10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 3.Yazılı Soruları ve Cevapları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 3.Yazılı Soruları ve Cevapları

Türk edebiyatı, Türk edebiyatı dersleriyle ilgili hazırladığımız yazılı sorularını paylaşmaya devam ediyoruz. 10 .sınıf türk edebiyatı 2.dönem 2.yazılı,10.sınıf türk edebiyatı ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı sorularını sizleri için hazırladık. haziran ve eylül dönemi ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarında sorulabilecek sorular türk edebiyatı dersi 10.sınıf kitabı ve konularına paralel olarak hazırlanmıştır. Türk edebiyatı 10.sınıf 2.dönem 3.yazılı soruları ile ilgili paylaşımlarımız cemal aksoy sitesinde mevcuttur. Lys ve Ygs sınavlarında çıkabilecek Türkçe soruları da sitemizde bulabilirsiniz. Ygs ve Lys sorularını, Ygs  Lys Türkçe soru bankasını, Lys, Ygs Türkçe, dil bilgisi konu testlerini sitemizden takip edebilirsiniz.

1)             Aşağıdakilerden hangisi dini- tasavvufi halk şiiri geleneğine bağlı kalarak eser oluşturmuş  şairlerden biri değildir?

A)            Nedim

B)            Yunus Emre

C)            Kaygusuz Abdal

D)            Süleyman Çelebi

E)             Eşrefoğlu Rumi

 

2)             Saçım uzun kalkmıyor,

Yâr yüzüme bakmıyor,

Yâr üstüme evlenmiş,

Hiç Allah’tan korkmuyor.

Yukarıdaki maninin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)            Cinaslı   B) Yedekli           C) Artık          D) Düz                              E) Kesik

3)             Mert dayanır namert kaçar

Meydan gümbür gümbürlenir

Şahlar şahı divan açar

Divan gümbür gümbürlenir

                            Köroğlu

Yukarıdaki metin parçasında aşağıdaki nazım türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A)            Koçaklama          B) Ağıt            C) Güzelleme             D) Hicviye        E) Taşlama

4)             Bu dar günde

Elim al bu dar günde

Ben feleğe n’eyledim

Ömrümü budar günde

Yukarıdaki maniyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)            Birden çok sözcükte ünlü düşmesi gerçekleşmiştir.

B)            Uyak düzeni “aaba”dır.

C)            Cinaslı uyak kullanılmıştır.

D)            Hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.

E)             Artık manidir.

 

5)             Rubaileriyle ünlü şair aşağıdakilerden hangisidir?

A)            Fuzûlî    B) Bakî      C)Ömer Hayyam               D) Ahmedî                          E) Şeyhî

 

6)             Kasidenin …………….. beytinde mısralar kendi arasında uyaklıdır. Diğer beyitlerin ilk mısraları serbest, ikinci mısraları ise ilk beyitle uyaklıdır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)            Şah                        B) Tâc                   C)Matla                           D) Makta         E) Hüsn-i matla

 

7)             Şarkı nazım şeklinin üstadı, Lale Devrinin ünlü şairi kimdir?

A)            Mevlana              B) Nef’î                      C) Şeyh Galip                     D) Nedim         E) Nabi

 

8)             Aşağıdakilerden hangisi Aşık Tarzı Halk Şiiri nazım şekillerinden biri değildir?

A)            Koşma              B) Semai                       C) Varsağı               D) Destan        E) İlahi

 

9)             Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde gelişen metinlerden değildir?

A)            Kaside  B) Mesnevi        C) Roman

D) Hikaye         E) Masal

 

10)         Aşağıdakilerden hangisi aşk konusunu işleyen halk hikayelerinden biri değildir?

A)            Kerem ile Aslı

B)            Tahir ile Zühre

C)            Arzu ile Kamber

D)            Leyla ile Mecnun

E)             Ferhat ile Şirin

11)         Mesnevi nazım biçimiyle oluşturulan kimi eserlerde dini- tasavvufi temalar da ele alınmıştır. Süleyman Çelebi’nin yazdığı ………., bu tür mesnevilere örnek olarak gösterilebilir. Süleyman Çelebi, bu eserinde Hazreti Muhammed’in yaşamını ve vasıflarını anlatmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)            Risaletü’n- Nushıyye

B)            Garipname

C)            Vesiletü’n- Necat

D)            Hüsn ü Aşk

E)             Siyer-i Nebi

12)         Kasidenin bölümlerinden olan …………., genellikle tek beyitten oluşur. Bu bölüm, nesibden sonra gelir ve şiirin asıl temasının ele alınacağı bölüme geçiş aşamasında kullanılır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)            Fahriye       B) Girizgah          C)Dua           D) Teşbib         E) Medhiye

 

13)          Karanfil eker misin,

Bal ile şeker misin,

Yâr bana ettiğini

Ahrette çeker misin?

