11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

1.Aşağıdaki  paragrafların altına  Milli edebiyat döneminde ortaya çıkan düşünce akımlarından uygun olanların adını yazınız. ( 6 p )

a. Bu akımı savunanlar,Türk toplumuna Batı’da gelişen düşünce, yönetim biçimi,yaşama tarzını uygulayarak ülkenin gelişmesini,kalkınmasını sağlamaya çalışmışlardır.(Batıcılık)

b. Bu akımı savunanlar, Osmanlı bayrağı altında bilinçsiz bir şekilde yaşayan Türkleri milli bir duygu ile bilinçlendirmek,

Türk milletini dünya devletleri arasına kuvvetli bir unsur olarak yeniden sokmayı amaçlamışlardır.(Türkçülük)

3. Aşağıdaki isimleri ait oldukları akımla eşleştiriniz. ( 6 p )

1. A.Canip Yöntem                         a. İslamcılık(6)

2. Abdullah Cevdet                        

3. Ziya Gökalp                               b.Türkçülük (1,5,3)        

4. Tevfik Fikret                        

5. M.Emin Yurdakul                       c.Batıcılık(2,4)

6. M.Akif Ersoy

4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız. ( 10 p )

a.11 Nisan 1911’de Selanik’te                 çıkan………Genç Kalemler…….…………..adlı dergide…Ömer Seyfettin'in…………………………..yayımladığı……Yeni Lisan………… adlı  makalesinde milli bir edebiyat oluşturmak için milli dilin gerekliliğini savunmuş ve bunun ilkelerini ortaya koymuştur.

b. ……………Ziya Gökalp…………..Türkçülüğü sosyolojik bir metotla incelemiş ve bir sistem haline getirmiştir.

c.Milli edebiyat dönemi……1911-1923……………yılları arasını kapsar.

5. Milli edebiyat ve milliyetçi edebiyat kavramlarının neleri ifade ettiğini yazınız. ( 8 p )                     

 Milli edebiyat: Oluşturulan eserlerde konunun mili duygu ve düşünce etrafında şekillenmesi

Milliyetçi edebiyat: Oluşturulan eserlerin Türkçülük fikri etkisinde gelişmesi

6.  Aşağıda Servet-i Fünun döneminde yazılan bazı yapıtlar verilmiştir.Bunların türlerini ve sanatçılarını bularak ilgili yerlere yazınız.                                                                                                                            

Eser                                Sanatçı                        Tür

Şermin                           Tevfik Fikret                   Şiir

Aşk-ı Memnu                  Halit Ziya                        Roman     

Hac Yolunda                  Cenap Şahabettin          Gezi yazısı

Körebe                          Cenap Şahabettin          Tiyatro

7. Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış biçiminde değerlendiriniz.                           

(    D     ) Servet-i Fünun dönemi metinlerinde dönemin sosyal problemleri üzerinde fazla durulmamıştır.

(   D     ) Servet- i Fünun şiiri resim sanatından önemli ölçüde etkilenmiştir.

(   Y     ) Dildeki sadeleşme Servet-i Fünun şiirinde de devam der.

(  Y    )  Mensur şiir yapı bakımından şiire, dil ve anlatım bakımından düz yazıya benzer.

(  Y    )  Servet-i Fünun şairleri “göz için uyak” anlayışını benimsemişlerdir.

(  Y    )   Servet-i Fünun dönemi hikayesinde klasizm akımının etkisi görülür.

(  Y    )  Servet-i Fünun dönemi romanlarında romantizm etkisi görülür.

(   D   ) Fecriati Topluluğu sanatçılarının bazıları daha sonra Milli Edebiyat hareketine katılmışlardır.

(  Y    )  Cenap Şahabettin düzyazı türünde eser vermemiştir.

(    D   )  Servet-i Fünun şairleri,bezgin ve karamsar bir ruh haline sahiptirler.

8..  Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz                                    

-Serveti Fünun şiirinde …sone, terzarima,triyole…………………….. gibi nazım şekilleri kullanılmaya başlanmıştır.

– Serveti Fünun şiirinde…parnasizm, sembolizm………………………….akımlarının

etkisi görülmektedir.

–  Servet-i Fünun romanlarında……realizm……………akımının etkisi görülür.

– Fecriati Topluluğu slogan olarak ……Sanat şahsi ve muhteremdir.…………………………………………….. görüşünü benimsemişlerdir.

 

9.   Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn sanatçılarından

 

 

 

      biri değildir?

