10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

1. Gazel nazım şeklinin özelliklerinden beşini yazınız. (2×5=10 P)

– Divan Edebiyatının en sevilen nazım şeklidir.

– En az 5, en çok 15 beyitten oluşur.

– Nazım birimi beyittir.

– Ölçüsü aruz ölçüsüdür.

– İlk beyitine matla, son beyitine makta, en güzel beyitine beytü’l gazel denir.

2. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (2×5=10 P)

– İlk Divan şairi Hoca Dehhani’dir.

– Rubaileriyle ünlü en önemli şair Ömer Hayyam’dır.

– Şarkılarıyla ünlü en önemli divan şairi Nedim’dir.

– Terkibibentleriyle ünlü en önemli divan şairi Bağdatlı Ruhi’dir.

– Divan edebiyatında kullanılan kalıplaşmış imgelere mazmun denir.

3. Kasidenin bölümlerini yazıp kısaca açıklayınız. (20 P)

1. Nesib veya Teşbib: Şairin doğayı veya bir yeri tasvir ederek kasideye başladığı bölümdür.

2. Girizgâh: Asıl konuya geçiş bölümüdür.

3. Methiye: Kasidenin asıl bölümüdür. Övülecek kişi veya yer buradadır.

4. Tegazzül: Kaside içinde bir gazel söylenir.

5. Fahriye: Şairin kendini övdüğü bölümdür.

6. Dua: Şairin kendi ve methettiği kişiye dua ettiği bölümdür.

 

4. Aşağıdaki yargıları doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz. (2×5=10 P)

– Divan şiirinde parça güzelliği değil, bütün güzelliği vardır. (Y)

– Rubai, tek dörtlükten oluşur. (D)

– Terkibibentlerde bentlerin birbirine bağlandığı beyite vasıta beyiti denir. (D)

– Divan şiirinde genellikle hece ölçüsü kullanılmıştır. (Y)

– Murabbanın nazım birimi beyittir. (Y)

5. Divan şiirinin özelliklerinden beşini yazınız. (3×5=15 P)

– 13. yy’da başlamıştır.

– Ölçü aruz ölçüsüdür.

– Bireysel konulara değinilmiştir.

– Şairler şiirlerini “Divan” adı verilen kitaplarda toplamışlardır.  

– Ağır bir dil kullanılmıştır.

 

6. Verilen beyitin kafiyesini ve redifini bulunuz. (10 P)

 

Açıl bağun gül ü nesrini ol ruhsarı görsünler

Salın serv ü senavber sive-i reftarı görsünler

-ı görsünler: redif

ar: tam uyak

 

7.     Kurban olam kurban olam

        Beşikte yatan kuzuya

Bu beyitte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi yapılmıştır? (5 P)

A) Cinas                                     

B) İstiare                            

C) Benzetme

D) Kişileştirme                                           

E) Abartma

8. “Sakin ve rüzgârsız havalarda, bacalar üzerinden bir türlü savrulup dağılmayan dumanlar, birbiri üzerine nasıl birikirse, bu sesler de öylece göğün boşluğunda toplanıyor, kolay kolay dağılmıyordu.

Bu cümlede birbirine benzetilen iki şey aşağıdakilerden hangisidir? (5 P)

A) Hava – Rüzgâr

B) Rüzgâr – duman

C) Hava – Ses

D) Duman – Gök

E) Duman – Ses

 

9.     Çocuğun birine sormuşlar:

        – Ne olacaksın?

        – Adam olacağım, demiş.

Çocuğun bu yanıtı aşağıdakilerden hangisi­ne örnek olabilir? (5 P)

A) Benzetme                             

B) Kinaye                            

C) Tenasüp

D) Mecaz-ı mürsel                           

E) Hüsn-i ta’lil

 

10. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız. (2×5=10 P)

Leyla ile Mecnun: Fuzuli

Mevlid: Süleyman Çelebi

 Cemal AKSOY(Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Cevap Ver