10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları Test

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları Test

Türk edebiyatı 10.sınıf 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevaplarını sizlerle paylaşıyoruz. Hazırladığımız yazılı sorularını word olarak bilgisayarınıza indirebilir, üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Lise 2 Türk edebiyatı yazılı soruları ve cevaplarını paylaşmaya devam edeceğiz.

1)Divan edebiyatında Allah’a yapılan yalvarış ve yakarışları anlatan şiirlere ne ad verilir?

A)Naat

B)Münacat

C)Tevhid

D)Fahriye

E)Nazire

2) Divan edebiyatı ile halk edebiyatı arasında şiirlerde ele alınan bazı temalar bakımından benzerlikler vardır. Bu benzerliklerden biri “Hicviye” ile …………………….arasındadır.

Yukarıdaki boş bırakılan yere hangisinin getirilmesi uygun olur?

A)Sagu

B)Koçaklama

C)Türkü

D)Taşlama

E)Mani

3)Aşağıdakilerden hangisi rubai ile tuyuğun ortak özelliğidir?

A)Uyak düzenlerinin “abba” şeklinde olması

B) Dört dizelik, tek bentten oluşmaları

C) Aruzun bütün kalıplarıyla yazılabilmeleri

D) Divan edebiyatında en çok kullanılan iki nazım şekli olmaları

E) Hece ölçüsü ile de yazılabilmeleri

4) Aşağıdakilerden hangisi gazelin makta beyti olabilir?

A) “Göz gördü gönül seni sevdi ruy-ı mahum

      Kurban olam var mı bunda benim günahum.”

B) “Men lebün müştakıyam zühhad u Kevser talibi

      Nitekim meste mey içmek hoş gelir hûş-yâre su”

C) “Esdi nesim-i nev-bahar açıldı güller subh-dem

      Açsın bizim de gönlümüz saki meded sun cam-ı cem”

D) “Biz gittik efendim işte anı hoş tut

     Gönül derler ser-i kuyunda bir viranemiz kaldı”

E) “Ey Nedim ey bülbül-ü şeyda niçün hamuşsun

     Senden evvel çok nevalar güft ü gûlar var idi”

5) Hangisi divan şiirine özgü nazım biçimlerinden biri değildir?

A)Murabba

B) Rubai

C) Şarkı

D) Şathiye

E) Tuyuğ

6) Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin özelliklerinden değildir?

A) Gerek yapı gerekse tema bakımından divan şiiri geleneği ile benzerlik gösterir.

B) Sıradan Anadolu insanının zihniyet dünyası çevresinde gelişmiştir.

C) Sözlü gelenek içerisinde irticalen (doğaçlama, birden bire akla geleni söyleme) oluşturulmuş ve diğer kuşaklara sözlü gelenek yoluyla aktarılmıştır.

D) Halk şairleri şiirlerini mecmua ve cönklerde toplamışlardır.

E) Birim değeri genellikle dörtlüktür.

7) “Elmayı bütün dildim

      Çamura düştü sildim

      Ben yârimin kıymetin

      Gittikten sonra bildim.”

Yukarıda verilen anonim halk şiiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Şiirin türü manidir.

B) Ölçüsü hece ölçüsüdür.

C) Zengin uyak kullanılmıştır.

D) İlk iki mısrası doldurma mısradır.

E) Üçüncü mısrada ölçü ve uyak sebebiyle ünlü düşmüştür.

8) Aşağıdakilerden hangisi aşık tarzı halk şiiri nazım türlerinden değildir?

A) Koçaklama

B) Güzelleme

C) Türkü

D) Taşlama

E) Ağıt

9) Dini-tasavvufi halk şiiri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)Hem aruz hem de hece ölçüsü kullanılmıştır.

B) Hem divan hem de halk edebiyatı nazım biçimleri kullanılmıştır.

C) İlk temsilcisi Yunus Emre’dir.

