’nin Mersiye’si gibi onun mesnevisi de uzun zamanı kapatan eserlerdendir.Çağdaşı Yahya Bey gibi,Atai gibi bu yolla heves edenler, az çok bölgesel konuları ele almışlar ya da çeviriye özenmişlerdir.” Bu parçaya göre Fuzuli’nin mesnevisi ile Baki’nin Mersiyesi’nin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A.Bu eserde mesnevi ile mersiye devrinin kapanmış olması

B. Şairlerinin bu türlerde başka eser vermemiş olmaları

C.Uzun zaman , eşdeğerde benzerlerinin yazılmamış olması

D.Türlerinin ilk örnekleri sayılmaları

E.İki büyük çağdaş şair tarafından yazılmaları.

7)Aşağıdakilerden hangisinde nazım biçimi ve türlerinin kullanıldığı edebiyat dönemi yanlış gösterilmiştir?

A) Gazel – Divan edebiyatı

B) Koşma – Âşık edebiyatı

C) İlahi – Tekke edebiyatı

D) Mesnevi – Divan edebiyatı

E) Semai – Tekke edebiyatı

8.Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır? 

A) Gazel, Divan Edebiyatına; koşma, Halk Edebiyatına özgü bir nazım biçimidir.

B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür

C) Gazel aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı halde; koşma, hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılır.

D) Gazel 10-20 beyitten, koşma 7-12 dörtlükten oluşur.

E) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap; koşmalarınki ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.

9. Aşağıda verilen dizelerin hangisinde redif yoktur?

A) Ey, genç kanı kaynayan pınar    

     Ey, altında yatıp kalktığım çınar

B) Uzaktan görenler yine aldanır

     Gözlerde bir hayal gibi canlanır

C) Ey, kumrulu bahçem, sümbüllü bağım

     Ey, bülbüllü derem, mineli dağım

D) Yatıyor can evimde hep sonsuz emeller

     Gönlüme dokunmadı göğsümü yırtan eller

E) Akşam sanki boşluk içime dolar

     Dağların cilası gittikçe solar.

10.Yüzyıllar boyunca Tekke şiirinin önderi sayılmış, şiirleriyle kafalara ve gönüllere Türkçe ile seslenmiştir. Tasavvuf akımını taşkın ve gür lirizmi ile halka yansıtmıştır. Aruzla şiirler yazmıştır. Bu şiirlerde kullanılan ana tema Tanrı aşkı ve insan sevgisidir.Felsefesi “Gel ! Ne olursan ol gel!”dir.

Yukarıda özellikleri belirtilen şair kimdir? 

A) Yunus Emre          B) Yusuf Has Hacip              C) Mevlana            

D) Sultan Veled               E) Hacı Bayram Veli

11.Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?

A) İlyada, Kalevala, Oğuz Kağan

B) İlyada, Kaybolmuş Cennet, Oğuz Kağan

C) Kaybolmuş Cennet, Kalevala, Şehname

D) İlyada, Kurtarılmış Kudüs, Kalevala

E) Kurtarılmış Kudüs, Şehname, Odysseia

12.)Aşağıdakilerden hangisi İslamlık öncesi sözlü edebi­yat ile Âşık edebiyatının ortak özelliği değildir?

A)Hece ölçüsünün kullanılması

B)Müzik eşliğinde söylenmesi

C)Dörtlük nazım biriminin kullanılması

D)Ürünlerinin anonim (ortak) olması

 E) Dilin yalın olması         

13)Aşağıdaki dizilerden hangisi, tümüyle Divan Edebiyatı ürünlerindendir?

A) şarkı – ağıt – rubai – müstezat – mani

B) müstezat – mersiye – gazel – naat – Münacaat

C) tuyuğ – kaside – murabba – türkü – gazel

D) rubai – muhammes – destan –tuyuğ – masal

E) gazel – şarkı – murabba – mani – mesnevi

14) Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Tonyukuk Anıtı, Bilge Tonyukuk adına 720'de dikil­miştir.

