11.Sınıf Türk Edebiyat Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

11.Sınıf Türk Edebiyat Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 

 1)  Tanzimat dönemi şiiri ile Servet-i Fünun dönemi şiirini karşılaştırınız. (10P)

  Sanat Toplum içindir                Sanat sanat içindir

Klasik nazım biçimleriyle yeni temalar      Batılı nazım biçimleriyle yeni temalar

Romantizm                               Sembolizm ve parnasizm

 2)Servet- i Fünun edebiyatında sanatçılar  hangi edebi akımların etkisinde kalmışlardır? ( 10p)

  realizm, natüralizm, parnasizm, senbolizm

 3)“Sanat şahsi ve muhteremdir.” Görüşünü savunan edebiyat  topluluğunun  ismini yazınız.(10p)

  Fecr-i Ati Edebiyatı

 4) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(10p)

·       ilk özel gazete  ………tercüman-ı Ahval……………………

·         ilk mensur şiir örnekleri    ……Edebiyatı Cedide…………………..  döneminde verilmiştir.

·            Namık Kemal,   ……romantizm………………….     akımından etkilenmiştir.

·           Tevfik Fikret’in İstanbul’u eleştirdiği                şiirinin adı ………sis…….

·           Şiirde cümledeki anlamın bir dizede bitmeyip sonraki dizelere geçmesine …anjanbman………………….  denir.

 5) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi önce Fecr-i Ati Topluluğu içerisinde yer almış daha sonra ise Milli Edebiyat topluluğunda bulunmuştur?(10p)

 A) Ahmet HAŞİM              B) Tevfik FİKRET

 C) Namık KEMAL               D) Ali Canip YÖNTEM

 E) Ömer SEYFETTİN

 6)Milli edebiyat dönemini etkileyen düşünce sisteminin adını yazınız ve bu kavramı açıklayınız.(10p)

  Türkçülük

 

 7)  Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
     Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten

Yukarıdaki beyti şekil ve içerik bakımından inceleyerek bu beytin hangi dönemde yazıldığını belirtiniz. (10p)

 Tanzimat Edebiyatı, nazım birim beyit, aruz ölçüsü, ağır ve sanatlı bir dil, vatan hürriyet gibi temalar

 

 8) Genç Kalemler Dergisi, kimler tarafından  nerede çıkarılmıştır? (10p)

 Ömer seyfettin Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp

 

9)  

 Uydurma söz yapmayız,
 Yapma yola sapmayız,
 Türkçeleşmiş, Türkçedir;
   Eski köke tapmayız.

Türklüğün vicdanı bir;
Dîni bir, vatanı bir;
Fakat hepsi ayrılır
Olmazsa lisanı bir.

Yukarıdaki şiir hangi edebiyat dönemine aittir?(10p)

Milli edebiyat dönemi

10) Aşağıdaki yargıları doğru yanlış olarak değerlendiriniz. (10p)

·         Fecr-i Ati döneminde serbest müstezat kullanılmıştır. ( D   )

·           Mehmet Akif ERSOY, Osmanlıcılık fikrini savunmuştur.( Y    )

·           Siyah İnciler , mensur şiire örnektir.  (  D  )

·        Servet-i Fünun döneminde roman ve hikayelerde Anadolu insanının sorunları ele alınırken Milli edebiyat döneminde İstanbul’da yaşayan yüksek zümreye mensup insanların hayatları ele alınmıştır. (   Y )Cevap Ver