12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayınları Sayfa 148- 221

12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayınları Sayfa 148- 221

Sayfa 148

Anlatmaya Bağlı Metinler

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler

Hazırlık Çalışmaları

1)Vatan ve millet sevgisi, bağımsızlık, geri kalmışlık, medeniyet ve çağdaşlık, milli mücadele

Cumhuriyetin ilk yıllarında yazılan eserlerde Anadolu insanı edilgen bir insan tipi olarak yansıtılmıştır.

2)Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde başlayan sosyal, siyasi ve kültürel değişimi yaymak, topluma benimsetmek amacıyla yazarlar eserlerinde bu yenilikleri öne çıkaran konu ve temalara ağırlık vermişler, bir bakıma yeniliklerin temsilcisi olmuşlardır.

3)milli mücadelede destan yazan bu halkın kültür ve yaşamına duyulan merak

Edebiyatı İstanbul’un tekelinden kurtarmak ve yurdun geneline yaymak

Atatürk ilke ve inkılaplarının getirdiği yeni hayatı Anadolu insanına benimsetmek

Sayfa 150

1)1.Metnin Kahramanları: anlatıcı, arabacı, çocuk

Metnin Olay Örgüsü:

Şehre varmak için dağda bayırda yol bulmaya çalışan ve güçlükle ilerleyen bir araba

Arabacının, şehrin yolunu sormak amacıyla kırda yürüyen bir çocuğu çağırması

Çocukla sohbet eden anlatıcının çocuğun yaşadıkları karşısında büyük bir üzüntü ve hayrete kapılması, sarsılması

2)Metindeki olayların düzenleniş amacı okuyucunun düşüncesini belli bir noktaya yoğunlaştırmaktır.

3)Metnin yazıldığı dönem, Kurtuluş Savaşı’nın henüz tamamlanmadığı ve savaşın yıkıcı etkilerinin tazeliğini koruduğu yıllardır.

4)Anlatıcı, Milli Mücadele konusunda duyarlı bir insandır. Çocuk ise Anadolu insanının bu dönemdeki sefaletini ve dramını somut bir şekilde yansıtan bir Anadolu çocuğudur.

5)Metnin kahramanları günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz özelliklere sahiptir.

6)Metinde “kırlar, dereler, tepeler, tarlalar” gibi doğal mekanlar görülmektedir.

Arabanın bir türlü düzenli bir yolda ilerleyememesi, yolların genellikle kısa patikalardan oluşması mekan ile dönemin geri kalmışlığı ve ulaşım problemleri arasında bir ilişki kurulduğunu gösterir.

7)Metinde “zaman” kavramını öne çıkaran düşünce “yolculuğun yedi saat” sürmesidir.

8)Metinde mekanlar daha fazla ön planda tutulmuştur. Bunun nedeni, Anadolu köylerinin o dönemdeki ekonomik ve medeniyet koşullarını gözler önüne serme amacıdır.

9)Metnin teması “Anadolu insanı”dır.

10)Okuduğumuz metnin yazıldığı dönemde “kahramanlık, yoksulluk, cehalet, bağımsızlık,  vatanseverlik” gibi Anadolu’yu işaret eden temalar işlenmiştir.

11)Metinde on dört yaşındaki çocuğun yaşamında “yoksulluk, yetim kalma, erken evlilik, savaş ve savaşın getirdiği travmalar gibi insana özgü gerçeklikleri dile getirilmiştir.

12)Anadolu coğrafyası geri kalmışlığın, Anadolu insanı ise acıların ve savaşların bir göstergesi olarak metnin gerçekliğini yansıtmıştır.

13)Metinde sade bir dil kullanılmıştır. Öyküleyici ve betimleyici anlatım tekniklerinden yararlanılmıştır. Anlatıcı, birinci tekil kişidir.

14)Metnin anlatıcısı birinci tekil kişidir. Olaylar kahraman anlatıcının bakış açısıyla aktarılmıştır.

15)Bağlı Olduğu Hikaye Tarzı: Olay hikayeciliği( Maupassant tarzı)

Serim, düğüm ve çözüm ögeleri belirgindir. Olaylar belli bir sona bağlanmıştır.

16)Metinde anlatılan olayların günümüzde yaşanması mümkündür. At arabasıyla yolculuk, düşman işgali, hanlar metnin günümüzden farklı özellikleridir.

17)Metin Cumhuriyet Dönemi Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren hikayecilik geleneğine göre yazılmıştır.

