11. Sınıf Seçmeli Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları Test

11. Sınıf Seçmeli Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları Test

Dil ve anlatım 11. sınıf 2.yazılı sorularını sizler için hazırladık. Hazırladığımız yazılı sorularını rahatlıkla indirebilir, kendi sınavlarınızda da kullanabilirsiniz. 20 soruluk 11.sınıf seçmeli dil ve anlatım yazılı sorularının cevap anahtarı için bize yazabilirsiniz.

 

1) “Ben nerden bileyim beni seyrettiğini!”

Bu cümlede altı çizili kelimede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Hece düşmesi

B) Ünsüz benzeşmesi

C) Ünsüz değişimi

D) Kaynaştırma

E) Ünlü türemesi

2) Aşağıdaki metin türlerinden hangisi kurmacaya dayalıdır?

A)  Makale          B) Gezi Yazısı     C) Masal

D) Deneme        E) Fıkra

3) Aşağıdakilerden hangisi günlüklerin özelliklerinden biri değildir?

A) Olay ve düşüncelerin günü gününe yazılması

B) Kişisel ve özel olması

C) Gözlem ve kişisel dikkatin önemli olması

D) İçten, yalın bir anlatımının olması

E) Kanıtlama amacıyla yazılması

4) Aşağıdakilerin hangisinde bir noktalama ve yazım yanlışı yoktur?

A) Memur, yaşlı adama: "İstanbula 1975'te mi geldiniz." diye sordu.

B) Memur, yaşlı adama: "İstanbul'a 1975'de mi geldiniz?" diye sordu.

C) Memur, yaşlı adama; İstanbul'a 1975'te mi geldiniz?" diye sordu.

D) Memur, yaşlı adama: "İstanbul'a 1975'te mi geldiniz?" diye sordu.

E) Memur; yaşlı adama, "İstanbul'a 1975'te mi geldiniz." diye sordu.

5) Aşağıdakilerden hangisi edebi( sanatsal) metinlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Edebi metinlerde mecazlar ve yan anlamlar vardır.

B) Edebi metinler kurmaca metinlerdir.

C) Edebi metinler öznel niteliktedir.

D) Edebi eserlerde estetik değerler öne çıkar.

E) Edebi eserlerde tek anlamlılığa yaslanan bir dil kullanılır.

6) Aşağıdaki eserlerden hangisi anı türünde yazılmıştır?

A) Handan

B) Aşk-ı Memnu

C) Çankaya

D) Cezmi

E) Araba Sevdası

7) Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerden biri değildir?

A) Roman           B) Hikaye

C) Masal              D) Hatıra

E) Fabl

8) “Çaycı çocuğa boş boş bakıyordu.”

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çatı uyuşmazlığı

B) Virgülün kullanılmaması

C) Özne- yüklem uyumsuzluğu

D) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

E) Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması

I- Bu düşünce bazen paragrafın herhangi bir yerinde bir cümle halinde verilir.

II- Bazen ise belli bir cümleyle verilmez, paragrafın bütününe sindirilir.

III-Ana düşünce, parçada yazarın okuyucuya vermek istediği mesajdır.

IV- Buna yazarın paragrafı yazma amacı da diyebiliriz.

V- Her paragrafın belli bir ana düşüncesi vardır.

VI- Diğer cümleler bu düşünceyi açıklar ya da destekler.

9) Yukarıdaki  numaralandırılmış cümleleri hangi şekilde dizersek düzgün bir paragraf oluşturmuş oluruz?

A) IV,III, I,II,V,VI

B) III,VI,V,IV,II,I

C) V,III,II,VI,IV,I

D) III,IV,V,I,VI,II

E) VI,V,II,I,III,IV

……………………..,  günü gününe saptanan olaylar, düşünceler, duygularla oluşur. ………………………… ise üzerinden belli bir zaman geçmiş olayları dile getirir. Onun için gerçeğe uygunluk bakımından birincisinin daha inandırıcı olduğunu kabul etmek gerekir.

10) Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin getirilmesi en uygundur?

A)   Tarih – anı

B)   Anı – biyografi

C)   Günlük – anı

D)   Biyografi – otobiyografi

E)   Biyografi – günlük

11) Aşağıdaki hangisi metinlerin sınıflandırılmasındaki ölçütlerden biri değildir?

A) Kullanılan dilin işlevi

B) Anlatım türleri

C) Gerçeklikle ilişkileri

D) Yazılış amaçları

E) Yazarların dünya görüşü

12) Aşağıdakilerden hangisi anının özelliklerinden biri   değildir?

