11.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları 51-64.Sayfa

Türk Edebiyatı 11.Sınıf Sayfa 65-78 Cevaplarına Ulaşmak İçin>>> TIKLAYINIZ.

11.Sınıf Türk Edebiyatı  Ders Kitabı Cevapları (Sayfa 51-64)

11.Sınıf Türk edebiyatı dersi Türk edebiyatının en zevkli konularının bulunduğu bir derstir. Tanzimat edebiyatı, Servet-i Fünun edebiyatı, Fevr-i Ati edebiyatı ve Milli edebiyat konularının işlendiği lise 3 Türk edebiyatı dersi kitap çözümlerini sizlerle paylaşıyoruz. Bu yazımızda Tanzimat edebiyatı olay çevresinde oluşan metinler bölümü  hikaye ve roman örnekleri cevapları bulunmaktadır. Kıssadan Hisse ve Sergüzeşt metinleri tahlil edilmiş olup cevaplarını sizlerle paylaşıyoruz. Sayfa 51- 64 arası etkinlik sorularının cevapları, hazırlık sorularının cevapları, anlama yorumlama sorularını, değerlendirme sorularının çözümünü yazımızda bulabilirsiniz. Samipaşazade Sezai ve Ahmet Mithat Efendi'nin edebi kişiliği ve sanat anlayışını da bulabilirsiniz. Yıldırıım yayınları 11.sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevaplarını paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi takip edin.

Sayfa 51

Hazırlık

1)Bir olay ya da durum çevresinde yer, zaman, kişi belirtilerek bir plan dahilinde anlatılan kurmaca metinlerdir.

2) Hikaye; yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebi metinlerdir.

3) Genellikle insanların serüvenlerini, iç dünyalarını olay örgüsü içinde anlatmayı amaçlayan düz yazı türüdür.

4) Batı kültürünün etkisiyle toplumumuzda Tanzimat döneminde ilgi görmeye başlamış ve günümüze kadar süregelmiş bir yaşam tarzıdır.

Sayfa 53

Çözümleme/inceleme

1)Batı kültürünün toplumumuzda yarattığı olumsuzluklara vurgu yapmak istemiştir. Hikayedeki insan çıkarcı, güvenilmez kişiliğiyle Batı’yı temsil etmektedir.

2)Olay Örgüsü: Osmanlı’nın yanan bir çayırda bir yılanı yanmaktan kurtarması, yılanın insanın bu iyiliğine rağmen onu yiyeceğini söylemesi, öküzün yılanın haklı olduğunu söylemesi, diğer hayvanların da aynı fikirde olması

c. Olay örgüsünün Tanzimat dönemi gerçekliğiyle doğrudan bir ilişkisi yoktur. Olay örgüsünü Tanzimat aydınlarını eleştirmeye yönelik kurgulamıştır.

3)Yazarın araya girerek okuyucuya hitap etmesi metnin olay örgüsündeki akışı kesintiye uğratmıştır.

Sayfa 54

1.Etkinlik

a. Osmanlı: İçten pazarlıklı, çıkarcı, nankör

Yılan: Tehlikeli fakat gerçekçi

Tilki: Kurnaz, tecrübeli, işini bilen

b. Osmanlı önce merhametlidir, daha sonra nankörlük yapar.

Yılan: İnsanlara düşmandır.

c. Yılan ve tilki insanların karakterlerini iyi çözmüş, bu nedenle temkinli davranmışlardır. Karakter

ç. Alegorik bir hikayedir, kahramanlar tamamen hayal ürünü  ve alegoriktir.

5.Zaman: Olayın geçtiği zaman belirtilmemiştir.

Mekan: Olaylar Rumeli’de geçer. Daha çok olaya ağırlık verilmiştir.

Kişiler: Osmanlı dışındaki kişiler gerçekdışı kurmaca kişilerdir.

6. Eserin teması nankörlüktür.

3. Etkinlik

Yazarın olay örgüsü içinde araya girerek okuyucuya nasihat vermesi okuyucunun duygularına yön vermesi romantizm  akımının etkilerinin sonucudur.

4.Etkinlik

İlahi bakış açısıyla yazılmıştır. Anlatıcı olaylara kendi duygu ve düşüncelerini  de katmıştır.

7. Okuyucuyu kurmaca bir olay içerisinde yaşatmak, böylece bir düşünceyi okuyucuya sezdirmek.

8. İyiliğe karşı kötülük, güçsüzleri ezme, çıkarları uğruna değerlerini terk etme gibi sorunlar ele alınmıştır.

5.Etkinlik

Ahmet Mithat eserleriyle halkı bilinçlendirmeyi amaçlamıştır. Dil, konuşma diline çok yakındır. Bir bilgelik sezilir eserlerinde.

9. Yazarın mahalli öğelere yer vermesindeki amacı halkı, halkın konuştuğu dille bilinçlendirmek istemesidir.

8.Etkinlik

Ahmet Mithat Efendi: Tanzimat dönemi sanatçılarındandır. Romantizm akımından etkilenmiştir. Halkı bilgilendirmeyi, halkı eğitmeyi amaçlamıştır. İki yüze yakın eseri vardır. Yazı makinesi olarak tanınmıştır. Eserleri teknik açıdan kusurludur.

Sayfa 59

9.Etkinlik

Olay örgüsü; Dilberin evden kaçması, esircilerin eline düşmesi, İstanbul’a getirilip esirciye satılması, Dilber’i satın alan Mustafa Efendi’nin eşinin Dilber’e eziyet etmesi, Dilber’in başka bir esirciye satılması, Dilber’in Asaf Paşa konağına satılması, Dilber ile Celal arasında aşkın başlaması, Dilber’in konaktan kaçması, kendini Nil nehrine atması,

Cümle, kelime, edat ve bağlaç görevindeki kelimelerle birbirine bağlanmıştır.

