12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

12.Sınıf Dil  ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

  Sözünü yarıda kestim;kızım ben tüccar  mıyım,yoksa partici mi? Eğer bunlardan biri olsam hadi neyse….Hem sen ne biçim ortaokul mezunusun?Ortaokuldayken duymadın mı hiç bu adamın adını?Tabi bir şey öğrenmeye değil de;okula fingirdemeye gidersen  Sait Faik kimdir duymadan mezun olursun.Ben olacaktım ki sizin hocanız,görürdünüz siz Sait Faik kimdir,Ömer Seyfettin kimmiş? Baktım nerdeyse ağlayacak.Yahu bu kadın kısmı ne kadar şeffaf, duyguları ne çabuk değişiyor böyle!Sonra gel dedim,anlatayım sana Sait Faik kim?Ne tüccar  ne partici pırtıcı….O da benim gibi avarenin teki.Nerde bir işsizlik var; Sait Faik ordadır.Kendi elinle koymuş gibi bulursun onu orda.Nerde?Kahvede, deniz kıyısında, köprü altında….Kuş eti yemez,yiyenler kızar;amma balık kızartmaya geldi mi sıra ,kimse eline su dökemez köftehorun.Gökyüzünde kara beneklerin azalmasına ağıt yakar da mavi denizlerin  gezgin sakinlerinin suyuna kibrit suyu döker handiyse.Bunun gibi şeyler işte.     (…)

   Ortaokulu bitirmişti;ama köy ağzını değiştirmemişti Hülya.Ünlemleri,kelimeleri  telaffuzu dirsek çürüttüğünü göstermiyordu hiç.Dedim ya ortaokul artık ilkokul seviyesine indi,liseyi bitirecek ki ortaokulda alacaklarını almış olsun.Böyle böyle üniversiteye gidiyor yol.

“Bizim köyde herkes avare.”dedi.”Onları konuşsalar ya ağbi.” “O kadar da değil kızım!”dedim.”Bu sadece avare değil;aynı zamanda muharrir,edip,..””Hıı,anlamadım.”dedi.”Yazar,yazar!”dedim.”Hikâyeci;kitap yazıcısı yani….”

                                                                                                                                                                             Kamil YEŞİL

    (İLK YEDİ SORUYU YUKARIDAKİ METNE GÖRE CEVAPLAYINIZ.) ( 20 PUAN )

12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

 

1.Yazar, Hülya’nın hangi yönünü eleştirmektedir?

   a.İstediği gibi  çalışmamasını     

   b.Gevezelik etmesini  

   c.Kendi kültüründen habersiz yetişmesini 

   d.İşine geç gelmesini   

  e.Tavsiye ettiği kitapları okumamasını

2.Yazar,Sait Faik’le kendisi arasında nasıl bir ortak yön olduğunu belirtmektedir?

a.       Sait Faik de kendisi gibi kuş eti yemez.         

b.      İkisi de balık kızartmasına bayılırlar.    

c.       Yazar da kahvelerde, köprü altlarında dolaşmaktan zevk alır. 

d.      Her ikisi de gökteki yıldızların azalmasına üzülürler.  

e.      İkisi de bu alemde yalnız ve serserice yaşamaktalar.

3. Bu yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?

      a. Öykü    b. Roman     c.Masal     d.Efsane         e.Anı

4.Yazar,Hülya’nın hangi yönüne bakarak köylü şivesinden kurtulamadığına kanaat getirmektedir?

a.       Cümleleri yanlış kurmasına bakar.

b.       Konuşurken vurgu ve tonlamaları yanlış yapar.   

c.         Kurduğu cümleler açık ve duru değildir.

d.      Sözcükleri ve ünlemleri söyleyiş şeklinden     

e.      Cılız tonda ve kekeç  konuşmasına bakar.

5.Metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

a.       Eğitimde kalite sorunu vardır.

b.      Yeni nesil, kültüründen kopuk yetişiyor.

c.       Okula eğitim dışında başka amaçlar için gidenler yoktur.

d.      Sait Faik, balık yemeyi çok seviyor.

e.      Bazı yazarlarımız, maddi açıdan pek rahat geçinemiyor.

6.Aşağıdaki cümlelerin yanına bilgiler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.( 20 Puan )

 

•(      ) Hikâye, olay eksenli bir yazı türüdür. 

•(      )Kesit öyküsünün dünya edebiyatındaki öncüsü Rus sanatçı A. Çehov’dur.

•(      ) Avrupaî tarzda ilk hikâyeler, Divan Edebiyatı döneminde görülür.

