10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 53-60 Cevapları Nova Yayıncılık

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 53-60 Cevapları Nova Yayıncılık

Araştırma

1)Türkler tarih boyunca sırasıyla Göktürk, Uygur, Arap ve Latin alfabelerini kullanmışlardır.

2)Yazılı edebiyata ait en önemli örnekler 8.yüzyılda dikilen ve günümüze dek ulaşan Köktürk Yazıtları’dır. Bu yazıtlara, Moğolistan’da bulunan Orhun Irmağı’nın eski yatağı üzerinde bulunduğu için Orhun Yazıtları da denilmiştir. Köktürk Yazıtları da Yenisey Yazıtları gibi dikili taşlar üzerine Köktürk alfabesiyle yazılmıştır.cemalaksoy.org

3)Nutuk: Söz, konuşma; bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, söylev.

Hitabet: Etkili söz söyleme sanatı. (Söylev Türünün Özelliklerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.)

Sayfa 53

Hazırlık

1)Yazının icadı, insanlık için medeniyetin ve uygarlığın başlangıcıdır. Yazı ile birlikte dil ve iletişim daha sistemli bir hale gelmiş, duygu ve düşünceler kayıt altına alınarak ölümsüzleşmiştir. Yazının en önemli etkisi edebi ve kültürel alanlarda olmuştur.

2)Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde bağımsızlığa yapılan vurgular:

—Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur.

—Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin!

—İşte, vu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır.

Sayfa 55

1)İslamiyet öncesi dönemin sözlü edebiyatında olduğu gibi yazılı edebiyatında da “hareketlilik” ön plandadır. Savaşlar, düşmanla mücadele ve bağımsızlık ülküsü hem sözlü hem de yazılı edebiyatın temel konuları arasındadır.

2)Metnin Olay Örgüsü;

–Bilge Tonyukuk, Çin hakimiyeti altındadır.

–Türk milleti Çin’den ayrılır, kendi hanını seçer fakat bir süre sonra tekrar Çin’e teslim olur.

–Bilge Tonyukuk, Boyla Baga Tarkan ve İlteriş Kağan güneyde Çin’i, kuzeyde Oğuzları yenerek Türk milletini yeniden bağımsızlığa kavuştururlar.

–Türkler daha sonra Çinlilerle birlikte bu kez Kıtaylarla savaşarak Ötüken’e yerleşirler.

–Son olarak Bilge Tonyukuk’un savaşçı dehası sayesinde Kırgızları bozguna uğratırlar.

Olayların merkezinde düşünce, Türklerin savaşçı ve mücadeleci bir millet olmasıdır. Başka milletlerin egemenliği altında yaşamaya alışık olmayan Türkler, tarih boyunca özgürlükleri için savaşmışlardır.

3)

 

Özellikleri

İşlevleri

Kişi

Kişiler, devletin ileri gelenleridir. Halk tarafından sevilirler. Hem asker hem yöneticidirler.

Kişiler toplumun güvenliğini sağlamak, huzur ve refahı temin etmekle yükümlüdürler. Ülke sınırlarının genişlemesi için savaşırlar.

Mekan

Yazıtlarda genellikle Çin’e yakın yakın bölgelerden söz edilir.

Mekan adları hakanların savaşarak kazandıkları toprakların boyutunu, sınırlarını ifade etmek için kullanılmıştır.

 

4)Metinde anlatılan olaylar 7. Yüzyılın sonları ile 8. Yüzyılın başlarında yaşanmıştır. Metindeki olay örgüsü kurmaca değil gerçektir. Bu nedenle metinle sözlü edebiyat ürünleri arasında bir ilişki yoktur.

5)Metinde açıklayıcı ve öyküleyici anlatım bir arada kullanılmıştır. Topluma hitap etme tarzında bir söyleyiş özelliği vardır. Anlatıcı, aynı zamanda olayın kahramanlarından biri olan Bilge Tonyukuk’tur. Buna göre metindeki olaylar kahraman anlatıcının bakış açısı ile aktarılmıştır.

6)Tonyukuk Abidesi adlı metin, yazıldığı dönemdeki savaşları ve mücadeleleri yansıtmakta, Türklerin hangi uluslarla komşu oldukları, hangileriyle ilişkilerinin iyi hangileriyle kötü olduğu konularında fikir vermektedir.

7)Köktürk Yazıtları’nın Türk medeniyeti açısından önemi için tıklayınız.

