12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

1)Aşağıda verilen yargıları doğru-yanlış durumlarına göre inceleyiniz(D/Y)(12p)

 ( Y   )İkinci Yeni şairleri folklor öğelerine yaklaşarak halk kültüründen yararlanmıştır.

 (  Y  ) Garip şiiri Divan edebiyatının nazım biçimlerinden ve anlatımından yararlanmıştır.

 ( D   ) Garip dışında yeniliğini sürdüren şairler, şiirdeki lirizmi kaybetmeden şiirlerini yazmışlardır.

 ( Y   ) Atilla ilhan Maviciler olarak bilinen Toplumsal Gerçekçi akımın sözcüsü ve kurucusudur.

 ( D   ) İkinci Yeni akımı Garip akımına tepki olarak doğan imge,çağrışım ve soyutlamalarla yeni bir söyleyişi amaçlayan şiir akımıdır.

 (  D  ) Garip şiiri şiirde o zamana kadar işlenmemiş konuları ele almışlardır.

2)Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(15p)

-Garip akımı şairlerinden olan …………Oktay Rıfat…………………….Perçemli Sokak adlı eseriyle İkinci Yeni anlayışına ve imgeci şiire yönelmişti.

-İkinci Dünya Savaşının doğurduğu bunalım üzerinden şekillenen …Sürrealizm………………………ve kübizm……………akımları İkinci Yeni’ye kaynaklık etmiştir.

-Orhan Duru,Ferit Edgü,Atilla İlhan gibi sanatçılar……Mavi……………………..dergisi etrafında…Maviciler…………………………akımını oluşturmuşlardır.

 

4) “Oysa şair ne bir gerçek habercisi, ne bir güzel ve etkileyici konuşan insan, ne de yasa koyucudur. Şairin dili, “düzyazı” (nesir) gibi anlaşılmak için değil, fakat duyulmak üzere var olmuş, müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın ortalama bir dildir. “Düzyazı”da biçemin (üslup) oluşması için zorunlu olan öğelerden hiçbiri şiir için söz konusu olamaz. Şiir ile düzyazı, bu bakımdan birbiriyle yakınlığı ve ilgisi olmayan, ayrı düzenlere bağlı, ayrı alanlarda, ayrı boyutlar ve biçimler üzerinde yükselen, ayrı iki yapıdır. Yukarıdaki görüşler dikkate alındığında bu görüşlerin Cumhuriyet Dönemi’nde hangi edebi toplulukla benzerlik gösterdiği söylenebilir?(10p)

……Öz şiir anlayışı…………………………………

     5) -“Bir adam kendi tiyatrosunda, tamam                     Yanda Edip Cansever’in “Şey Şey Şey ve Şeylerden”

            Bir köpek sokak değiştirdi, korkak                        adlı şiirinden bir birim verilmiştir.Bu birimdeki

            İçi süt dolu lokanta ve kapandı                                İkinci Yeni şiirine özgü özellikleri belirleyerek

            Ben ağzıma geleni söyledim, öyle                              maddeler halinde yazınız.(20p)

             Gene bir ağaç öttü. bu kaçıncı.”

Ş                               Ölçüsüz, kafiyesiz şiir yazmak amaçlanmıştır. şiirde bireysel konular ele alınmıştır. imge, kelimelerin çağrışım gücünden yararlanılmıştır.

    6)Aşağıdaki eserleri uygun biçimde eşleştiriniz.(15p)

a)Duvar                               Necati Cumalı(…c…….)

b)Çocuk ve Allah                 Melih Cevdet Anday(…e…..)

c)Acı Tütün                         Fazıl Hüsnü Dağlarca(…b…)

d)Destan Gibi                      Atilla İlhan (…a……)

e)Rahatı Kaçan Ağaç           Orhan Veli Kanık(…d……)

7)Aşağıdaki boşluklara uygun isimleri yazınız.(12p)

-“Cebbaroğlu Mehemmed”adlı şiiri ile katıldığı bir yarışmada ikincilik ödülünü kazanarak edebiyat dünyasını şaşırtmıştır.Yazdığı şiirlerde sinema,resim,roman,toplumsal bilimler ve daha birçok disiplinin etkisi vardır.İmla kurallarını bütünüyle reddetmiş ve kendisine özgü bir imla tarzı geliştirmiştir………Atilla ilhan………………………………………….

Akımın temelinde Freud’un “psikoanaliz”ekolünün etkisi vardır.Akımın ortaya çıkmasında I.ve II.Dünya Savaşları’nın yol açtığı yıkımlar etkili olmuştur.Akımın amacı;insanın bilinçaltını açıklamaktır.Türk edebiyatında I.ve II.Yeni grupları bu akımdan etkilenmişlerdir…………Sürrealizm……………………………………

Edebiyat öğretmeni olan şairin,titiz bir dili ve üslubu vardır.Daha çok orta halli insanların sorunlarını ev,aile,aşk ilişkisi içinde anlatmıştır.Radyo oyunları yazmış,çeviriler yapmıştır.”Evler Şairi”olarak tanınır…Behçet Necatigil…………………………………………………………….

 

8)Aşağıdakilerden hangisi Garipçilerin özelliklerinden biri değildir? (6p)

A)Konuşma dilini şiire aktardılar.

B)Derin,duygulu ve mecazlı bir anlatımı savundular.

C)Yaşama sevincini,günübirlik yaşantıyı işlediler.

D)Sıradan insanın sorunlarını dile getirdiler.

E)Şiire özgü biçimsel kalıpları tümden yıktılar.
                                                                                                Cemal AKSOY( Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Cevap Ver