Yukarıdaki maniyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)             Uyak düzeni  “aaba” dır.

B)            Mısra sonlarında soru ekleri rediftir.

C)            3+3+2=7’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.

D)            Sitem bildiren ifadelere yer verilmiştir.

E)             Düz manidir.

 

14)         Köroğlu düşer mi yine şanından

Ayırır çoğunu er meydanından,

Kır at köpüğünden düşman kınından

Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır.( Köroğlu)

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A)            Lirik şiir           B) Epik şiir           C)Pastoral şiir            D) Didaktik şiir               E) Satirik şiir

 

15)         Aşağıdakilerden hangisi dini- tasavvufi konularda eser vermiştir?

A)            Bakî       B) Nedim            C) Hoca Dehhani               D) Fuzûlî           E) Nef’î

 

16)         Fuzûlî’nin yazdığı “Leyla ile Mecnun” ile “Su Kasidesi” arasında aşağıdakilerden hangisi yönüyle bir benzerlik olduğu söylenebilir?

A)            Tema    B) Nazım şekli   C) Birim sayısı             D) Uyak düzeni             E)  Nazım birimi

 

17)         Türk diliyle oluşturulan ilk şuara tezkiresi ………………   tarafından yazılan  “Mecalisü’n Nefâis”tir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)            Mustafa Darir                   B) Ali Şîr Nevâi                 C) Sehî Bey                      D)Latifî                 E) Nergisî

18)         Sanatkârane nesirde, cümlelerin dizeler gibi ahenkli ve sanatlı olmasına özen gösterilir. Bu nedenle de özellikle cümle sonlarındaki kelimelerin kafiyeli olması sağlanır. Nesirdeki bu kafiyeye  …………….  denir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)            Redif     B) İnşa                  C) Münşi           D) Hamse        E) Seci

19)         Divan edebiyatında süslü nesirle oluşturulmuş metinlerin toplandığı eserlere genel olarak ne isim verilmiştir?

A)            İnşa       B) Tefsir                    C) Münşi                  D) Sefaretname                                E) Münşeat

20)         ……………………, edebiyatımızda mesnevi nazım şeklini kullanan şairlerin  en önemlilerindendir. O, Hayriyye, Hayrâbad ve Sûr-name isimli eserlerini bu nazım şekliyle oluşturmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)            Fuzûlî    B) Şeyh Galip                    C) Nâbî          D) Mevlana     E) Aşık Paşa

21)         Maniler kaçlı hece ölçüsüyle söylenir?

A)            7             B) 8        C) 11      D) 14     E) 15

 

22)         Sevdiğim bir tanedir

Sedeftir dürdânedir

Daldım aşk deryasına

Çıkardım bir tanedir

Yukarıdaki metin parçasıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)            İlk iki mısrası, “doldurma mısra”dır.

B)            Mani tip uyak düzeniyle oluşturulmuştur.

C)            Teşhis sanatı yapılmıştır.

D)            Hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.

E)             Nazım birimi dörtlüktür.

 

23)         Dünya talebiyle kimisi halkun emekde

Kimi oturup zevk ile dünyayı yimekde ( Bağdatlı Ruhi)

( Halkın kimisi dünyayı elde etmek için çalışırken kimisi de zevkle dünyayı yemektedir.)

Yukarıdaki beyitte aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

A)            Yarım uyak           B) Tam uyak     C) Zengin uyak             D)            Tunç uyak             E) Cinaslı uyak

 

24)         “Su Kasidesi” Hz. Muhammed’i övmek, onun mucizeleri ve ona duyulan özlemi dile getirmek amacıyla kaleme alınmıştır.

Bu açıklamaya göre “Su Kasidesi”nin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)            Naat      B) Münacaat      C) Methiye       D) Mersiye      E) Tevhit

 

25)          Gülden terazi tutarlar

Gülü gül ile tartarlar

Gül alırlar gül satarlar

Çarşı pazarı güldür gül. ( Seyyid Nesimi)

Yukarıdaki dörtlükte  “gül” sözcüğü yedi kez kullanılarak  …………………  yapılmıştır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)            Tezat     B) Tekrir                     C) Cinas        D) Nida         E) İstiare

Soruların cevabına yorum bölümünden bize yazarak ulaşabilirsiniz.

NOT: Her soru 4 puandır. Süre 40 dakikadır. Başarılar dileriz.

                                            Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Cevap Ver