12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

1)                            Türkiye üzgün yurdum, güzel yurdum

Asmaların üstünde gün ışığı

En güzel geleceğin yakışığı

Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum

Zinciri altında kımıldayan

Bitecek sanıldığı yerden başlayan

Bu şiir aşağıdaki sanatçılardan hangisinin edebi anlayışını örneklemektedir?

A)     Ülkü Tamer                               B) Ataol Behramoğlu

C) Cahit Külebi                               D)Behçet Necatigil         

E) Sezai Karakoç

2)      Eşdeğeriyle yan yana yürürken

Cehennem sokağında birey olmak

Ve en inceldikten sonra

İlkel sözcüklerle konuşmak seninle

Bu dizelerden hareketle  II. Yeni şiirinde eksiltili ifade kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Seçkin kesime hitap etmek

B)      Okuyucunun çağrışım gücünü arttırmak

C)      Halkın kullandığı dili kullanmamak

D)     Serbest nazımla yazmak

E)      Halk şiiri geleneğinden faydalanmak

Sürgün Ülkeden Başkentler Ülkesine

Bütün şiirlerde söylediğim sensin

Suna dedimse sen leyla dedimse sensin

Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım

                               Salome’nin Belkıs’ın

Boşunaydı saklamam öylesine aşikarsın bellisin.

Dizelerinde görüldüğü gibi …………………………………  şiirlerinin yöneldiği en büyük kaynağın, asıl varlık olarak değerlendirdiği  Allah olduğunu kabul eder.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)                 A)  Sezai Karakoç                   B) Edip Cansever

C) Ülkü Tamer                          D)İlhan Berk     

        E) Turgut Uyar

4)      İçerik ve biçim özellikleri dikkate alındığında , aşağıdaki dizelerin hangisinin Cemal Süreya’ya  ait olduğu söylenebilir?

A)     Bir noktasından maziye,

Akan gecelerim vardır.

Karımda milletler gibi

Bakan gecelerim vardır.

B)      İnsan en büyük doğadır.

Odur

Korunması

İlk gereken

C)      Deli eder insanı bu dünya;

Bu gece, bu yıldızlar, bu koku,

Bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç

D)     Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı

Kuş olsa çiçek olsa gündüz olsa

E)      Ellerini alıyorum sabaha kadar seviyorum.

Ellerin beyaz tekrar beyaz tekrar beyaz

Ellerinin bu kadar beyaz olmasından korkuyorum

İstasyonda tren oluyor biraz.

5)      Aşağıda verilen sanatçılardan hangi ikisi aynı dönemin zihniyetinin özelliklerini taşımaktadır?

A)     Orhan Veli Kanık- Yaşar Nabi Nayır

B)      Turgut Uyar- Edip Cansever

C)      Suat Taşer- M. Akif Ersoy

D)     Atilla ilhan- Arif Nihat Asya

E)      A. Muhip Dıranas-  Yavuz Bülent Bakiler

6)      Aşağıdakilerden hangisinde toplumcu gerçekçi hikaye ve romanlarla ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

A)     Edebiyatımızda toplumcu gerçekçilik, 1940’lı yıllardan 1970’li yıllara kadar varlığını güçlü bir şekilde sürdürmüştür.

B)      Sanatçılar ele aldıkları konuları daha çok sosyalist dünya görüşünden hareketle işlemişler, sanatlarını da bu görüşü yayma amacıyla kullanmışlardır.

C)      Konuşma dilini kullanan sanatılar, çoğu zaman eserlerindeki kişileri bulundukları çevrenin ağzıyla konuşturmuşlardır.

D)     Sanatçılar, okuyucuyu kendi düşünceleri doğrultusunda yönlendirmek istemişledir.

E)      Eserlerde, toplumdaki aksaklıkların giderilmesinde Atatürk devrimlerinin önemi sezdirilmiş, devrimlerin yaygınlaşması ve korunması için çaba harcanmıştır.

7)      Aşağıdaki yazar- yapıt- tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Yazar                            Yapıt                     Tür

A)                                Reşat Nuri Güntekin      Anaolu Notları  Gezi yazısı

B)                                Mithat Cemal Kuntay    Üç İstanbul         Roman

C)                               Halide Edip  Adıvar         Tatarcık                Roman

D)                              Yakup Kadri K.       Erenlerin Bağından    Hikaye

E)                                 Aşık Veysel   Dostlar Beni Hatırlasın     Şiir

8)      Bütün ağaçlarla uyuşmuşum

Kalabalık ha olmuş ha olmamış

Sokaklarda yitirmiş cebimde bulmuşum

Ama ağaçlar şöyleymiş

Ama sokaklar böyleymiş

Benim dengemi bozmayınız.