18)Metin, olay öykücülüğüne bağlı kalınarak yazılmıştır.

Sayfa 155

Roman/ Vurun Kahpeye

1)Romanın Olay Örgüsü:

Aliye Öğretmen, görevlendirildiği kasabaya gelir.

Aliye, derslere girmeye başlar, öğrenciler arasında ayrım yapmaz.

Aliye Tosun Bet ile nişanlanır fakat bu nişan bozulur. Tosun Bey kasabadan ayrılır.

Düşman kasabayı kuşatır. Uzun Hüseyin düşman askerine yardım eder.

Kumandan Damyanos Aliye’ye aşık olur. Tosun Bey gizlice Aliye’nin evine gelir.

Düşman askerinin evin çevresinden çekilmesi koşuluyla aşkına karşılık veren Aliye, böylece Tosun Bey’in kaçarak adamlarını direniş için hazırlamasına imkan hazırlar.

Tosun Bey adamlarını toplayarak kasabayı kurtarır.

Kasaba halkı, düşmanla iş birliği yaptığı zannederek Aliye’yi taşlayarak öldürür.

Kitapta okuduğumuz bölüm, romanın olay örgüsünde üçüncü sırada yer almaktadır.

2)Metinde hem gerçekten yaşanılmış hem de yazarın kurguladığı olaylar vardır.

3)Metnin yazarı olay örgüsünü düzenlerken kurtuluş mücadelesinde yaşanan zorlukları düşündürmeyi amaçlamıştır.

4)Metnin başkahramanları Aliye ve Tosun Bey’dir. Aliye dönemin aydın ve eğitimli insanlarını, Tosun Bey ise halktan kişilerin vatanseverlik duygularını temsil etmektedir.

Sabri: Uzun Hüseyin Efendi

Hatice Öğretmen: Eski Öğretmen

Ömer Efendi: Gülsüm Hala

Gülsüm Hala: Ömer Efendi

Kantarcı Hüseyin Efendi: Uzun Hüseyin Efendi

Uzun Hüseyin Efendi: Sabri- Düşman askerleri

6)Metin kendi döneminin gerçekliklerini dile getirmektedir. Metin kahramanlarının benzerlerine günlük yaşamda rastlamak mümkündür.

7)Metinde kasaba ve özellikle okul, önemli mekanlardır. Okul ve sınıfı anlatan betimlemelere yer verilmiştir.

8)Metinde anlatılan olaylar 1920’li yılları anlatmaktadır.

9)Metinde zaman milli mücadele yıllarıdır.

Metinde zaman, mekan, olay örgüsü ve kişi unsurları birbiriyle uyumludur.

10)Metnin teması vatan sevgisidir.

11)20. yüzyılın başlarında vatan sevgisinin yanı sıra kahramanlık, aşk, cehalet, geri kalmışlık gibi bireysel ve toplumsal temalar ele alınmıştır.

12)Metinde Anadolu’ya ve Anadolu insanına ait gerçeklikler;

Zengin ve nüfuzlu aileler her bakımdan önceliklidir.

Köy ve kasabalarda halkın çoğu eğitimsizdir.

Bir kadının öğretmen oluşu hoş karşılanmaz.

Aydın kesim halkı direnmeye çağırmıştır.

Toplumdaki bazı zenginler düşmanla iş birliği yapmıştır.

13)Tema vatan sevgisidir.

14)Metin düzyazı biçiminde paragraflar halinde yazılmıştır.

Dil ve anlatım özellikleri bakımından günümüz eserlerinden farklıdır. Çünkü Arapça, Farsça kelime ve tamlamalara ağırlık verilmiştir.

15)Metnin Anlatıcısı: Üçüncü kişi

Bakış Açısı: İlahi bakış açısı

16)Metnin teması özgürlük, bağımsızlık gibi evrensel temalara dayanmaktadır.

17)Metin cumhuriyet dönemi milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren hikayecelik geleneğine göre yazılmıştır.

18)Metinde anlatıcının olay ve kişileri yansıtırken tarafsız davranması, kişiler hakkında bireysel yorumlar yapmaması realizmin etkileridir.

19)Bir kadın öğretmenin Anadolu’da görev yapması bu roman dışında Çalıkuşu romanında da görülür.

20)Romanda iki tip insan yüceltilir. Anadolu insanı ve kadın.

Sayfa 157

Anlama Yorumlama

1)Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması Anadolu insanını toplum gündeminde, aydınlar arasında ve edebiyat çevresinde önemli bir güncel konu haline getirir.