A) Tevfik Fikret        B) Cenap Şehabettin

     D) Mehmet RaufC) Ahmet Haşim

E) Halit Ziya Uşaklıgil

  I.  Şairler bireysel konulara yönelmiş, toplumsal konulardan uzaklaşmışlardır.10. 

    II. Tanzimat’la başlayan dilde sadeleşme  devam ettirilmiş, günlük konuşma dilinin  havasına inilmiştir.

   III.  “Sanat, sanat içindir” anlayışını benimsemişlerdir.

   IV. Şiirde aruz kullanılmıştır. Bazı şairler heceyi de kullanmışlardır.

    V. Romanda klasizm ve sembolizm, şiirde parnasizm etkili olmuştur.

Servet-i Fünûn dönemiyle ilgili olarak numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır?    

A) I ve II  B) II ve III  C) III ve IV  D) II ve V       E) IV ve V

11.  Servet-i Fünûn dönemine ait aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A)     Kırık Hayatlar          B)        Hepsinden Acı

C)     Kırk Yıl                    D)       Ferda-yı Garam

E) Son Yıldız

12.   Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A)     Şermin, Tarih-i Kadim – Cenap Şehabettin

B)     Define, Pençe – Mehmet Rauf

C)     Hac Yolunda, Avrupa Mektupları – Tevfik Fikret

D)     Eylül, Pençe – Halit Ziya

E) Mai ve Siyah, Kırk Yıl – Süleyman Nazif

13. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn ede­biyatının genel özelliklerinden biri değildir?

A)     Çağdaş Fransız edebiyatı örnek alınarak geliştirildi.

B)     Toplumsal konular yasaklandığı için bireysel konular işlendi. Yalnız Cenap Şehabettin 1901’den sonra toplumsal konulara yöneldi.

C)     Halka seslenemediklerinden tiyatro türü ihmal edildi.

D)     Tanzimat’ın ikinci dönemindeki “sanat için sanat” anlayışı  bu dönemde de sürdü.

 E)    Sansür nedeniyle gazetecilik eski canlılığını yitirdi, tarih  adeta yasaklandı

14.   Servet-i Fünûn neslinin en güçlü şairidir. Eserlerinde toplumsal konulara yer vermiştir. Özellikle İttihat ve Terakki iktidarı beklenen rahatlığı ve huzuru sağlayamayınca o bunlara cephe almış ve “Han-ı Yağma, Doksan Beşe Doğru” şiirlerini yazmıştır.

    Yukarıda tanıtılmaya çalışılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Cenap Şehabettin   B) Tevfik Fikret

C)     Süleyman Nazif       D)  Yahya Kemal

 E)      Ahmet Haşim

tır?ışlmı yapığılış ile ilgili bir bilgi yanlıti edebi­yatÂdakilerin hangisinde, Fecr-i ğı15.  Aşa

A)   Fecr-i Âti topluluğu 1909 ile 1912 yılları arasında faaliyet gösterirken yayın organı olarak Genç Kalemler dergisini seçti.

B)   Fecr-i Âti'nin önde gelen sanatçısı Ahmet Haşim, sembolizm akımının etkisinde kal­mıştır.

C)   Batının önemli sanat ve bilim eserlerini çe­virmeyi, genç yetenekleri bir araya getirme­yi amaçladılar.

D)   Kuruluşunu bir beyanname ile duyuran bir topluluk olup "Sanat şahsî ve muhterem­dir." ilkesini benimsediler.

E)   Fecr-i Âticiler arasında Ahmet Haşim, Ali Canip Yöntem, Yakup Kadri, Fuat Köprülü, Refik Halit gibi isimler vardır.

verilmiştir?ışlardan hangisi yanlçı edilen sanatüzöda sYukarı.  Fecr-i Âti topluluğu Refik Halit Karay, Ali Canip Yöntem, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Haşim, Tevfik Fikret gibi sanatçılardan oluşur. 16

A)   Ahmet Haşim

B)   Refik Halit Karay

C)   Ali Canip Yöntem

D)   Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E)   Tevfik Fikret

.  "Piyale" adlı şiir kitabının ön sözünde, şiir hak­kındaki düşüncelerini "Şiir Hakkında Bazı Müla­hazalar" başlığı altında aktaran şair, şöyle der: "Şiirde anlamı aramak, bülbülü eti için öldürme­ye benzer."17

ağıdakilerden hangisidir?şairi aşti  edilen Fecr-i üBurada söz

A)   Cenap Şahabettin

B)   Celal Sahir Erozan

C)   Ahmet Haşim

D)   Ali Canip Yöntem

E)   Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Cevap Ver