10.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları

10.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları

                1)      Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız?

                  a.       İlk özel gazete  …Tercüman-Ahval………………………………   dir.

                  b.      Koşmanın  sözlü edebiyatındaki karşılığı ……koşuk………..  dir.

                  c.       Risaletü’n-Nushiyye’nin yazarı  ……Yunus Emre…………………..  dir.

                  d.      Kasidenin son beytine, …makta…………… adı verilir.

                  e.       Orhun Abidelerinin yazarı ……Yollug Tigin………………  dir.


 

2)      Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise( D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. ( 10p )

a.       Dede Korkut hikayeleri on iki hikayeden oluşur. (D  )

b.      Köktürk Alfabesi,milli bir özellik gösterir. ( D )

c.       Mesnevinin nazım birimi benttir. (   Y)

d.      Şarkı, aşık edebiyatı nazım şeklidir. ( Y  )

e.       Divan-ı Hikmet, Türkçenin bilinen ilk dil bilgisi kitabıdır. ( Y  )


 

3)      Aşağıdakilerden hangisi Aşık edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?  (10p 

a.       Nefes b. Varsağı       c. Destan         d. Koşma        e. Semai


 

4)      Aşağıdaki kavramları eşleştiriniz. ( 10p )

Kün Toldı                                Hüsrev ü Şirin

Şehname                                 Türklerin Ergenekon’dan Çıkışı

Şeyhi                                        Adalet

Hicviyye                                   Firdevsi

Nevruz                                    Dönemin ileri gelenlerini eleştiren eserler


 

5)      Aşağıda verilen nazım şekillerinin uyak düzenini belirtiniz. (10p)

Rubai …aaba…………………………..,    Muhammes ……aaaaa,bbbba……………………

Murabba  aaaa, bbbba…………………………….,         

Gazel…aa,ba,ca,da…………………….


 

6)      Aşağıda verilen nazım şekillerinden hangisinin nazım birimi beyittir? (10p)

a.      Terkib-i bend             b. Muhammes             c. Terc-i bend             d.Varsağı        e. Mesnevi


 

7)      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? ( 10 puan )

a.       İslamiyetten sonra yazılan ilk destan Battalname’dir.

b.      Şu Destanı, Saka (İskit ) Türklerine ait bir destandır.

c.       Yiğitlik, kahramanlık gibi konuları işleyen koşmalara taşlama denir..

d.      Göktürk kitabeleri, Bilge Kağan, Kül Tigin, Vezir Tonyukuk olmak üzere üç bölümden oluşur.

e.       Halk edebiyatının en uzun nazım şekli destandır.


 

8)      Koçaklamalarıyla ünlü halk şairimiz aşağıdakilerden hangisidir? (10p)

a.      Bayburtlu Zihni         b. Seyrani        c. Köroğlu       d. Karacaoğlan           e. Fûzûlî

9)      Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi ölçüsü bakımından diğerlerinden farklıdır? (10p)

a.       Gazel              b. Muhammes             c. Varsağı        d. Murabba                 e. Şarkı


 

10)  Aşağıdakilerin şairlerden hangisi halk edebiyatına mensuptur? (10p)

a.   Fûzûlî             b. Nabi            c. Köroğlu       d. Şeyh Galip    e. Bâkî

 

NOT: Her sorunun puanı karşısında yazmaktadır. Süre 40 dakikadır. Başarılar dilerim                                                     

Cevap Ver