12.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 3.Yazılı Soruları ve Cevapları

12.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 3.Yazılı Soruları ve Cevapları

 S-1) “Belli bir konuda uzmanlaşmış kişilerin kendi alanlarında bir konu ile ilgili olarak hazırladıkları bildiriyle katıldıkları toplantıya ………………………………… denir.”

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Forum      B) Açık oturum    C) Panel     D) Forum   E)Sempozyum

 

S-2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiile eklenen -mış, -miş, -muş eki cümleye "başkasından du­yulma, aktarılma" anlamı katmaktadır?

A) Az ışıkta okuyorsun gözlerin kanlanmış.

B) Çok yorulmuşsun dinlenmen gerek.

C) Soğuktan dudakların çatlamış; biraz krem sür.

D) Ayşe dün sinemaya gitmiş; ama filmi beğen­memiş.

E) Pasta güzel olmuş; biraz daha alabilir mi­yim?

 

S-3)Aşağıdaki cümlelerden hangisi dilek cümlesidir?

A)Kalkayım da eve gideyim.

B)Bu işten sen zararlı çıkacaksın.

C)Demir yolu tâ Erzurum’a kadar uzanır.

D) Haramiler, üç gün mağarada geceler.

E) Gelen, gidene rahmet okutur.

 

 

 

Benim çektiğim kimler çeker
Gözlerim kanlı yaş döker
Bulanık bulanık akar
Dağların seliyim şimdi
 S-4) Yukarıdaki dörtlüğün kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam kafiye      
B) Yarım kafiye             C) Zengin kafiye   D) Cinaslı kafiye    E) Tunç kafiye

Nerde şimdi, nerde bilmem?
            Mışıl mışıl uyuduğum
             Pembe odanın içinde
            Rüyalarımı gördüğüm
            Yeşil yastık, mavi yatak
            Uçan halı gibi yorgan
            Nerde şimdi, nerde bilmem
            Çocukluğum, çocukluğum!
S-5)  Yukarıdaki şiirde hangi duygu hâkimdir?
A) Merak      B) Endişe    
C) Özlem       D) Üzüntü      E) Ölüm

 

S-6) İki karşıt görüşlü grubun önceden belirlenen tez hakkındaki düşüncelerini jüri ve dinleyiciler önünde savunmasıyla ortaya çıkan sözlü anlatım türüne ne ad verilir?

A)Münazara                      B) Forum             C) Sempozyum

D) Açık oturum                                E) Panel

 

S-7)   ” Eylülde melül oldu gönül soldu lale

  Bir kaküle meyletti gönül geldi bu hale”

Yukarıdaki beyitte “-l” sesinin tekrarıyla oluşan edebi sanatın adı nedir?

A) Kinaye                            B)Asonans               C)Aliterasyon

       D) Tevriye                         E) Cinas

 

 

 

S-8) Aşağıdakilerin hangisinin sonuna, "Bundan dolayı eser, birinci baskıdan öteye gidemedi." cümlesi getirilemez

A) Klasik konuları aşamamış, yeni bir konu bu­lamamıştı.

B) Yabancı sözcükler gereğinden çok kullanıl­mıştı.

C) Ele alınan olaylar arasında gözle görülür bir kopukluk vardı.

D) Yazarın kullandığı dil, daha önce yazdıkları­na göre ağırdı.

E) Eserde güncel olaylarla geçmişteki olaylar arasında sağlam bir bağ kurulmuştu.

 

S-9) Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğe dizilişine göre kurallıdır?

A)Çocukların son gürültüleri de çekilmeye başladı sokaktan.

B)Şurada, sabah vaktinde insanlar koşuşuyordu bağıra çağıra.

C)Masadaki boş sandalyeye dikiyor gözlerini dakikalarca.

D)Bazı zamanlarda yürürken kendi kendime konuşurum ben.

E)Ellerini kabanının ceplerinden çıkarıp selam verdi.

 

S-10) Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir isim cümlesi değildir?

A)Mahallenin düzenini, komşuluğu bozan hep Hasan’dı.

B)Adamın pantolonu ütüsüz, ayakkabıları boyasızdı.

C)Akşamın tatlı ama ağırbaşlı saatleri daha pek uzaktadır.

D)Karşı mahalleye gitmedim hiç o yıllarda çocuktum diye.

E)Batı yaşantısının anlatılacak en kısa tarifi budur.

 

S-11)Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumlu bir cümledir?

A)Bu, benim ödevim değil.         B)Şu görünen ev, bizim evdir.

C) Benim hiçbir sorunum yok.           D) Soruların beşini çözemedim.

E) Seninle uğraşmaya zamanım mı var?

 

S-12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Herkesin kendisine yakın bulduğu yazarlar, besteciler vardır.

B) Ben romanlarımda, yaşam koşulları ağır diye, karamsarlığa saplanıp kalmıyorum.

C) Yapıtlarımda iyimserlik gerçeğini araştırıp bulmak isteyişim de buradan kaynaklanıyor.

D) Bir yazarın bu gerçeği anlamaması, anlatımının yanlışlarla dolu olması korkunç bir şeydir.

E) Yazarın bu konudaki görüşlerine katılıyor ve destekliyorum. 

 

S-13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük “topluluk” adı olarak kullanılmamıştır?

a) Takım, bu maçta da maalesef dağıldı.

b) Ordu, fındıklarıyla ekonomik etkinliğe sahip bir ilimizdir.

c) Sınıf, bu söze kahkahayla güldü.

d) Kafile, iki gün hiç durmadan otele kadar yürüdü.

e) Sürü, akşama doğru büyük bir gürültüyle kente indi.

 

S-14) “Bir konferansta rektör, vali, müdürler,komutan gibi dinleyiciler arasında bulunan görevlililer ………………………………….. üyeleri diye nitelendirilir.”

Yukarıdaki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Meclis                               B) Konuşmacı                           C)Protokol

D) Amirler                          E) Kurul

S-15) Aşağıdakilerden hangisi, tartışma türündeki metinlerin özelliklerinden biri olamaz?

A) Gereksiz ifadelere yer verilmez.

B) Kısa ve kesin ifadeler kullanılır.

C) Gereksiz söz tekrarından kaçınılır.

D) Metnin dili gösterişli ve süslü olmalıdır.

E) Anlaşılması güç cümle kullanılmaz.

S-16) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır?

A)Havadan keskin bir sirke kokusu alıyorduk.

B)Uzak memleketlerden haber getirirdi köye.

C)Çiçeklerin kokusu kadar güzeldi esen rüzgâr.

D)Algılaması zayıf bir insan gözlemci olmalı.

E)Savcı, olayların üstüne üstüne gidiyordu.

S-17) Türk edebiyatı, bu türle Tanzimat'tan sonra tanıştı. İlk örnekler genellikle tercümeydi. Bi­zim sanatçılarımızın yazdığı ilk örneklere ba­kılınca bu türün basit, sıradan prototipleri gi­bi görünür. Namık Kemal İntibahla ilk edebi örneğini verdi bu türün. Halit Ziya ise Ser­vet-i Fünun döneminde bu türün daha yetkin örneklerini ortaya koymuştur.

Yukarıdaki sözü edilen edebi tür aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Öykü                               B) Deneme                     C) Makale

D) Tiyatro                           E) Roman   Cevap Ver