Lider 12.Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 109-129 Cevapları

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

Türk Edebiyatı 12.Sınıf Lider Yayınları 109-129 Cevapları

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 12 Ders kitabı Lider Yayıncılık 2. Dönem konularıyla ilgili hazırladığımız kitap cevaplarını aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz. Sayfa 109’da bulunan İkinci Yeni Şiiri konusuyla ilgili kitap cevaplarını bulabilirsiniz. Sayfa 110, 112, 113, 116, 118, 119, 121, 122, 123 etkinlik soruları, anlama yorumlama soruları, ölçme ve değerlendirme sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz. Sayfa 124 İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir sayfa 127, 128, 129 cevaplarını da yazımızda bulabilirsiniz. Sayfa 130 1980 sonrası şiir konusuyla ilgili cevaplarımız da mevcuttur. Lider Yayıncılık 12. Sınıf Türk edebiyatı kitap cevapları sayesinde ödevlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Lise 4 Türk edebiyatı ders kitabı çözümlerini eokul lise olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Türk edebiyatı 12 kitap cevapları Lider Yayınları paylaşımlarına e-okul lise olarak devam edeceğiz. cemalaksoy.org

Lider Yayınları 12.Sınıf  Cevapları Sayfa 109

İkinci Yeni Şiiri (1950-1965)

Hazırlık Çalışmaları

b)Metne göre Garip hareketi ile İkinci Yeni şiirinin en temel farkı anlatılan dünyanın sınırlarıdır.  Garip hareketi günlük çırpınışları İstanbul sınırları içinde ele alırken İkinci Yeni şiiri evrensel bir söyleyişe ulaşmaya çalışmıştır.

12.Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 110 Cevapları

1)Şiirin belli aralıklarında tekrarlanan “-yor” eki şiire ritmik açıdan bir akıcılık ve ahenk katmaktadır.

2)Şiirde alışılmışın dışında bir özelliğe sahip sözler şunlardır:

Ey bir yolcu listesinde bir ölüyü arayan

Sevimsiz bir terlik

Bir pencereden kendine ay ışığı gibi vuran sen

Su boşluğu

Kimseye uymayan bir mevsim önermek

İkinci Yeniciler imgeyi her şeyin üstünde tutarlar. Şiirinde kelimelerin kimsenin aklına gelmeyen uzak çağrışımlarına ağırlık verirler. Bu yüzden İkinci Yeni şiirini hemen anlamak güçtür. Şairlerin edebi yönlerini ve yaşamlarını öğrenmek, şiirlerin yorumlanması için önemli bir koşuldur.

3)Metindeki imgeler:

Sevdanın bir ateş bulması ve eğilip öpmesi

Deniz

Sevdanın bir umut olması

Ölü

Sevdanın kapıyı çalması

Sevimsiz terlik

Ay ışığı gibi kendine vurmak

Dip balığı

Su boşluğu

Kimseye uymayan bir mevsim

Bu imgeler, şiirin temasını ve anlam örgüsünü oluşturur. Şiir, kendi hayal gücü ve algısı çerçevesinde olay, durum ve duygulara anlamlar yüklemiştir.

4)Metinde bireysellik ön plandadır.

5)Metinde uzak çağrışımlar:

Sevdanın bir ateş olması ve eğilip ölmesi

Sevimsiz terlik gibi oda

Ay ışığı gibi kendine vurmak

Kimseye uymayan mevsim

Şair, dış dünyada gördüğü ya da duyumsadığı her şeyi kendi anlayışına göre soyutlamıştır.

 6)Metnin  teması aşktır.

7)Metnin teması insanın birine sevgi duyması gerçeğini dile getirmektedir.

8)Temanın işlenişinde alışılmışın dışında, soyut ve imgesel bir söyleyiş tercih edilmiştir. Şiir bu yönüyle bir yenilik taşımaktadır.

9)İkinci Yeni şiirinin aşırıcı imgeci ve soyut akışında şairlerin bunalımları da etkili olmuştur.

10)cemalaksoy.org sitesine bakınız.

Türk Edebiyatı 12 Ders Kitabı Cevapları Sayfa 112

1)

a)Ölçü: Serbest nazım

b)Uyak: Ses ahengi uyaktan çok rediflerle sağlanmıştır.

c)Kelime tekrarları:

Bir çocuktun sen

Bir bardak duruyordu eşikte

Birdenbire

d)Aliterasyon: b, d, n, r

2)Metnin ritminde ses akışının rolü vardır. Kelime tekrarları ve ses benzerlikleri ile oluşturulan ritmik ahenk şiirin akıcı bir söyleyişe kavuşmasını sağlamıştır.