2)Realist bir bakışla tasvirler yapılmıştır.

3)Okuduğumuz ve incelediğimiz bu iki metinde anlatılan mekanlar Anadolu’nun çağın gerisinde kaldığını, ihmal edildiğini göstermektedir.

4)O dönemde Anadolu insanının ilkel sayılabilecek koşullarda yaşadığı, cehaletin kol gezdiği söylenebilir.

5)İncelediğimiz metinlerde anlatılanlar tarihi gerçeklere uygundur.

Sayfa 158

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)DDY

2)Yakup Kadri’ye, realizm, AteşTen Gömlek

3)E

4)A

5)D

6)Bir Sürgün: Yakup Kadri

Yeşil Gece: Reşat Nuri

Ateşten Gömlek: Halide Edip

Sayfa 159

Toplumcu Gerçekçi Eserler

Sayfa 163

1)Olay Örgüsü:

Yeşil cip, tozu dumana katarak köye gelir. Arabadakilerden biri, elinde bir gaz tenekesiyle sazlıkların yakınında iner.

Yabancılar muhtarın evine misafir olurlar. Köylü de onları görmeye gelir.

Yabancı konuklar köylülere iltifatlar yağdırır, hediyeler verirler.

Sazlıkta yangın çıkar ve tüm köylü sazlığa koşup saatler sonra yangını söndürür.

Köye dönen köylüler, yabancı konukların tüm kıymetli eşyaları alıp kaçtığını görür ve bir daha her geleni misafir etmemeye karar verirler.

2)Olaylar oluş sıralarına göre (serim-düğüm-çözüm) bir araya gelmiştir.

3)Metinde anlatılan olaylar yaşanmışlığın yazar tarafından yeniden düzenlenmiş yani kurgulanmış halidir.

4-5)Metindeki Kahramanlar:

Yabancı Konuklar: Gönlüklü, uzun boylu, bakımlı adamlardır.

Muhtar: İyimser, anlayışlı, saf, misafirperver bir insandır.

Köylüler: Konuksever, saygılı insanlardır.

Metindeki çatışmayı oluşturan kavram yabancıların içten pazarlığı ve kötü niyeti ile köylülerin saflığı ve konukseverliğidir.

6)Olaylar “Sazlı Köy” adında bir köyde geçer.

7)Mekanların özelliği, yaşanan olayların gerçeklik yönünü kuvvetlendirir.

8)Köye yabancıların pek seyrek gelmesi, yolların toz toprak olması, arabanın köylülerin ilgisini çekmesi metinde anlatılan olayın Cumhuriyetin ilk yıllarında geçtiğini gösterir.

9)Metnin temel çatışması “kötü niyet- saflık” üzerine kurulmuştur. Bu çatışma, “Anadolu insanının saflığı” temasını ortaya çıkarmıştır.

10)Metinde anlatılan olaylar, kişiler, mekan ve zaman gerçekliğe uygundur.

11)Metnin anlatıcısı üçüncü kişidir. Olaylar, ilahi bakış açısıyla dile getirilmiştir.

12)Yazar, metin olay hikayeciliği tarzında yazmıştır. Çünkü olaylar serim- düğüm- çözüm planına göre verilmiş ve belli bir sonla bitirilmiştir.

13)Yazar, kişiler ve olaylar hakkında yorum yapmamış, eserde kendi kişiliğini gizlemiştir.

14)Anadolu’da köylerin eğitim, ulaşım, teknolojik ve ekonomik koşullarını aydın insanların ve devlet adamlarının göz önüne getirmeyi amaçlayan toplumcu gerçekçiler, köy hayatını öykü ve romana taşımışlardır.

Sayfa 167

1)Metnin KahramanlarI:

Kaymakam: İyi niyetli, şefkatli insandır.

Şahinde: Kaymakam hayattayken anlayışlı, iyi niyetli; eşi öldükten sonra gerçek karakteri ortaya çıkar. Kötülük boyutunu temsil eder.

Yusuf: Kendisine kucak açan aileye karşı sorumluluk hissi taşıyan eşine ve işine sadakatle bağlı, dürüst  ve çalışkan

Muazzez: Eşini çok seven, fakat annesinin entrikalarına alet olmaktan kendini kurtaramayan, genç bir kadındır.

Hilmi Bey ve Şakir: İlçede zevk ve eğlence düşkünü kişilerdir.