•(      ) Maupassant Tarzı Hikâyeler bir olayı değil günlük yaşamın her hangi bir kesitini ele alıp anlatan öykülerdir

•(      ) Anlatmaya bağlı metinlere şiir, tiyatro gibi metinler örnek gösterilebilir.

•(      ) Hikâye, roman, tiyatro gibi uzun anlatıma dayalı edebî eserlerde kişi kadrosu içinde yer alan ve belli  bir düşüncenin, topluluğun zihniyetini ve ideolojinin temsilciliğini yüklenen kişiye karakter denir.

•(      ) Roman sanatının ilk başarılı örneği sayılan “DonKişot”XVII. yüzyılın ürünüdür.

•(      ) Roman genellikle dar bir zamanı kapsayan,öyküye göre uzun bir anlatım türüdür.

•(      ) Tragedya ve komedyada üç birlik kuralı hakimdir.

•(      ) Karagöz  ve Orta Oyunu’nda yazılı metin yoktur.

 

7. Aşağıdaki  sorularda  boş  bırakılan  yerleri  doldurunuz. ( 20 PUAN )

•Hikaye Türk edebiyatında. ……………… Döneminde görülmeye başlanmıştır. Batılı anlamda ilk  modern hikayemiz……………………………adlı eserdir.

•Bizde ilk yerli romanı Şemsettin Sami……………………………..adlı  eseriyle   vermiştir.

•Halit   Ziya   Uşaklıgil  “……………………… “la  ilk  modern  roman  örneğini  vermiştir. 

•Kişilerinin iç dünyalarını yansıtan, ruh çözümlemelerine önem veren romanlara…………………………………. denir.

•…………………….açısı;  her şeyi bilen bir anlatıcı   olayları anlatır, istediği yerleri özetler, bu durumda anlatıcı, kahramanlardan daha fazlasını bilir.

. Ömer Seyfettin……….hikayesinin,Sait Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal………….hikayesinin en önemli temsilcileri olmuşlardır.

. Toplumun gülünç ve aksak yönlerini yansıtan komediye…………….komedyası denir.

.Yazılı metni olmayan,oyuncuların yakıştırma sözleriyle tamamlanan oyunlara…………….tiyatrosu denir.

 

8.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.  (4X10: 40 PUAN )

1. Hikâye ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gerçekleşmiş ya da gerçekleşebilecek olayların kısa şekilde anlatıldığı yazı türüdür.

B) Halk edebiyatımızda örneği olmayan hikâye, ilk kez Tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiştir.

C) Dünya edebiyatında İtalyan yazar Boccacio’nun

    Decameron öyküleri bu türün ilk örnekleri sayılır.

D) Olay, kişiler, zaman ve mekân hikâyenin en önemli

     ögeleridir.

E) Ağır basan ögenin olay olduğu hikâyelere  Maupassant tarzı hikâye denir.

2. 9. Hariciye Koğuşu, yaşanan olayların, izlenimle­rin, duygu ve düşüncelerin kahramanın ağzından anlatıldığı bir ben romanıdır. Romanın kahramanı 15 yaşındaki hasta bir gençtir. Romanda gencin psikolojik çözümlemesi başarıyla yapılmıştır. Bu yönüyle eser, psikolojik bir romandır. Olaylar 15 yaşındaki genç üzerine kurulsa da Nüzhet ve Doktor Ragıp da romanın önemli kişileridir. An­cak bunlar ikinci planda ve silik olarak bırakılmış­tır. Hasta gencin, kaldığı konakta Nüzhet'e duy­duğu karşılıksız sevgi, romanın okunurluğunu olumlu yönde etkilemiştir.

Bu parçada 9. Hariciye Koğuşu adlı romanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)     Yaşananların birinci şahsın ağzıyla anlatıldığı bir üslubunun olduğuna

B)      Ana kahramanının hasta bir genç olduğuna

C)      Hasta gencin, yazarın kendisi olduğuna

D)     Psikolojik çözümlemelerin ağırlıkta olduğuna

E)      Gencin karşılıksız sevgisinin, romanın okunurluğuna katkı sağladığına

3. Artık her gün o kahvedeydim. Altı yedi kadar müşterisi var­dı. Hiçbir gün bu sayıyı geçtiğini zannetmiyorum. Onların ne yüzü, ne kılığı hatırımda… Esasen sokakta onları görseydim anımsamazdım. Onlar ancak o kahvede, kirli sarı duvar­ların arasında mevcuttular.

Olaya bağlı bir metinden alınan yukarıdaki parçada olay hangi bakış açısıyla anlatılmıştır?