Sayfa 56

Anlama Yorumlama

1)Eski Türklerde hükümdarın Tanrı tarafından gönderilen özel bir insan olduğuna inanılırdı. Bu yüzden her birey, hükümdara koşulsuz ve mutlak olarak bağlıydı. Türklerin hükümdara olan bu bağlılığı güçlü bir devlet teşkilatının oluşmasına zemin hazırlamıştır.

2)—Zayıf boğa ve semiz boğa arkada tekme atsa semiz boğa, zayıf boğa olduğu bilinmezmiş.

–Düşmanımız etrafta ocak gibi, biz ateş gibiydik.

–Gece uyuyacağım gelmedi, gündüz oturacağım gelmedi.

–Yufka olanın delinmesi kolay imiş, ince olanı kırmak kolay.

–Uykusunu terk etmek

–Ordu sevk etmek

–Akıl akıla vermek

–Dört nala koşturmak

–Uykusunu mızrak ile açmak

Bu sözler, Türkçenin o dönemlerde de zengin bir ifade gücüne sahip olduğunu göstermektedir.

4)a)Göktürk dönemi, Uygur dönemi

Sayfa 57

b)

 

Dil ve Anlatım Özellikleri

Köktürk Yazıtları

Düzyazı biçiminde yazılmış olsa da iç kafiyelerle ses ahengi sağlanmıştır. Saf bir Türkçe kullanılmıştır.

Uygur Metinleri

Genellikle manzum metinlerdir. Budizm ve Maniheizm

 

c)Köktürk Yazıtları: Moğolistan sınırları içinde Orhun Irmağı vadisindeki Koço Saydam Gölü kenarında bulunmuştur.

Uygur Metinleri: Türkistan’ın Kara Hoço kenti yakınlarındaki Turfan bölgesinde bulunmuştur.

Köktürk ve Uygur Metinlerinin Özelliklerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Ç)Uygurlara ait metinlerde Budizm inancı çerçevesinde Tanrı ve kutsal sayılan güneş ile ay övülmektedir.

5)

,

 

Köktürk Yazıtları

Onuncu Yıl Nutku

Yapı

Düzyazı biçiminde yazılmıştır.

Düzyazı biçiminde yazılmıştır.

Tema

Devlet

Devlet

Dil ve Anlatım

Açık, sade bir anlatım

Açık, sade bir anlatım

Hitabet Özellikleri

Topluma seslenen bir devlet adamına özgü bir hitap vardır.

Topluma seslenen bir devlet adamına özgü hitap vardır.

Tarihi ve Kültürel Önemleri

Türklerin ilk devlet teşkilatlarını nasıl kurduklarını anlatmaktadır.

Yeni cumhuriyetin hangi zorluklarla kurulduğunu anlatmaktadır.

Yazılış Amaçları

Toplumu bilinçlendirmek

Toplumu bilinçlendirmek

Hangi Şartlarda Kim Tarafından Kime Yazıldığı

Çinlilerle yapılan savaşlar sonucunda Tonyukuk tarafından yazılmıştır.

Cumhuriyetin onuncu yılında Türk milletine hitap etmek amacıyla Atatürk tarafından yazılmıştır.

 

Sayfa 58

Değerlendirme Cevapları

1)II,III,IV,V, VII: Doğru

2)Koyu renklerle yazılan kelimeler eylem, hareket bildiren fiillerdir. Fiillerin yoğun olması, hareketin bir yaşamın dile yansımasıdır. Atatürk’ün Nutuk’undan alınan kelimeler ise genellikle sıfat niteliği taşır ve düşünceye dönüktür.

3)Orhun Yazıtları-söylev-Uygur

4)B

Sayfa 59-60

2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)C

2)E

C)B

4)A

5)Yenisey, 732, Orhun

6)YDDD

7)Sav:Atasözü

Koşuk: Aşk, doğa şiirleri

Sagu: Ağıt

Destan: Olağanüstü özellikler taşıyan eser

8)Türk destanlarında devlet adamlarının cesur, güçlü, ileri görüşlü, milletini seven ve birleştiren bir lider olması gerektiği anlatılmıştır.

9)Göktürk-Uygur, olay örgüsü, tabiatla, Destan Dönemi, Mitolojik

Nova Yayınları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 61-64 Cevaplarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

3 YORUMLAR

  1. […] 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 53-60 Cevapları Nova Yayıncılık Ekoyay Yayıncılık 9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 47-74 Cevapları Ekoyay Yayınları 9. Sınıf Türk Ders Kitabı Sayfa 33-46 Cevapları Ada Yayınları 9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 39-48 Paşa Yayıncılık Dil ve Anlatım 12. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 21-35 Cevapları Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 16-20 Cevapları (Fabl) […]

Cevap Ver