 A) Bugünü değil, geçmişi anlatması    

 B) Tarihe ışık tutması    

 C) İddia ve ispat yazıları olmaması

 D) Bilgi, belge ve yazılı kaynaklara başvurulmaması    

 E) gözlemlerden geniş ölçüde yararlanılması

13) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) farketti          B) hissetti           C) kayboldu

D)terk etti          E)vazgeçti

Bunamadı (I) diyor dişlerinin arasından (II) Sözlerini bastıra (III) bastıra söylüyor(IV) Soluğunun ıslığı (V) kulaklarımın dibinde sanki.

14) Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez?

A) I.             B) II.           C) III.          D) IV.      E) V.

Halit Ziya, eserlerinde insani değerleri esas aldığı için onun eserlerindeki kahramanlar insanı her yönüyle adeta kuşatır. Toplumun her kesiminden seçilen kahramanlar, yüzeysel bir şekilde tanıtılmaz. Yazar, kahramanlarının mizacı ve psikolojileri üzerinde yoğunlaşarak onların iyiye ya da kötüye doğru yönelişini tarafsız bir şekilde verir. Bunu yaparken de toplum gerçeklerini göz ardı etmez ve toplum gerçeklerini olduğu gibi yansıtmaya çalışır.

15) Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)  Yazar, kahramanlarını gerçekçi bir şekilde tanıtmıştır.

B)  Yazar, kahramanlarını tanıtırken onların ruhsal yönleri üzerinde de durmuştur.

C) Halit Ziya’nın eserlerinde toplumun her kesiminden insana rastlamak mümkündür.

D)  Yazar, kahramanlarını tanıtırken yan tutmaz.

E) Halit Ziya’nın kahramanları ya tam iyidir ya da tam kötüdür.

16) Aşağıdakilerden hangisi günlüğün özelliklerinden değildir?

A)Gözlem ve kişisel izlenimler önemlidir.

B)Her gün yazıldığı için kısadır.

C) Yazarın hayatından izler taşıdığı için belge işlevi görür.

D)Divan edebiyatında seyahatname olarak adlandırılmıştır.

E) Samimi, akıcı ve duru bir anlatımı vardır.

Barış Manço, 1983’te katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’ndan elenmesinin ardından aynı yıl “Estağfurullah, Ne Haddimize’’ adlı albümünü yapar ve 1984’te Eurovision’a tekrar üç şarkı ile katılır. Bu kez finale kalmasına rağmen yarışmadan çekilir. Aynı yıl yaptığı “24 Ayar Manço’’ albümünün gizemi de böylece çözülmüş olur.

17) Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.

B) Ünlü bir kişinin hayatından bir kesit verilmiştir.

C) Kanıtlanabilir ifadeler kullanılmıştır.

D) Olaylar oluş sırasına göre verilmiştir.

E) Birinci tekil kişili anlatım vardır.

Gezilen yerlerin ayrıntılı bir şekilde anlatılması Türk edebiyatında çok eski bir gelenektir. Divan edebiyatın- da —- adıyla bilinen gezi yazıları sadece edebiyatımız açısından değil tarih, coğrafya ve halk bilimi için de oldukça önemli ve zengin bir hazinedir.

18) Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki terimler- den hangisi getirilmelidir?

A) vakayiname                 B) tezkire

C) antoloji                          D) siyer

E) seyahatname

Adı geçen bağın ortasında, göğe uzanmış bir yüksek kubbedir ki güya aydınlık hamam camekânı gibi tepesi açıktır. Bu açık yerde altı adet ince mermer sütun üze- rinde Kiyanıyan tacı gibi bir kubbecik vardır. Sanatkâr iş üstadı, bu küçük kubbenin ta tepesine halis altın ile yaldızlanmış bir çeşit demir mil üzerine bir bayrak yap- mış, ne taraftan rüzgâr eserse o tarafa döner o bayrak. Garip görünüşlüdür. Ama aşağı büyük kubbe sekiz köşelidir. Bu kemerli kubbe içinde dahi sekiz kemer vardır. Her kemerin altında bir kış odası…

19) Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Betimleyici anlatım kullanılmıştır.

B) Kişileştirme yapılmıştır.

C) Benzetme sanatından yararlanılmıştır.

D) Devrik ve eksiltili cümleye yer verilmiştir.

E) Öznel ve nesnel cümlelere örnek vardır.

 

I.  Gazete çevresinde gelişen metin türlerindendir.

II. Bu yazı türünde yazar ele aldığı konuyu

derinlemesine incelemez.

III. Yazarın amacı, okuyucuya karşılıklı konuşma havasında duygu ve düşüncelerini açıklamak, hoş zaman geçirtmektir.

IV. Bu metin türünde samimi, senli benli, nükteli bir üslup kullanılır.

V. Mahalli ve kişisel söyleyişlere, deyim ve atasözlerine yer vermekten kaçınılır.

20) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi sohbet türüyle ilgili yanlış bir bilgidir?

A)   V.    B)  IV.    C)   III.   D)   II.    E) I.

11. Sınıf Seçmeli Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Test İndir

Cevap Ver