Yeni Kaymakam: Kötü niyetli, zevk düşkünü bir insan

2)Metnin Olay Örgüsü:

Kuyucak’ı basan haydutlar Yusuf’un ailesini öldürür. Kimsesiz kalan Yusuf’a kaymakam sahip çıkar ve onu kendi ailesine alır.

Yusuf büyüyünce kaymakamın kızı Muazzez’e aşık olur. Bu aşk evlilikle sonuçlanır.

Kaymakam ölür. Şahinde Hanım, baştan beri içinde biriken kinini çeşitli planlarla ortaya koymaya başlar.

Yusuf, köy tahsildarlığında görevlendirilir ve evden uzak kalır. Bu arada Şahinde Muazzez’i çeşitli davetlere, ziyaretlere götürerek sözde sıkıntısını gidermeye yardımcı olur.

Yeni kaymakam ile Hilmi Bey ve Şakir, Şahinde’nin evine sık sık gelmeye başlarlar. İlçede dedikodular yayılır. Yusuf artık eve gelmez olur.

Dedikoduların iyice artması sonucu Yusuf bir gece eve gelir ve Muazzez’in kötü yola düştüğüne bizzat şahit olur. Şahinde’yi, kaymakamı ve Şakir’i öldürür. Ağır yaralanan Muazzez’i alarak ilçeyi terk eder. Muazzez de yolda ölür. Yusuf, onu bir çukura gömerek ortadan kaybolur.

2)Metindeki olaylar kronolojik bir sırayla verilmiştir.

3)Metinde anlatılan ve bir düzen içinde verilen olay örgüsündeki olaylar kurmaca olaylardır. Bu yönüyle gerçeklikten ve yaşanmışlıktan farklıdır.

4)Metnin olay örgüsü sosyal yaşamdaki çözülme ve yozlaşma üzerine kurulmuştur.

Sayfa 168

6)Metnin yazıldığı dönem, Cumhuriyetin ilk yıllarıdır.

7)Metinde anlatılan başlıca mekanlar Şahinde ile Hilmi Bey’in evleridir.

9)Metinde yaklaşık 11-12 yıllık bir olay örgüsü vardır.

10)Metinde anlatılan olay, Cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu’daki toplumsal çözülmeyi işaret eder.

11)Şahinde, kızını bir evlatlığa vermeyi kendine yediremeyen, kibirli, hırslı ve para düşkünü bir kadındır.

12)Toplumcu gerçekçi anlayışla yazılan bu eserde güçlü- güçsüz, ahlaksız- namuslu gibi çatışmalar görülür. Ahlaksızlığı ayakta tutan en önemli unsur zenginlik ve siyasi güçtür.

14)Metinde olaylar üçüncü kişi tarafından anlatılır. Olaylar ilahi bakış açısıyla dile getirilir.

15)Sosyal roman

b)Metinde sosyal yaşamda yok olmaya başlayan ahlaki değerler, zengin- fakir çatışması ve aile yapısının bozulması anlatılmaktadır.

16)Realizm

17)Romanın teması ahlaki çözülmedir.

Sayfa 169

Anlama Yorumlama

1)Materyalist ve sosyalist bir yaklaşımla ele alınmış “ köylü insanların zor yaşam koşulları ve insanların toplum içinde gördükleri haksızlıklar” dile getirilmiştir.

2)

 

Anlatım Türü

Metne Kazandırdıkları

Sazlıktaki Yangın

Öyküleyici, betimleyici anlatım

Olay örgüsü ve kişilerin göz önünde canlandırılması ve metnin akıcı bir anlatıma sahip olmasını sağlar.

Kuyucaklı Yusuf

Öyküleyici, betimleyici

Olay örgüsü ve kişilerin göz önünde canlandırılması ve metnin akıcı bir anlatıma sahip olmasını sağlar.

 

3)Toplumcu Gerçekçiler mevcut sorunları ideolojik bakış açısıyla ortaya koyarlar.

4)Sazlıktaki Yangın metinde anlatılan konuksever ve saf köylüler ile Kuyucaklı Yusuf metninde anlatılan mevki ,makam düşkünü, ahlak yoksulu kişilere günümüz Türkiye’sinin sosyal yapısı içinde rastlamak mümkündür.