Olumlu( esirciye satılması, müzik eğitimi alması, Dilber2in resimlerini yapan Celal’in O’na aşık olması)

Olumsuz( Dilber’in gizlice satılması, Celal’in ağır bir hastalığa yakalanması, Mısır’dan İstanbul’ kaçma girişiminin başarısız olması)

Sayfa 60

1.Batılılaşma sürecinin başlamasıyla birçok aydın, kölelik temasını işleyerek  bu insanların dramını dile getirmişlerdir.

10. Etkinlik

a.Dilber: Özgürlüğüne ve namusuna düşkün,

Celal: Zengin, ressam, gönül zenginliğinin farkında,

Mustafa Efendi:  Memur, görevini kötüye kullanan, rüşvet yiyen,

Teravet: Kötü yürekli, gaddar,

Cevher Ağa: Harem ağası

11.Etkinlik

Günümüzde bireysel özgürlüklere önem verilmektedir.

12.Etkinlik

Özgürlük – Tutsaklık üzerine kurulmuştur.

Teması, özgürlüktür. Tanzimat’la başlayan bireysel özgürlük anlayışının  etkisiyle yazılmıştır.

Romantizmden realizme geçiş özelliği taşımaktadır.

Dilber’in yaşadıkları, çileleri, okuyucunun bunu hissetmesi (romantizm)

O dönemin aile yaşamını, toplum yapısını yansıtması(realizm)

3. a. Romanın teması günümüz toplumuyla ilişkilidir.

b. Tema, dönemin Trük aile hayatında yerleşmiş olan hizmetçilik, cariyelik, kölelik modasının rahatsız edici boyutlara ulaştığını belirtmek için yazmıştır.

4.a. Zaman 19. Yüzyıl, olayların akışında Dilber’in yaşamı esas alınmıştır.

b. Kafkasya, İstanbul, Mısır gibi mekan adları geçmektedir. Olayların büyük bir bölümü İstanbul^da yaşanmaktadır. Asaf Paşa konağı, romanın en önemli mekan öğesidir.

Sayfa 61

13.Etkinlik

Destan ve mesnevilerde zaman genellikle soyuttur, kurmacadır. Roman ve hikayelerde zaman öğesi , gerçeğe yakın özellikler taşır. Sergüzeşt romanında Tanzimat döneminin sosyal atmosferini hissederiz.

5. Sergüzeşt romanındaki kişi, zaman ve mekan unsurları özgürlük teması etrafında bir bütünlük taşımaktadır.

14.Etkinlik

Metinde ilahi bakış açısı vardır. Anlatıcı, kişilerin karakterleri  hakkında yorum yaparak romantik bir yaklaşım sergilemiştir.

15.Etkinlik

Hem realist hem romantizm akımının izleri görülür.

16.Etkinlik

Anlatıcı, bir kızın esaret ve çileyle geçen hayatını bazen tarafsız bazen trajik bir üslupla anlatmaktadır. Hedef kitlesi okuyuculardır.

Sayfa 62

6. Sergüzeşt romanı köleliğin insan için yıkıcı olduğu fikrini vermek amacıyla yazılmış olsa da öğretmek, eğitmek amacı yoktur.

7. Tanzimat şiiri, dil bakımından divan şiirine yakındır fakat öykü ve romanlarda sade bir dil tercih edilmiştir çünkü romanın hedef kitlesi toplumdur.

17.Etkinlik

Roman , yazıldığı dönemdeki aile hayatı, esir kızlar ve kadınlar hakkında önemli bilgiler vermektedir. Tarihi bir belge olarak kabul edemeyiz .  Gerçek olayları anlatması gerekir.

19.Etkinlik

Samipaşazade Sezai, ikinci dönem Tanzimat sanatçılarındanır. Batılı anlamda modern ilk öykü olan Küçük Şeyler’i  yazmıştır. Romantizm ve realizm akımlarından etkilenmiştir. Namık Kemal’in etkisinde kalmıştır. Konularını her zaman yerli hayattan seçmiştir.

Sayfa 63

Anlama Yorumlama

1.Günümüzde de işlenmektedir. Günümüz yazarları daha geniş bir boyutta  işlemektedir.

20. Etkinlik

Kıssadan Hisse hikayesindeki kişiler, hayal ürünüdür ancak bu varlıkların temsil ettiği karakter özelliklerini taşıyan insanlara günümüzde rastlamak mümkündür. (çıkarcı, kurnaz, nankör…)

22. Etkinlik

Tanzimat dönemi roman ve hikayeleri:

Zaman: Genellikle 19. Yüzyılda yaşanan olaylar anlatılmaktadır.

Mekan: İstanbul’daki konaklar en çok rastlanan mekanlardır.

Dil ve anlatım: Halkın konuşma diline göre ağır ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.

Masal, destan, halk hikayesi:

Zaman: Belirsizdir.

Mekan: Genellikle hayal ürünü, gerçekdışı mekanlar

Dil ve Anlatım: Halkın anlayabileceği sade ve anlaşılır bir dil

Değerlendirme

1)DDDYD

2) çeviri, Telemak, Namık Kemal, Doğu-Batı, ilahi bakış açısı

Sayfa 64

3) E

4)C

5) Bu sorunun cevabı bir önceki sayfada belirtilmiştir.

Türk Edebiyatı 11.Sınıf Sayfa 65-78 Cevaplarına Ulaşmak İçin>>> TIKLAYINIZ.

11.Sınıf Dersleri Kitap Cevaplarına Ulaşmak İçin>>> TIKLAYINIZ.

Cevap Ver