B)Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleri Göktürk Yazıtları'dır.

C)Göktürk Yazıtları'nı Danimarkalı bilgin Thomsen oku­muştur.

D)Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılan ilk ya­pıt, Göktürk Yazıtlarıdır.

 E)Göktürk Yazıtlarının konusu Göktürklerin tarihidir.

15. .(I) Yollarda kaldı gözlerimiz, gelmedi haber

     (II) Bakarım, bakarım sılam görünmez

Birincisi Baki’den, İkincisi Karacaoğlan’dan alınan bu iki dize için, hangisi söylenemez?

A)Her ikisi de yalın bir dille söylenmiştir.

B)Her ikisi de aynı ölçüyle söylenmiştir.

C) Biri Divan, öteki Halk şiiriyle ilgilidir.

D)İkisi de bir bekleyişin, özlemli bir arayışın anlatımıdır.

E) İkisinde de kolay gibi görünen, gerçekte güç bir söyleyiş vardır.

“Yüzyıllar boyunca Tekke şiirinin önderi sayılmış, şiirleriyle kafalara ve gönüllere Türkçe ile seslenmiştir. Tasavvuf akımını taşkın ve gür lirimi ile halka yansıtmıştır. Aruzla da şiirler yazmakla birlikte, genellikle heceyi kullanmıştır. Şiirlerinde ilahi aşkı ve insan sevgisini işlemiştir.”

16)  Yukarıda özellikleri belirtilen şair kimdir?

 

A)Yunus Emre

B)Yusuf Has Hacib

C)Mevlana

D)Kaygusuz Abdal

E)Hoca Dehhani

17)Aşağıdakilerden hangisi Göktürklere ait  bir destandır?

A)Türeyiş Destanı               B)Manas  Destanı

C)Oğuz Kağan   D)Bozkurt Destanı  E)Şu Destan              

18. Mesneviye ait bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Uyak düzeni aa/ ba/ca…. biçimindedir.

B)Beyit sayısı konunun işlenişine göre belirlenir.

C)Daha çok aruz vezninin kısa kalıplarıyla yazılır.

D)Arap ve Türk edebiyatına İranlılardan geçmiştir.

E)Genellikle uzun hikayeler işlenir.

19)Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig adlı eserin sembolik kişilerinden değildir?

A)Kün Togdı    B)Ay Toldı      C)Yollug Tiğin           

            D)Ögdülmüş       E)Odgurmuş

20) “Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib/Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır.”

Bu beyitte, Divan edebiyatının ortak konularından hangisi işlenmiştir?

A) Aşk derdine derman bulunamayışı

B) Sevgiliye duyulan özlem

C) Aşk ıstırabının insanı olgunlaştıracağı inancı

D) Sevgilinin cefasının sürüp gitmesi için Tanrı’ya yakarış

E) Aşk acısından duyulan mutluluk

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem Telafi Ortak Sınavı Cevapları

CEVAPLAR

 1. (A) (B) (C) (D) (E)          14. (A) (B) (C) (D) (E)

 2. (A) (B) (C) (D) (E)          15. (A) (B) (C) (D) (E)

 3. (A) (B) (C) (D) (E)          16. (A) (B) (C) (D) (E)

 4. (A) (B) (C) (D) (E)          17. (A) (B) (C) (D) (E)

 5. (A) (B) (C) (D) (E)          18. (A) (B) (C) (D) (E)

 6. (A) (B) (C) (D) (E)          19. (A) (B) (C) (D) (E)

 7. (A) (B) (C) (D) (E)         20. (A) (B) (C) (D) (E)

  8. (A) (B) (C) (D) (E)    

     9. (A) (B) (C) (D) (E)          

    10. (A) (B) (C) (D) (E)

 11. (A) (B) (C) (D) (E)          

 12(A) (B) (C)  (D) (E)       

       13 (A) (B) (C) (D) (E)         

Cevap Ver