10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

      10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

1)       Karşıda ala inek

Tüyleri benek benek

Hiç boğazımdan geçmiyor

Yarsız yediğim yemek

Bu mani aşağıdaki şiir türlerinden hangisine ait özellikler taşımaktadır?(4p)

A)     Pastoral       B) Lirik                  C) Dramatik        D) Epik      E) Didaktik

2)      Ne viran çeşme imiş

   Su içecek tası yok

   Yıkıldı viran gönlüm

  Yapacak ustası yok

  Şu vefasız dünyanın

  Ucu var ortası yok.

  Bu maninin türü  nedir?(4p)

 artık(yedekli)mani

3)      Dere boyu gidelim

  Koyun kuzu güdelim

  Sennen beni görmüşler

  İnkar bayrım edelim

  Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?(4p)

A)     –elim sesleri rediftir.

B)      Yöresel söyleyişlere yer vermiştir.

C)      Sanatlı bir söyleyiş vardır.

D)     Düz manidir.

E)      Yarım kafiye kullanılmıştır. 

4)      Anonim halk şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(5p)

A)     Sözlü gelenek içinde oluşmuştur.

B)      Halkın sevinç ve acıları dile getirilmiştir.

C)      Hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.

D)     Mani, türkü,koşma, semai gibi nazım şekilleri vardır.

E)      Halkın günlük konuşma diliyle oluşturulmuştur.

5)      Hey hızara hızara

  Dalda elma gızara

  Beni sana vermezler

  Başka yerden  gız ara

  Bu manide aşağıdakilerden hangisi vardır?(4p)

A)     Redif            B) Tunç uyak      C) Yarım

D) Tam uyak                  E) Cinaslı uyak

6)      Çukurova bayramlığını giyerken

Çıplaklığın üzerinde soyarken

Şubat ayı kış yelini kovarken

Cennet dense sana yakışır, dağlar (Karacaoğlan)

Bu dörtlükte en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?(5p)

A)     Tecahül-i Arif            B) Kinaye            C)Telmih

D) Mübalağa                     E) Teşhis

7)      Bir yiğit gurbete gitse

Gör başına neler gelir

Sılası fikrine düşse

Yaş gözüne dolar gelir.

Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli nedir, bu nazım şekli hakkında  üç madde yazınız.(7p)

 semai; 8'li hece ölçüsü, nazım birim dörtlük, aaab,cccb dddb…

Bahçenizde nar ağacı

Kimi tatlı kimi acı

Gönüldeki dert ilacı

Ya bulunur ya bulunmaz

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?(4p)

A)     Nazım türü bakımından koçaklamadır.

B)      Bir semaiden alınmıştır.

C)      Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

D)     Tezat sanatı vardır.

E)      Günlük konuşma diliyle yazılmıştır 

9)      Koşma nazım şekliyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(4p)

A)     Aşık tarzı halk şiiri nazım şekillerindendir.

B)      11’li hece ölçüsüyle söylenir.

C)      3 ila 6 beyitten oluşur.

D)     Kafiye düzeni genelde “abab(aaab), cccb, dddb” şeklindedir.

E)      Konularına göre şu türlere ayrılır: güzelleme, koçaklama, ağıt, taşlama

10)   Koşma ile semai arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?(4p)

A)     Uyak düzeni                 B) Dörtlük sayısı            C) Tema              

D) Ölçü                  E) Son dörtlükte mahlas kullanılması

11)   Divan şiirinde birden çok  bendin birleşmesiyle oluşan  nazım şekillerinin genel adına …………………….. denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?(3p)

A)     Muhammes      B) Terkibibent   C)Murabba

B)      D) Şarkı                               E)Musammat

12)   Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?(5p)

A)     Edebiyatımızda Bağdatlı Ruhi ve Ziya Paşa terkibibentleriyle tanınmış kişilerdir.

B)      Aynı vezinde 5-15 beyitlik bentlerin birleştirilmesinden oluşan nazım şekline muhammes denir.

C)      XVI. Yüzyıl şairlerinden Bağdatlı Ruhi söyleyeceklerini doğal bir üslupla aktaran, çevresindeki olaylara eleştirel bir gözle bakan bir şairdir.