3)İkinci Yenicilerin genel yaklaşımları arasında zor anlaşılmak ve sıradışı bir anlatımı tercih etmek vardır. Bu şiirde de uzak çağrışımlara yer verilmiş, alışılmışın dışında bir cümle örüntüsü kurulmuştur. Dizeler sanki rastgele sıralanmıştır. Bunun nedeni, şairin biçime değil anlama ve hayale önem vermesidir.

4)Metinde eksiltili cümlelere yer verilmesi, anlamın okuyucu tarafından yorumlanmasına fırsat verme amacıyla ilgilidir. Şiir yoruma açık olmalıdır.

5)Metindeki imgeler:

Gizli su küreleri

Baş döndürücü mavi su küreleri

Yüzyıl beklemiş süt

Rahatsız sübye(badem içi, ezilmiş sarımsak, kavun çekirdeği ve sütten yapılan boza kıvamındaki içecek)

Süreğen el

Kanırtılmış merak

Kokunun rengi

Resim çeken söğütler

Cahil su

Yaban argosu

6)Şair, bilinçaltını harekete geçiren bir anlayışla şiirini yazmıştır. Bireysel bir dil kullanmıştır.

7)5. maddede verilen imgeler aynı zamanda çağrışım değeri olan ifadelerdir.

8)Metnin yapı birimi dizedir. Dizelerin alt alta gelmesiyle dize öbekleri oluşmuştur. Belli bir ölüç ve yapı düzeni yoktur.

9)Metnin teması “gençlik”tir.

10)Metnin  teması olan gençlik ve çocukluk özlemi insanın yaşam ve zaman karşısındaki çaresizliğinin doğurduğu bir hisleniştir. Bu duygu, insanın bireysel gerçekliğidir.

11)Metinde sade bir dil kullanılmıştır. Fakat oldukça karmaşık ve soyut bir anlam vardır. Bu nedenle okuyucunun bu şiiri ilk okuyuşta anlaması zordur. Nitekim İkinci Yenicilerin eserleri toplumun eğitim düzeyi yüksek bireylerine hitap etmektedir.

Lider Yayınları Türk Edebiyatı Cevapları Sayfa 116

1)Metinde ahenk kelime tekrarları ve uyaklarla sağlanmıştır.

2)Kelime tekrarları, uyaklar ve dizelerin sıralanışı metnin ritmik yönünü oluşturur.

3)Şair, İkinci Yeni şiir anlayışı çerçevesinde şiirin anlam bakımından derinlik taşıması gerektiğini düşünür. Bu nedenle imge, mecaz ve sanatlara yer verir.

4)Şair, metafizik bir duyarlılığı dile getirirken bireysel bir söyleyiş sergiler. Şairin kendine özgü bir üslubu vardır. İkinci Yenicilerin sanat anlayışı ve söyleyiş bakımından ortak bir noktada birleşemediklerini belirtmek gerekir. Her şairin farklı bir ifade ve söyleyiş özelliği vardır.

5)Metinde temel yapı birimi dizelerdir. Dizeler ses akışını ve ritmi oluşturacak biçimde öbekler kurmuştur. Her dize öbeğinin sonunda aynı kısa dizeler tekrarlanmıştır.

6)Metnin teması, insanın Allah’tan geldiği ve yine ona döneceği gerçeğine ulaşmamızı sağlamaktadır. Bu gerçeklik, İkinci Yenicilerin çoğunda görüldüğü gibi bunalıma dönüşmüştür.

7)Metinde anlatılan duyguların anlaşılabilirliği, şairin ifade ve söyleyiş tercihiyle ilgilidir. Şair, imge ve mecazlarla yüklü bir anlatım sergileyerek anlamı hep derinde tutmayı yeğlemiştir.

Anlama Yorumlama

1)Anlam kapalılığı ve bireyselliği ifade eden sözler metinlerin inceleme sonlarında verilmiştir.

2)İkinci Yeni şiirinde imgecilik ön plandadır. İmge, varlıkların insanın hayal gücü ve yorumuyla kazandığı bambaşka anlamdadır.

3)Okuduğumuz metinlerde kişinin iç dünyasına ait duygu ve düşünceler dile getirilmiştir.