II. Yeni Şiir anlayışıyla yazılan bu dizelerde  aşağıdaki özelliklerden hangisi yoktur?

A)     Kapalı bir anlatım

               B) Somut bir şiir anlayışı 

      C) Anlamı geriye atma        

      D) Duygu ve çağrışımlara yer verme

      E) Geleneksel şiire sırt çevirme

9)      Aşağıdakilerden hangisi Sezai Karakoç’un özelliklerinden biri değildir?

A)     “ Yerçekimli Karanfil” kitabıyla, bireyin yalnızlığını ve yabancılaşmanın yarattığı arayışı anlatan şiirlerinin temelini oluşturmuştur.

B)      “Şiir Sanatı” adlı kısa ömürlü bir dergi çıkarmış, sonra da “Diriliş” adlı dergiyi çeşitli aralıklarla yayımlamıştır.

C)      Şiirlerindeki imge kültürlerini ve düşünce tabakalarını İslam estetiği üzerine kurmuştur.

D)     Şiir dilindeki semboller aracılığı ile geleneği güne ve geleceğe taşımaya çalışmıştır.

E)      Mona Roza şiirini akrostiş tekniğini kullanarak yazmıştır

10)   Cumhuriyet döneminde Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren öykü ve romanlarında aşağıdaki konulardan hangisi işlenmemiştir?

A)     Doğu- Batı karşılaştırması

B)      Halk-  aydın ilişkisi

C)      Anadolu halkının gerçekleri

D)     İşçilerin ezilmişliği ve hakları

E)      Yanlış batılılaşma

GÜL

Bir gül ararım

Yetmiş bir diken batsın ellerime

Öyle bir nârım ki yanarken gül

Burcu bir toprak

Dökülsün isterim bedenime.

Allah’ım

Günahkar dağlarımı bassın deryaların

Bir gül açılsın bir gül için

Bin gül içinde

                       Hüseyin Atlansoy

Bu dizelerden hareketle 1980 Sonrası Türk şiirinin II. Yeni geleneğinden etkilenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Anlamı şekilden daha çok önemseme

B)      İmge ve çağrışım değeri olan bir dil kullanma

C)      Divan şiiri geleneğine bağlı kalma

D)     Geleneksel yapıya bağlı kalma

E)      Şiirde anlam açıklığını önemseme 

12)   Bu dönemde ideolojik şiir anlayışında bir çözülme başlar. Siyasi söylem yerini dil arayışlarına bırakır. Her şey şiirin lehine gelişir. Bir önceki dönemde dışlanan şiirsel forma önem verilir. Bunun için kinci Yeni şiir anlayışı yeniden gündeme gelir ve imge kullanımı bu dönem şiirinin en önemli özelliği olur.

Bu parçada sözü edilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A)     İkinci Yeni sonrası toplumcu şiir

B)      Garip dışında yeniliği sürdüren şiir

C)      İkinci Yeni Şiir

D)     Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir

E)      1980 sonrası şiir 

13)   Aşağıdaki yazar – topluluk eşleştirmesini yapınız.

a.İkinci Yeni Şiiri                                     Oktay RıfatHorozcu(b  )

b. Garip Şiiri                                              Süreyya Berfe ( d  )

c. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir     Ülkü Tamer ( a  )

d. İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir     Aşık Mahzuni Şerif( e  )

e. Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri               Behçet Necatigil (c   )

14)   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

Ø  ……Reşat Nuri……………………………………….,  Cumhuriyet döneminde önemli bir yeri olan “Çalıkuşu, Yeşil Gece, Miskinler Tekkesi” gibi eserleri yazmış romancı, öykücü ve oyun yazarıdır.

Ø  …2.Yeni……………………..  şiirin de imgeye, çağrışıma, anlam kapalılığına önem verilmiştir.

Ø  Aşık Veysel Şatıroğlu’nu edebiyat dünyasına kazandıran  …Ahmet Kutsi Tecer……………………………….. dir.

Ø  Yakup Kadri, ilk önceleri   …Fecr-i Ati………………………   topluluğu içerisinde yer almış; topluluk dağıldıktan sonra milli edebiyat bünyesinde eserler vermeye devam etmiştir.

Ø  Balıkesir Muhasebecisi,   …tiyatro…………………………..   türünde yazılmış bir eserdir.

15)   Aşağıda verilen bilgiler doğru ise(D) yanlış ise (Y) yazınız.

Ø  (D   )Cumhuriyet döneminde Maupassant tarzı hikayeye uygun eserler verilmeye devam edilmiştir.

Ø  (  D  )Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerde Atatürk ilke ve inkılapları halka benimsetilmeye çalışılmıştır.

Ø  ( Y   )Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerde romantizm akımının etkisi görülür.

Ø  (  Y  )Cumhuriyet döneminde Aşık Veysel dışında halk edebiyatı geleneğini sürdüren şair yetişmemiştir.

                 (  Y  ) Kiralık Konak romanının baş kahramanı Feride adlı bir öğretmendir

Cevap Ver