D)     Muhammeste ilk bendin beşinci dizesi diğer bentlerin sonunda da tekrar edilir.

E)      Fuzuli ve Baki 16. Yüzyıl divan şairleridir.

13)   Nedim ve Baki’yle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?(5p)

A)     İki  şair de Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümü üzerine mersiye yazmıştır.

B)      Tasavvufi nitelikte yazdıkları şiirleriyle ünlenmişlerdir.

C)      Baki 18. Yüzyılda, Nedim ise 15. Yüzyılda yaşamıştır.

D)     Baki  gazel ve kasideleri, Nedim ise şarkılarıyla ünlüdür.

E)      İki şair de hece ölçüsüyle şiir yazmışlardır.

14)   Aşağıdakilerden hangisi Fuzuli’nin eserlerinden biri değildir?(4p)

A)     Hayriyye                     B) Leyla ile Mecnun    C) Hadikatü’s Süeda

D)     Sıhhat u Maraz         E) Şikayetname

15)   Aşağıdakilerin hangisinde aynı nazım şekliyle yazılmış eserler  bir arada verilmiştir?(4p)

A)     Kanuni Mersiyesi- Mevlid

B)      Cemşid u Hurşid- Siham-ı Kaza

C)      Şikayetname- Cemşid u Hurşid

D)     Su kasidesi- Kanuni Mersiyesi

E)      Risaletün Nushıyye- Kutadgu Bilig 

16)   Hicivlerini …Sihamı Kaza…………………. Adlı eserinde toplayan  ……Nef'i………………….. divan şiirinin en büyük hiciv şairidir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.(4p)

17)   I. Kaside                                                            Övgü

II. Gazel                                                             fahriye

III. Baki                                                gazel

IV. Fuzuli                                            su kasidesi

V. Hicviye                                           yergi

Yukarıdaki numaralanmış kelimelerden hangisi, karşısındakiyle ilişkilendirilemez?(4p)

18)   Divan şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?(4p)

A)     Sanat sanat içindir anlayışı hakimdir.

B)      Tam ve zengin kafiye kullanılmıştır.

C)      Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

D)     En çok şarkı ve türkü nazım şekilleri kullanılmıştır.

E)      Genellikle şairler şiirlerinde takma ad verilen mahlas kullanmışlardır 

19)   Aşağıdaki eser- yazar eşleştirmesini yapınız.(5p)

a.Yunus Emre                           Hayrabad(d)

b.Aşık Paşa                               Fih-i Ma Fih(e)

c.Süleyman Çelebi                 Risaletü’n Nushıyye(a)

d.Nabi                                         Garipname(b)

e.Mevlana                                 Vesiletü’n Necat(c) 

20) aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.(7p)

Ø  Bir şehrin güzelliklerini, güzellerini anlatan eserlere ………şehrengiz…………………….   Denir.

Ø  Peygamber efendimizin hayatını anlatan eserlere……siyer……………………….  Denir.

Ø  Anadolu’da ilk hamse sahibi ………………Hamdullah Hamdi………………………..  dir.

Ø  Mecalisü'n Nefais…………………………………..   adlı eser ilk şairler tezkiresidir.

Ø  Varsağı,   …8…….  li hece ölçüsüyle söylenir.

Ø  Karacaoğlan,     …17………..    yüzyılda yaşamıştır.

Ø  Türkü,  ………bent………………..  ve ……kavuştak……………….  olmak üzere iki bölümden oluşur

21)Aşağıdaki yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) olarak işaretleyiniz.(6p)

Ø  ( D   ) Nakaratın halk şirindeki adı kavuştaktır.

Ø  (  Y  ) Köroğlu ve Dadaloğlu güzellemeleriyle ünlüdür.

Ø  ( D  )Divan şiirinin son büyük ustası Şeyh Galip’tir.

Ø  (  D  ) Bayburtlu Zihni divan şiirinden etkilenmiştir.

Ø  ( D   ) Şarkı türünün üstadı Nedim’dir

Ø  (  D  ) Dede Korkut Hikayeleri 15. Yüzyılın sonlarına doğru yazıya geçirilmiştir.

22) Divan edebiyatında nazım birimi beyit olan nazım şekillerini yazınız.(4p)

gazel,kaside,mesnevi,kıta,müstezat

Cevap Ver