4)İkinci Yeni hareketinin oluşmasında etkili olan sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel faktörler hakkında bilgi sahibi olunuz.

5)İncelediğimiz metinlerde imge, mecaz ve sanatlara ağırlık verilmiştir. Kelimeler yeni ve sade olmakla beraber anlatım açık değildir. Kelimelerin uzak çağrışımlarına önem verilir.

6)İncelediğimiz metinlerde sürrealizmin etkisi görülür. Edebiyatımıza Garip şiiriyle giren bu akım bilinçaltına yönelmeyi, bilinçaltının açığa çıkmasını öngörür. İkinci Yeniciler biraz daha ileri giderek bilinçaltını harekete geçirmiş, zihindeki çağrışım ve imgeleri hayatla ilişkilendirmeye çalışmışlardır.

Lider Yayıncılık 12.Sınıf Ders Kitabı Sayfa 117

Lider Yayıncılık 12.Sınıf Ders Kitabı Sayfa 118

7)

B)

 

Ses

Yapı

Tema

Dil ve Anlatım

Kitab-ı Sengi Mezar

Serbest nazımın ses özellikleri vardır.

Serbest nazım

Ölüm

Sade ve doğal bir anlatımı vardır.

Yüz

Kelime tekrarları ve dizelerin sıralanışı ses ahengini sağlamıştır.

Serbest nazım

Ölüm

İmge ve çağrışımlara ağırlık verilmiştir. Dil sade, anlam kapalıdır.

 

9)

b)

 

İkinci Yeni Şiirine Ait

Bir gül bu karanlıklarda

Ses

Kelimelerin ses değerine önem verilmemiştir. Uyak, redif gibi unsurlara pek az yer verilmiştir.

Kelimelerin ses değerinden yararlanılmıştır. Düzenli ve ahenkli bir ses akışı vardır.

Ritim

Dizelerin sıralanışı ve kelime tekrarlarıyla ritim sağlanmıştır.

Uyak, redif gibi ahenk ögeleriyle ritim sağlanmıştır. Hece ölçüsünden yararlanılmıştır.

Dil ve Anlatım

Sade bir dil, kapalı ve imgelerle yüklü bir anlatım vardır. Soyut ifadeler ve çağrışımlar sıkça kullanılmıştır.

Dil sadedir. İmge ve mecazlara yer verilmiştir. Kelimeler ve dizeler ses ahengine göre bir diziliş halindedir.

 

10)

b)

 

İmge, edebi sanatlar ve çağrışım değerleri bakımından özellikleri

Bir Günün Sonunda Arzu

“Gül, fecir, gün, kuşlar, akşam, göl, kamış” kelimelerinde imgesel bir değer vardır. Şiirde edebi sanatlara ağırlık verilmiştir. Kullanılan imgeler Haşim’in “akşam” imgesinin gerçek yaşamdaki yansımalarıdır.

Şarkı

“Ruh-ı revan, gül, damen(etek), ayine, ağyar, zülüf, kakül” kelimeleri imge olarak kullanılmıştır. Kelimelerin çağrışım değerlerine ağırlık verilmiştir. Anlatım süslü ve sanatlıdır.

Çok Üşümek

“uzun resim, nehirlere binmek, yalınç gerçek, aşkın üşümesi, kaşıntının dağınık dirliği” kelimelerinde imgesel bir anlam değeri vardır. Bu imgeler, divan şiirlerinden farklıdır ve alışılmışın dışında bir özellik taşır. Kelimelerin yalnızca şairin kurguladığı uzak çağrışımlarına yer verilir.

 

Türk Edebiyatı 12.Sınıf Sayfa 121-122 Cevapları

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)Cemal süreya: Sevda Sözleri

İlhan Berk: Aşk Tahtı

Edip Cansever: Şairin Seyir Defteri

Sezai Karakoç: Gün Doğmadan

Turgut Uyar: Büyük Saat

2)E

3)sürrealist- sembolizm-romantizm, sebk-i hindi

4)DDYY

5)A

6)E

12.Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Sayfa 124

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir

Hazırlık Çalışmaları

 

Nazım Hikmet’in Toplumcu Şiirliği

1960 Sonrası Toplumcu Anlayış

Farklı Yönler

Baskıcı ve sınırlayıcı ortam nedeniyle şairler ele aldıkları konuları özgürce işleme imkanı bulamamışlardır. Halkın yaşadığı bunalımlar ve ikilemler eserlerin ana temasını oluşturur.