D) Arapça ve Farsça sözcüklere diğer halk şiiri türlerine göre daha çok yer verilmiştir.

E) Şiirlerin teması genellikle İslam dini ve tasavvufla alakalıdır.

10) İslam kültürü ile şekillenen edebiyat geleneklerinde beş mesneviden oluşan eser topluluğuna …………..denir.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Lügaz

B)Tardiye

C)Hamse

D)Terbi

E)Muamma

11) Divan edebiyatının son başarılı temsilcisi olarak kabul edilen “Hüsn ü Aşk” adlı mesnevisiyle tanıdığımız divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Nedim

B)Şeyh Galip

C)Kadı Burhanettin

D) Taşlıcalı Yahya

E)Nabi

12) Halk hikayesi ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)Ne zaman ve kim tarafından yazıldıkları bellidir.

B) Arap ve İran edebiyatından etkilenmeler olmuştur.

C) Her ne kadar düzyazı ile yazılsa da yer yer türkü, mani gibi şiirlere de yer verilir.

D) Halkın günlük konuşma dili ile oluşturulmuştur.

E) Bir kısmı bir saatte anlatılacak kadar kısa iken bir kısmı da günlerce sürecek kadar uzundur.

13) Dünya dediğimiz bir bakışımızdır bizim

      Ceyhun nehrinin kolu gözyaşımızdır bizim

      Cehennem, boşuna dert çektiğimiz günler

      Cennetse günü gün ettiğimiz günlerdir bizim.

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mani

B)Müstezat

C)Rubai

D)Mesnevi

E)Koşma

14)Divan edebiyatında nesir türündeki yazıların toplandığı esere …………….

Halk edebiyatında şairlerin şiirlerinin toplandığı eserlere ise ………………. Denir.

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)münşeat-cönk

B) tezkire-siyer

C)naat-cönk

D)tezkire-naat

E)siyer-cönk

15) Aşağıdakilerden hangisi divan şiiri nazım biçimlerinden biridir?

A)Şarkı

B) Taşlama

C)Ağıt

D)Şathiye

E)Varsağı

16)Hangisi halk şiiri özelliklerindendir?

A)Birçok halk şiiri ulusal ölçümüz olan aruz ile yazılmıştır.

B) Halk şiirleri sade ve günlük konuşma dili ile yazılmıştır.

C) Şarkı ve tuyuğ iki önemli halk şiiri nazımı biçimlerindendir.

D)Yarım uyak ve cinas hemen hemen hiç kullanılmamıştır.

E)İmgelere ve edebi sanatlara sıkça yer verilir.

17)Aşık tarzı halk şiirinde epik bir anlatımla kahramanlık, yiğitlik, savaş gibi konuların işlendiği koşmalara ne ad verilir?

A)Taşlama

B)Destan

C)Koçaklama

D)Ağıt

E)Güzelleme

18)Türkü nazım biçimiyle ilgili hangisi yanlıştır?

A)Türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bölüme bent denir.

B) Hece ölçüsü ile yazılmasına karşın aruz ile de yazılan türküler vardır.

C) Ezgilerine göre usullüler ve usulsüzler olmak üzere iki ana bölüme ayrılır.

D) Türküler göre yapılarına göre sınıflandırılırken alınan temel ölçüt bent ve bağlantı mısralarının sayısıdır.

E) Anonim halk edebiyatı nazım biçimleri arasında gösterilir.

19) Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bir bölümü değildir?

A)Nesib

B)Girizgah beyti

C)Vasıta beyti

D)Methiye

E)Fahriye

20) Mani, tuyuğ ve rubainin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dize sayıları

B) Kullanılan ölçü

C) Kullanılan dil

D) Anonim oluşları

E) Ait oldukları edebiyat

10 Sınıf Türk Edebiyatı 2 Dönem 2 Yazılı Soruları ve Cevapları Test İndir

 

Cevap Ver