A)     Gözlemci anlatıcının bakış açısıyla

B)      Kahraman anlatıcının bakış açısıyla

C)      İlahî bakış açısıyla

D)     Yazarın bakış açısıyla

E)      Okurun bakış açısıyla

 

4. I. izleyicide acıma ve korku gibi duygular uyandırarak ruhu tutkulardan arındırmayı amaçlayan tiyatro türüne denir.

II. Yaşamın aksak ve gülünç yanlarını sergileyerek seyirciyi düşündürmeyi amaçlayan tiyatro türüne denir.

III. Hayatın hem acıklı hem gülünç yönlerini gerçek hayatta olduğu gibi bir arada işleyen oyun türüne denir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde açıklanan tiyatro türleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

         I                         II                         III

A)Tragedya        Komedya            Dram

B) Komedya       Dram                    Tragedya

C) Vodvil             Feeri                     Drama

D) Opera             Tuluat                   Bale

E) Tragedya        Pandomim         Komedya

 

 

5.            Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan,

Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan;

Köyümün titreterek bağrı yanık toprağını

İnliyor, baktım, uzaktan görünen bir kağnı…

Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından

hangisi yoktur?

A) Ünlü düşmesi                         B) Ünsüz düşmesi

C) Sert ünsüz yumuşaması          D) Ünlü daralması

E) Ünsüz benzeşmesi

 

 

6. Yalnız yapıtlarının içeriğiyle değil, anlatımındaki ustalık, kullandığı dil ve hareketli anlatım tekniğiyle de edebiyatımızın büyük ustalarından biridir o.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) “Yapıtlarının” sözcüğü, hem yapım hem çekim eki almıştır.

B) Ünsüz yumuşamasına uğramış sözcükler vardır.

C) Bağlaç kullanılmıştır.

D) Ad tamlamasının arasına sıfat girmiştir.

E) “Yalnız” sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır.

7. Sevda Hanım’a bu mahalledeki bütün kadınlar dert yakınır, sorunlarını anlatır. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A) “bu mahalledeki bütün kadınlar” yerine “bu mahallenin bütün kadınları” sözü getirilerek

B) “dert yakınır” yerine “dert yanar” sözü getirilerek

C) “bütün” sözcüğü atılarak

D) “sorunlarını anlatır”dan önce “ona” sözcüğü getirilerek

E) “anlatır” yerine “anlatırlar” sözcüğü getirilerek

8. (I) Romanlar genellikle insanı konu alan kurmacasal

ürünlerdir. (II) Bu yönden onlar sorunları anlatmaz,

sorunların kaynağını gösterir. (III) İşledikleri konularla

insanların duyarlığını geliştirir, keskinleştirir.

(IV) Romanlarda gazete ve televizyonlarda rastlayabileceğimiz

sıradan konular da işlenebilir. (V) Ancak

romanı özel kılan, onun anlatılanları kahramanların

bakış açısından vermesi, okurun neden-sonuç ilişkisi

kurarak düşünmesini sağlamasıdır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde

romanın işlevinden söz edilmemiştir?

A)I. ve III. B)I. ve IV. C)II. ve V. D)III. ve IV.E)IV. ve V.

9. Uyandığımda kentin neresinden geçtiğimi anlayamamıştım. Ama bir pazaryerindeydik. Çiçekçi dükkânını süpüren bir kız gördüm. Sokağı suluyordu. Ortalıkta menekşe kokusu vardı. Otobüs kenara park etti ve içeriden uzun, siyah bıyıklı dükkân sahibi bizi içtenlikle karşıladı ve hafif solmuş mor menekşelerinden bir demet gösterdi.                                                                  

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?              

A)      Öyküleme – Tanımlama                                     

B)      Tanık gösterme – Betimleme                                        

C)      Betimleme – Öyküleme                                      

D)   Açıklama – Tartışma   

 E)   Örneklendirme – Öyküleme

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Bu konudaki kararımı size bildirmeyeceğim.

B) Konuşmasında bu konuya da değinecek.

C) Bebeği bütün gün kardeşi oyalıyacak.

D) Onun bu işi başaracağını söyleyebilirim.

E) Onu kime verdiğimi anımsayamıyorum.

 

“Her sorunun puan değeri soruların yanında belirtilmiştir.Toplam 100 puan değerindedir.Sınav süresi 40 dakikadır.

                                                               Başarılar dilerim.

                                                               Ahmet AYLANÇ

  12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Cevapları

 

1.        C

2.       E

3.       A

4.       B

5.       D

6.       C

7.       B

8.       A

9.       C

10.    A

11.    B

12.    C

13.    C

14.    B

15.    B

16.    B

17.    E

18.    E

19.    A

20.    C

2 YORUMLAR

Cevap Ver