10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

 

1) Karşıda ala inek

Tüyleri benek benek

Hiç boğazımdan geçmiyor

Yarsız yediğim yemek

Bu mani aşağıdaki şiir türlerinden hangisine ait özellikler taşımaktadır?(6p)

A)  Pastoral     B) Lirik              C) Dramatik       D) Epik      E) Didaktik

 

2) Çukurova bayramlığını giyerken

Çıplaklığın üzerinde soyarken

Şubat ayı kış yelini kovarken

Cennet dense sana yakışır, dağlar (Karacaoğlan)

Bu dörtlükte en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?(7p)

A)Tecahül-i Arif      B) Kinaye   C) Telmih   D) Mübalağa              E) Teşhis

3)Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?(7p)

A) Edebiyatımızda Bağdatlı Ruhi ve Ziya Paşa terkibibentleriyle tanınmış kişilerdir.

B) Aynı vezinde 5-15 beyitlik bentlerin birleştirilmesinden oluşan nazım şekline muhammes denir.

C) XVI. Yüzyıl şairlerinden Bağdatlı Ruhi söyleyeceklerini doğal bir üslupla aktaran, çevresindeki olaylara eleştirel bir gözle bakan bir şairdir.

D)Muhammeste ilk bendin beşinci dizesi diğer bentlerin sonunda da tekrar edilir.

E) Fuzuli ve Baki 16. Yüzyıl divan şairleridir.

4) Nedim ve Baki’yle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?(7p)

A) İki  şair de Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümü üzerine mersiye yazmıştır.

B) Tasavvufi nitelikte yazdıkları şiirleriyle ünlenmişlerdir.

C) Baki 18. Yüzyılda, Nedim ise 15. Yüzyılda yaşamıştır.

D) Baki  gazel ve kasideleri, Nedim ise şarkılarıyla ünlüdür.

E) İki şair de hece ölçüsüyle şiir yazmışlardır.

5) Aşağıdakilerden hangisi Fuzuli’nin eserlerinden biri değildir?(6p)

A)  Hayriyye           B) Leyla ile Mecnun             C) Hadikatü’s Süeda

D) Sıhhat u Maraz   E) Şikayetname

6)Aşağıdakilerin hangisinde aynı nazım şekliyle yazılmış eserler  bir arada verilmiştir?(6p)

A)Kanuni Mersiyesi- Mevlid

B)Cemşid u Hurşid- Siham-ı Kaza

C)Şikayetname- Cemşid u Hurşid

D)Su kasidesi- Kanuni Mersiyesi

E) Risaletün Nushıyye- Kutadgu Bilig

7)Hicivlerini …Siham-ı Kaza…………………. Adlı eserinde toplayan  ……Nef'i………………….. divan şiirinin en büyük hiciv şairidir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.(10p)

8) I. Kaside                   Övgü

II. Gazel                       fahriye

III. Baki                       gazel

IV. Fuzuli                      su kasidesi

V. Hicviye                     yergi

Yukarıdaki numaralanmış kelimelerden hangisi, karşısındakiyle ilişkilendirilemez?(10p)

9) Divan şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?(6p)

A)  Sanat sanat içindir anlayışı hakimdir.

B)Tam ve zengin kafiye kullanılmıştır.

C) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

D En çok şarkı ve türkü nazım şekilleri kullanılmıştır.

E) Genellikle şairler şiirlerinde takma ad verilen mahlas kullanmışlardır.

10)Aşağıdaki eser- yazar eşleştirmesini yapınız.(10p)

a.Yunus Emre                Hayrabad(d)

b.Aşık Paşa                   Fih-i Ma Fih(e)

c.Süleyman Çelebi         Risaletü’n Nushıyye(a)

d.Nabi                          Garipname(b)

e.Mevlana                    Vesiletü’n Necat(c)

11) aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.(10p

Ø Bir şehrin güzelliklerini, güzellerini anlatan eserlere ……şehrengiz……………………….   Denir.

Ø Peygamber efendimizin hayatını anlatan eserlere………siyer…………………….  Denir.

Ø Anadolu’da ilk hamse sahibi …Hamdullah Hamdi……………………………………..  dir.

Ø Mecalisü'n Nefais………………………………..   adlı eser ilk şairler tezkiresidir.

Ø  İskendername, …Ahmedi………………. tarafından yazılmıştır.

12)Aşağıdaki yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) olarak işaretleyiniz.(10p)

Ø ( Y   ) Gazelin nazım birimi benttir.

Ø (  y  ) Kanuni Mersiyesi adlı eseri Nedim yazmıştır..

Ø (D   )Divan şiirinin son büyük ustası Şeyh Galip’tir.

Ø (  D  ) Sebk-i hindi akımının başlatıcısı Naili’dir..

Ø ( D   ) Şarkı türünün üstadı Nedim’dir

Ø ( D   ) Dede Korkut Hikayeleri 15. Yüzyılın sonlarına doğru yazıya geçirilmiştir.

13) Divan edebiyatında nazım birimi beyit olan nazım şekillerini yazınız.(5p)

                            gazel,kaside,mesnevi,kıta, müstezat

Cevap Ver