Özgürlükçü ve serbest ortam şairlerin daha rahat hareket etmesine olanak sağlamıştır. Siyasi konulara öncelik verilmiş, ideolojik bir anlayış ortaya konulmuştur.

Benzer Yönleri

Pragmatik bir yaklaşımı vardır.

Toplumsal konular ön plandadır.

Açık ve yalın bir anlatım tercih edilmiştir.

Umut ve yarına inanç, isyan ve direnme düşüncesi şiire hakimdir.

Serbest şiir anlayışıyla eserler kaleme alınmıştır.

 

Türk Edebiyatı 12.Sınıf Lider Cevapları Sayfa 125

1)Kelime tekrarı ve ses benzerlikleriyle ahenk sağlanmıştır.

Bir şeyi, çiçeği, bir çocuğa, oraya, gireceksin, dinleneceksin, dolarcasına, dolarcasına, yanmalısın, dolmalısın, insanı, taze kanı, karışırcasına, insana

2)Dizelerin uyumlu bir şekilde sıralanışı, uyaklar ve rediflerle şiirin ses akışı meydana gelmiştir.

3)

a)Şair dilde ve söyleyişte İkinci Yeniciler gibi aşırılığa kaçmamış, toplumsal duyarlılıklara yönelik ifadelere ağırlık verilmiştir.

b)Açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

c)Toplumcu geleneğin söyleyişinden yararlanılmıştır.

4)Metinde kullanılan kelimelerin çoğu ilk anlamlarıyla kullanılmıştır. Bunun nedeni 1960 toplumcu kuşağın şiirde halkçı ve gerçekçi bir söyleyişi benimsemeleridir.

5)Metin dörder dizelik birimler halinde yazılmıştır. Bu birimler metnin teması olan “doğru yaşamak” teması etrafında birleşmektedir.

6)metnin teması Türk şiirinde daha önce de işlenmiştir. 1940’lı yıllarda Nazım Hikmet’in toplumcu şiir anlayışında, özlenen bir toplum düzeni ve yaşamdan sıkça söz edilmiştir.

Türk Edebiyatı 12 Lider Cevapları Sayfa 127

1)Şiirde düzenli bir ölçü ve uyak sistemi yoktur.

2)Şiirde m,n,l,r sesleriyle aliterasyon sağlanmıştır.

3)Metinde düzenli bir uyak sistemi olmasa da kelime tekrarları ile ses akışı sağlanmıştır.

4)Metinde serbest nazmın söyleyiş ve biçim özellikleri vardır. Buna bağlı olarak dizeler gelişigüzel sıralanmış, anlatımda ses ve ritim ögelerine önem verilmiştir.

5)

6)Metnin nazım birimi dizedir. Dizeler metnin teması etrafında birleşmiştir.

7)Metnin teması yaşamı algılamaktır. Şair, bireysel bir bakış açısıyla yaşamın farklı yönlerini ve yaşamla ilgili kendine özgü duyuş ve algılarını yansıtmaktadır.

Anlama Yorumlama

1)

 

Yaşadıklarımdan Öğrendiğim bir Şey Var

Jazz

Yararlandığı Kaynak

Toplumcu şiir anlayışı

İkinci Yeni Şiir anlayışı

Ait Olduğu Gelenek

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu şiir

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir

 

2)İncelediğimiz metinlerde kişinin hayatı duyuş ve algılayışı ele alınmıştır.

3)

İkinci Yeni Şiiri- İkinci Yeni Sonrası Toplumcu şiir

Benzerlikler: Jazz şiirinin söyleyiş ve biçim özellikleri ile anlatımındaki savrukluk İkinci Yeni şiiriyle benzerlik gösterir.

Farklılıklar: Şiirler toplumsal duyarlılıkları dile getirmektedirler. İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirde biçim ve anlatım değil içerik(anlam) önemlidir.

4)

b)Şair, fikirlerini topluma yaymak ve benimsetmek için söylev üslubundan yararlanılmıştır.

5)Jazz metni ses, ritim ve ahenk bakımından İkinci Yeni şiirine yakındır.

Lider Yayıncılık 12.Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 128 Cevapları

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)D

2)DDD

3)İsmet Özel, söyleyiş ve temaları, söylev

4)D

Lider 12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları Sayfa 130-146 Tıklaa

Cevap Ver