10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 61-64

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

Nova Yayınları 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları 61-64

10.Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 62 Cevapları

III. Ünite : İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı

Araştırma

1)Türklerin İslamiyeti kabülü ile birlikte sosyal, siyasal ve kültürel hayatlarında meydana gelen değişimler için tıklayınız.

2)Türkler Batı medeniyetini benimsediklerinde “öykü, roman, tiyatro, makale deneme, fıkra, eleştiri” gibi yazı türlerini de kullanmaya başlamışlardır.

3)Divan-ı Hikmet(Ahmet Yesevi), Kutadgu Bilig(Yusuf Has Hacip), Atabetü’l Hakayık(Edip Ahmet Yükneki), Divan-ı Lügati’t Türk( Kaşgarlı Mahmut)

4)Türk boyları içinde İslam dinini tanıtan ve yayanlar askerler ve şairler olmuştur. Ahmet Yesevi, hem büyük bir din adamı hem de büyük bir şairdir

10.Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 63 Cevapları

Hazırlık

1)Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra sosyal ve kültürel hayatta başlayan değişimler bir süre sonra dil ve edebiyatta da kendini göstermeye başladı. Kuran-ı Kerim’in Arapça yazılmış olması,(cemalaksoy.org) Müslüman Türklerin de Arapçayı öğrenmesini, en azından dinle ilgili kavram ve terimleri bilmesini gerekli kılıyordu. Arapça ve Farsça sözcükler girmeye başlayınca dilde sadelik ve saflık kaybolmuştur.cemalaksoy.org

2)Dilimize giren İngilizce kelimeler, sosyal hayatımızda Batı kültürünün etkisinin sürdüğünü göstermektedir.

İnceleme

1)Şiirde her şeyi yaratan, kendisinden başka ilah olmayan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan tek bir Tanrı övülmektedir.

2)Türklerin İslamiyet’i benimsemelerinde Gök Tanrı inancı ile İslam dinindeki Allah inancının yakın olması ve Türklerde İslam dinine yakın bir kültürün var olması etkili olmuştur.

3)Türkler arasında İslamiyet’in hızla yayılmasında din adamları, askerler ve şairlerin etkisi olmuştur.

4)Kutadgu Bilig, toplumu ve devlet yöneticilerini bilinçlendirme amacıyla yazılmış bir eserdir. Bunlardan Arapça bilmeyenlerin olacağı düşüncesiyle eserde hem Arap hem de Uygur alfabesi kullanılmıştır.

Anlama Yorumlama

1)

 

Göktürk Kitabeleri’nden

Uygur Metinlerinden

Divan-ı Hikmet’ten

Tema

Türklerin doğuşu

Dua

Allah’a övgü

Dil

Saf, açık, sade bir Türkçe kullanılmıştır.

Saf, açık, sade bir Türkçe kullanılmıştır.

Arapça ve Farsça kelimelerin etkisiyle ağırlaşmış bir dil vardır.

 

2)Eski Türk dini, Gök Tanrı inancı adıyla bilinmektedir. Bu inanışa göre Türkler, İslamiyet’teki gibi tek bir Allah’a inanıyor ve ona Tanrı(Tengri) diyorlardı. İslamiyet’te Esma-i Hüsna denilen Allah’ın sıfatlarından bazıları, eski Türk inancında da mevcuttu.

Ahiret ve ruhun ölmezliği, her iki inançta da mevcuttu. Türkler cennet için uçmağ(uçmak), cehennem için tamu sözünü kullanmaktaydı.

İslamiyet’te olduğu gibi Gök Tanrı inanışında da Tanrıya kurban sunuluyordu.

İslam anlayışına göre savaş sonunda elde edilen ganimet helaldir. Türklerde ise aynı şekilde yağma geleneği vardır.

3)Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden sonra Türkçede Arapça ve Farsça kelimelerin sayısı artmaya başlamıştır. “sena, fena, halayık” kelimelerini örnek gösterebiliriz.

4)İslamiyet’in kabul edildiği XI.yüzyıldan Osmanlı Devleti’nin dağılma dönemine girdiği XIX.yüzyılın başlarına kadar Türk kültüründe, sosyal hayatında ve siyasetinde İslam dininin gerektirdiği kural ve kaideler esas alınmıştır.

6)Türkler Batı uygarlığını benimsedikten sonra ilk olarak “sone, terzarima” gibi Batılı nazım şekillerini kullanmış, Milli Edebiyat geleneğiyle birlikte halk şiirinin nazım şekillerini tekrar kullanılmaya başlamıştır.

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Sayfa 64

Değerlendirme Cevapları

1)kültürel,Türkler,Gök Tanrı

2)Türklerin İslamiyet’i kabulü ile İslam dünyasındaki fetih ve yayılma hareketleri olumlu sonuçlar vermiş, İslam’ın Avrupa coğrafyasında yayılmasında Türklerin önemli bir rolü olmuştur.

3)Göktürk, Uygur, Arap, Latin

4)D

Nova 10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 65-81 Cevapları İçin Tıklayınız.

1 YORUM

  1. […] 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 61-64 Cevapları Nova Yayıncılık Ada Matbaa Yayınları 9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı 58- 70 Cevapları Yeni Ada Matbaa Yayıncılık 9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 49-57 ( 3. Ünite ) Cevapları Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 36-58 Cevapları Yıldırım Yayınları Dil ve Anlatım 11. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 59-71 (Biyografi- Otobiyografi) Cevapları Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 46-58 Cevapları (Hatıra) […]

Cevap Ver