Sayfa 169- 170

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)DDY

2)E

3)sosyal roman, tezli roman

4)Fakir Baykurt: Yılanların Öcü

Çıkrıklar Durunca: Sadri Ertem

Kağnı: Sabahattin Ali

Baba Evi: Orhan Kemal

Yorgun Savaşçı: Kemal Tahir

Sayfa 171

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler

Sayfa 175

1)Metinde Olay Örgüsü:

Zinnure’nin Rauf Beyler’in konağına gidişini kendi hayalinde canlandırması

Kurduğu hayallerin etkisiyle kıyafetlerini değişmesi, saçlarını taraması, balkonda dolaşması

Komşularının  kendisini Süleyman’a istemeye geldiklerini hayal etmesi

Babasının gelmek üzere olduğunu hatırlayarak hayal kurmayı bırakması, salata yapmaya başlaması

Bu olaylar, Zinnure’nin hayalinde canlanmıştır.

2)Metinde anlatılan olaylar gerçekte yaşanmış olaylar değil, Zinnure’nin hayal aleminde gelişen kurgulardır.

3)Yazar olayları Zinnure’nin iç dünyası aracılığıyla düzenlenmiştir. Metinde gerçekleşmiş olaylar değil, Zinnure’nin gerçekleşmesini arzuladığı olaylar vardır.

Yazarın amacı, genç bir kızın gelecekle ilgili umut ve beklentilerini onun iç sesiyle ortaya koymaktadır.

4.Metindeki Kahramanlar:

Zinnure: Rauf Bey’in oğluna ilgi duymakta fakat bu ilgisini belli etmekten utanmaktadır.

 Dulayşe Bacı: Zinnure’nin komşusudur.

Süleyman: Komşunun oğludur.

Rauf Bey ve Oğlu: Zengin, zevk ve eğlenceye meraklı bir ailedir.

5)Rauf Bey’in nasıl bir karaktere sahip olduğu hakkında bilgi verilmemiştir. Zinnure ile aralarındaki fark, zenginlik ve yoksulluk boyutudur.

6)Metindeki kahramanlar günlük yaşamın gerçekliğine uygundur.

7)Metindeki başlıca mekanlar Zinnure’nin evi ile Rauf Bey’in konağıdır. Ev yoksulluğun, konak ise zenginliğin göstergesidir.

8)Metnin kahramanları, mekanları ve zamanı arasında uyum vardır.

9)Anlatıcı kimdir: Zinnure

Bakış Açısı: Kahraman Anlatıcının Bakış Açısı

Olayları anlatan Zinnure, aynı zamanda olay örgüsünün içinde yer alır.

10)Metnin teması gizli aşktır. Bu tema insana özgü bir gerçekliği yansıtır.

11)Okuduğumuz metin bir durum hikayesidir. Durum hikayesinde bir olayın belli bir kesiti verilir, serim-düğüm-çözüm planı yoktur ve olay belli bir sonuca bağlanmaz.

12)Cumhuriyet dönemi bireyin iç dünyasını esas alan hikaye geleneği

13)Natüralizm ve psikanalizm

Sayfa 180

Roman- Huzur

1)Karakterlerin Kişisel Özellikleri:

Mümtaz: Küçük yaşta annesini ve babasını kaybetmiş, küçüklüğünden beri kitapları seven, hayal dünyası geniş bir insandır.

Nuran: Fahir’in eski karısı, Mümtaz’ın sevdiği kadındır. Güzel, neşeli, saygılıdır.

İhsan: Mümtaz’ın yetişmesinde önemli rolü olan bilgili, kültürlü bir insandır. Bir ayağı sakattır ve hastadır.

Macide: İhsan’ın karısıdır. Mümtaz’ın büyüyüp yetişmesinde önemli rolü vardır. Ona annelik etmiştir.

Orhan: İhsan’ın arkadaşıdır.

2)Metnin Olay Örgüsü:

Mümtaz, İhsan ve Macide’nin yanına nasıl geldiğini düşünür. Babasını kaybettiği günü hatırlar.

Mümtaz ile Nuran bir ada vapurunda tanışırlar. Nuran’ın evliliği baştan sona anlatılır.

Nuran ile Mümtaz arasında duygusal bir yakınlaşma başlar.

İhsan, uzun süren hastalığından sonra yeniden sanat ve fikir tartışmalarına girer.

3)Olay örgüsünü oluşturan olaylar Cumhuriyetten kısa bir süre önce, 20. Yüzyılın başlarında, İstanbul’da geçmektedir.

4)Kişiler, mekanlar ve zaman metnin kurgusuna uygundur.

5)Metindeki kahramanlarla gündelik yaşamda karşılaşabiliriz.

6)Metinde zaman, mekan, olay örgüsü ve kahramanlar arasında gerçeklik duygusu uyandıracak temel bağ Mümtaz’ın iç dünyasının yansımalarıdır. Bütün kişiler ve olaylar Mümtaz’ın gözüyle değerlendirilir.

