11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

Elhan-ı Şita

Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş,
Eşini gaib eyleyen bir kuş gibi kar
Gibi kar
Geçen eyyâm-ı nevbaharı arar…
Ey kulûbün sürûd-i şeydâsu,
Ey kebûterlerin neşideleri,
O baharın bu işte ferdâsı
Kapladı bir derin sükûta yeri
Karlar
Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar.
Ey uçarken düşüp ölen kelebek
Bir beyaz rîşe-i cenâh-ı melek
Gibi kar

S10Yukarıdaki şiirde altı çizili olan kelimelerin anlamlarını yazınız?

Cevap:,TİTREYİŞ,SESSİZ

S11.Aşağıdaki dizeden yola çıkarsak Tevfik Fikreti’in diğer Servet-i Fünunculardan hangi yönüyle ayrıldığı söylenebilir?

“Elbet sefil olursa kadın alçalır beşer”
                                                   ( Tevfik Fikret )

Cevap:TOPLUMSAL KONULARA DEĞİNMESİ

S12. Elhan-ı Şita şiiri “”tablo şiir” terimine, en uygun düşen eserlerdendir.Bu terim hangi edebi akımın etkisiyle oluşmuştur.?

Cevap:PARNASİZM

S13.Mensur şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Şairane bir söyleyişi vardır.

B)Düz yazıdan farkı düşünce aktarımının olmamasıdır.

C)Mensur şiirde söz sanatlarından yararlanılmaz

 D)Bu tür şiirde seci bulunabilir.

 E)Mensur şiirde; dize, bend, ölçü, uyak vb. bulunmaz.

Cevap:C

S14Aşağıdakilerden hangisi Servet – i Fünun şiiri­nin özelliklerinden biri değildir?

A)Bu şiirde düşünce, gerçek çatışması, kaçış esastır.

 B)Konu sınırlanamaz, her şey şiire konu olur.

C)Bireycilikleri siyasal koşullara, etkilendikleri akımlara bağlanabilir.

 D)Biçime gerektiği kadar önem verilmez.

E)Tablo gibi şiir ve ahenkli dize benimsenir.

Cevap:D

S15.Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in sa­natçı özelliklerinden biri değildir?

A)Biçimde yaptığı değişiklikle beyit geleneğini kı­rar.

B)Anlamı bütün şiire yayar, serbest müstezatı geliştirir.

C)Dili dönemine oranla açık, yalın ve anlaşılırdır.

D)Aruzu Türkçeye ustalıkla uygular.

E)Şiiri canlı, devingen bir doğa, ses ve biçim gü­zellikleriyle belirginleşir.

Cevap:C

S16.Halit Ziya Uşaklıgil'in romanı için aşağıdakiler­den hangisi söylenemez?

A)Geniş halk tabanlarının sorunlarını işlediği

B)Romanlarında tutarlı bir olay örgüsü olduğu

C)Gözlemlerinde gerçekçi, tutarlı olduğu

D)Dili ağır olan sanatçının, roman dilini gerçek­leştirdiği

E)Bireysel yaşam ve mutluluğa gerekenden çok önem verdiği

Cevap:A

S17Tanzimat gazeteciliği' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Düzyazının gelişmesinde büyüt katkısı olduğu

B)Kısa, özlü anlatımın yolunu açtığı

C)Düşünce yazılarına öncelik verdiği, sanatla ilgi­lenmediği

D)Makale, eleştiri, fıkra deneme, söyleşi gibi yazı türlerini tanıttığı

E)Sanat, edebiyat görüş ve tartışmalarını kamu­oyuna yansıttığı

Cevap:C

I.Tanzimat şiirinde divan şiiri nazım biçimleri kullanılmış, Servet-i Fünun şiirindeyse bu nazım biçimleri terk edilmiştir.

II. Tanzimat şiirine göre Servet-i Fünun şiirinde dil daha ağırdır.

III. Her iki dönemde de aruz ölçüsü daha çok kullanılmıştır.

IV. Her iki dönemde de hemen hemen aynı konular işlenmiş,

V. Tanzimat şiirinde klasisizm ve romantizm,Servet-i Fünun şiirinde parnasizm ve sembolizm daha etkili olmuştur.

Cevap:D

S18.Yukarıdaki numaralı cümlelerde,Tanzimat ve Servet-i Fünun şiiri karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?

A) I      B) II     C) III    D) İV.   E) V.

S19.II. Abdülhamit zamanında Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre isimli oyunundan sonra izleyicilerin gösteri yapması ve tiyatroların bir süreliğine kapanması edebi eserin hangi yönünü gösterir?
A) Edebi eserin sosyal ve siyasi hayata etkisi

B) Sosyal hayatın edebi esere etkisi

C) Edebi eserin düşünce hayatına etkisi

D) Edebi eserin bilime etkisi

E) Güzel sanatların edebi esere etkisi

Cevap:A

S20.Elhan-ı Şita şiirinde dil ağırlıklı olarak hangi işlevde kullanılmıştır?

Cevap:HEYECAN BİLDİRME                     

Cevap Ver