10.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı

10.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı

1)  Dünyanın en uzun destanı hangi millete aittir?

                    Sümerler

2)  Kutadgu Bilig’in kelime anlamını yazınız.

                 Mutluluk veren bilgi

3)  Mesnevinin nazım birimi nedir?

                     beyit

4)  Maniler kaçlı hece ölçüsüyle yazılır?

                7'li

5)  Aşık edebiyatı nazım şekillerini yazınız.

                  koşma,semai, varsağı, destan

 

6)  Semaileriyle ünlü halk şairimiz kimdir?

                    Karacaoğlan

7)  Koşma konularına göre kaça ayrılır, isimlerini yazınız.

                 4' e ayrılır. Koçaklama, taşlama, güzelleme, ağıt

8)  Göktürklere ait destanları yazınız.

               Ergenekon, Bozkurt

9)  Yapay destanlara üç tane örnek veriniz.

              Üç Şehitler Destanı, Kaybolmuş Cennet, Kurtarılmış Kudüs

10)      Türkü kaç bölümden oluşur, isimlerini yazınız.

                 2 bölümden oluşur. Bent ve nakarat(kavuştak)

11)      Nazım birimi bent olan divan edebiyatı nazım şekillerini yazınız.

                           Şarkı, murabba, terkib- bent, terci-i bent, muhammes

12)      İslamiyet’ten sonra ortaya çıkan ilk Türk destanının adını yazınız.

                      Battal Gazi Destanı

13)        Su Kasidesi’ni hangi ünlü şairimiz yazmıştır?

                            Fuzûlî

14)      Belli bir olay örgüsü olan dört edebi tür yazınız.

                       roman, hikaye, masal, destan, mesnevi, halk hikayesi

 

15)      Metnin yapısını oluşturan öğeleri yazınız.

                     olay örgüsü, kişiler, yer, zaman

 

16)      Divan edebiyatında  genel olarak hangi ölçü kullanılmıştır?

                      aruz ölçüsü

17)      Gazelin ilk beytine ne ad verilir?

                         matla

18)      İlk Türk- İslam devletinin adını yazınız.

                         Karahanlılar

19)      Tahir ile Zühre hikayesinde yer alan Tahir ile Zühre’nin kavuşmasını engelleyen şahsın ismini yazınız.

                       Karaçalı

20)      Mersiyenin sözlü edebiyattaki karşılığını yazınız.

                       sagu                                       

Cevap Ver