11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 3.Yazılı Soruları ve Cevapları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

11.Sınıf Türk Edebiyatı  2.Dönem 3.Yazılı Soruları ve Cevapları

Türk edebiyatı yazılı sınavlarını paylaşmaya devam ediyoruz. 11.Sınıf Türk edebiyatı 2.dönem 3.yazılı soru ve cevaplarını aşağıdan takip edebilirsiniz. Türk edebiyatı dersi 2.dönem 3.yazılı soru ve cevaplarını sitemizde paylaşmaya devam edeceğiz.cemal aksoy

1-Milli Edebiyat Şiiri ile Fecr-i Ati şiirini  ses-ahenk, tema, dil-anlatım ve yapı özellikleri bakımından karşılaştırınız. (20 P.)

 

 

Ses ve Ahenk

Tema

Dil ve Anlatım

Yapı

Fecr-i Ati Şiiri

 

 

 

 

 

Milli Edebiyat Şiiri

 

 

 

 

 

 

 

2-Aşağıda belirtilen yargılarda hangi edebi dönemimizin özelliğidir, yazınız (10 P.)

a)Divan şiirindeki “parça güzelliği” terk edilmiş  bütün güzelliği” ön plana çıkmıştır. ………………….…..…

b)Sanatçılar ağır ve süslü bir dil kullanmış şiirde “sanat sanat içindir” ilkesine bağlı kalmışlardır………….….

c)Şairler “Sanat şahsi bir muhteremdir” ilkesinden hareketle şiirler yazmışlardır. ……………………………..

d)Şairler şiirlerini sade dille ve hece ölçüsüyle yazmalıdır………………………………………………………

             “ HASTA BİR TELDE HASTA NAĞME”     Tahsin Nahit 

              Sen ki feyfa-i bînasibimde                              feyfa-i bînasib: nasipsiz çöl

              Bir küçük nûr-ı rahm u şefkatsin                  nûr-ı rahm u şefkat: merhamet ve şefkat ışığı

              Dinle ruhumdan akseden bu tanin                akseden: yansıyan      tanin : tınlayış

              Hasta bir telde hasta bir nağme             

3- Yukarıdaki dörtlükte şair hangi duygular içindedir? ( 10 P.)   

        

4- Yukarıdaki dörtlüğün son iki mısrasındaki söz sanatını gösteriniz. (10 P.)

    “Bu akımdaki sanatçı edebiyat dilindeki alışılmış ve kalıplaşmış birtakım kelimeleri kullanmak yerine olayları, duyguları ve düşleri günlük konuşma diliyle anlatmayı daha üstün tutmuştur. İnsanın duygularını, düş gücünü hayata geçirmesini ve insanı düzeltmenin toplumu düzeltmekle olabileceğini savunur. Bu akım içtendir,doğaldır,kalıba girmek istemeyenleri etkileyecek bir sanat akımıdır.”

 5- Yukarıdaki paragrafta hangi edebî akım anlatılmaktadır? (10 P.) …………………………..

6- Aşağıdaki üç şiirin temsil ettikleri anlayış (saf şiir, milliyetçi şiir, manzum hikaye) bakımından hangi anlayışta yazıldıklarını açıklayınız.? (15 P.)

Şimdi anlat bakayım neydi senin hastalığın

Nezle oldum sanırım, çünkü bu kış pek salgın.

Mehmet Ağanın evi akmış, onu aktarmak için

Dama çıktım, soğuk aldım, oluyor  on beş gün

Ne işin var damlarda a sersem desene

İhtiyarlık mı nedir, şaşkınım oğlum bu sene

Hadi aktarmayayım, kim getirir ekmeğimi

Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi?

 

 

Akşam yine akşam, yine akşam

Bir sırma kemerdir suya baksam

Akşam, yine akşam, yine akşam

Göllerde bu dem, bir kamış olsam 

 

 

 

   

Uyu yavrum, yine şimsek çakıyor,

Şehit baban gelmiş bize bakıyor

Yarasından kızıl kanlar akıyor

Bu yarayı dur bağlayım ninni!

Sen ağlama ben ağlayım ninni!

 

 

7- Fikir akımlarının başarısızlık nedenlerini yazınız. (10 P.)

 

8- Fecr-i Ati şiiri ile Servet-i Fünun şiirinin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini yazınız(10 P.)

 

9- Milli Edebiyat Dönemi metinlerinin dil anlatım özellikleri ve teması hakkında bilgi veriniz. (5 P.)

CEVAP ANAHTARI

1-Milli Edebiyat Şiiri ile Fecr-i Ati şiirini  ses-ahenk, tema, dil-anlatım ve yapı özellikleri bakımından karşılaştırınız. (20 P.)

 

 

Ses ve Ahenk

Tema

Dil ve Anlatım

Yapı

Fecr-i Ati Şiiri

 

Aruz ölçüsü ve sanatlı söyleyiş

Bireysel konular ele alınmış

Ağır, sanatlı söyleyiş hakim

Divan şiiri nazım biçimi ve birimi

Milli Edebiyat Şiiri

 

Hece Ölçüsü ve Halk söyleyişleri

Toplumsal konular ve milliyetçilik düşüncesi

Sade ve anlaşılır bir dil

Halk şiiri ve Batı Edebiyatı örnek alınır.

 

 

2-Aşağıda belirtilen yargılarda hangi edebi dönemimizin özelliğidir, yazınız (10 P.)

a)Divan şiirindeki “parça güzelliği” terk edilmiş  bütün güzelliği” ön plana çıkmıştır. Tanzimat Edeb. I. Dönem

b)Şairler şiirlerini sade dille ve hece ölçüsüyle yazmalıdır…………………………       Milli Edebiyat Dönemi

c)Sanatçılar ağır ve süslü bir dil kullanmış şiirde “sanat sanat içindir” ilkesine bağlı kalmışlardır. Servet-i Fünun Edebiyatı Dönemi

d)Şairler “Sanat şahsi bir muhteremdir” ilkesinden hareketle şiirler yazmışlardır. Fecr-i Ati Edebiyatı Dönemi

3- Karamsardır,,hastadır.Fakat onun için küçük bir umut ışığı vardır.O umut ışığı ona şefkat ve merhamet hissi vermektedir.Bu ışık sevdiği olabilir.Ruhundan yansıyan bu tınlayışı da (şiirini de ) hasta telde hasta bir nağmeye benzetmektedir. 10

4- Ruhundan akseden  tınlayışı hasta telde hasta bir nağmeye benzetmektedir.  10

 

5- Romantizm 10

6- 1.manzum hikaye     2.saf şiir   3.milliyetçi şiir                   15

7- Fikir akımlarına halk desteğinin sağlanamaması.  10

Geniş halk kitlelerine indirgenememesi

Fikirlerin birbirine karşı atılmış olması

Dış baskıların artması

İç değişmeler, isyanlar ve bağımsızlık hareketleri

8- Şiiri aşk ve doğa temalarının işlenmesi, sembolizm ve parnasizm akımlarından etkilenmeleri, yapı tema ve söyleyiş arasında sıkı bir ilişki kurmaları, aruz ölçüsünü kullanmaları ve ağır dille yazılmaları bakımından benzerlik gösterir.

Ayrıldıkları yön ise fecr-i aticilerin bir nebze de olsa halka yüzlerini dönmeleridir. 10

9- Milli edebiyat döneminde sade bir dil kullanılmıştır. Tema olarak millilik, milliyetçilik, vatan ,millet temaları işlenir. 5

Cevap Ver