7)Metinde kahramanlar, olay, mekan, zaman unsurları Mümtaz’ın hayatı ve düşünceleri etrafında bir araya getirilmiştir.

8)Metnin anlatıcısı üçüncü kişidir. Olaylar, ilahi bakış açısıyla anlatılmıştır.

9)Metnin paragrafları “huzuru arayış” teması etrafında birleşmiştir.

11)Huzur romanı Cumhuriyet Döneminde yazılmış önemli psikolojik romanlar arasındadır. Cumhuriyetin ilk neslinin iç dünyasındaki buhranları, toplumun insana baskıları, insanın yalnızlıkları ve arayışları, İkinci Dünya Savaşı’nın olumsuz etkileri bu romanda ele alınmıştır. Roman aslında bir huzursuzluğun, arayışın romanıdır.

12)Huzur romanında psikoloji biliminin ve realizm- natüralizm akımlarının etkileri görülür.

13)Romanda toplumdaki sanat ve düşünce ortamları, bireyin iç dünyasında kurduğu yaşam ile gerçeklerin çatışması gibi sosyal ve bireysel problemler görülür.

Sayfa 181

Anlama Yorumlama

1)İncelediğimiz metinlerde bilinç akışı ve iç konuşma tekniklerinden yararlanılmıştır.

2)Kahraman anlatıcının bakış açısıyla oluşturulan metinler iç konuşma yöntemi için daha uygundur. İlahi bakış açısını yansıtan metinlerde ise bilinç akışı yöntemi kullanılabilir.

2)Bireyin iç dünyasını esas alan  yazarlar aşk, yalnızlık, umut, hayal kırıklığı, yaşama sevinci gibi bireysel duyarlılığı yansıtan konuları ele alırlar.

4)a)Bahtımın Yıldızı metninde Zinnure’nin duygu ve hayallerini kendi dünyasında yaşaması bireyin kapalı bir kültür içinde yaşadığını, toplumsal norm ve baskılar karşısında kendi iç alemine sığındığını gösterir.

b)Huzur romanında genç kuşağın arayışları, geçmişle gelecek arasında sıkışıp kalmaları, sanat ve musıkînin amacı hakkındaki sorgulamaları günümüzde de devam eden ve henüz çözülememiş meselelerdir.

5)İncelediğimiz metinlerde Cumhuriyet Döneminde meydana gelen toplumsal gelişmelerin bireyler üzerindeki etkileri sezilmektedir.

Sayfa 181- 182

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)empati, psikolojik, Peyami Safa

2)DDY

3)A

4)D

Sayfa 183

Modernizmi Esas Alan Eserler

Sayfa 185

1)Metinde geçen olaylar “yoksulluk” teması etrafında örgütlenmiştir. Olaylar anlatılırken kadının hastaneden eve dönüşü ve kızıyla birlikte parasız yatılılık sınavına gitmelerinde kronolojik sıra kırılmıştır. Öykünün sonunda ne olduğu belli değildir.

2)Metnin Kahramanları:

Kadın: Kocasının ölümünden sonra kızıyla yalnız kalmış, yoksul bir kadındır.

Çocuk: Sekiz yaşında, başarılı bir kız çocuğudur.

Başhemşire: disiplinli, aynı zamanda yardımsever bir hemşiredir.

Halide Hanım: Ev sahibi

3)Metindeki kahramanlar metnin yazıldığı dönemin gerçekliğine uygundur.

4)Annenin hasta bakıcı olarak işe girmesi, kızın hayatında “yalnızlık” döneminin başlayacağı anlamına gelmektedir.

5)Metnin anlatımında babanın dürüstlüğünden, kızın başarısından ve akıllı oluşundan söz edilmesi realist geleneğin dışına çıkıldığını gösterir.

6)Metnin olay örgüsü “yoksulluk” ve “geleceğe umutla bakma” gibi insan gerçeklerini dile getirmektedir.

7)Metinde ev ve okul öne çıkan mekanlardır.

8)Yazar, hayatın değişik yönlerini aktarmayı amaçlamıştır.

9)Metinde olay, kişiler, mekan ve zaman ilişkileri uyumlu bir şekilde verilmiştir.

10)Metinde işlenen “yoksulluk” teması edebiyatımızda çeşitli türler aracılığıyla sıkça işlenmiştir.

11)Metnin teması; eğitim kurumlarında yoksul öğrencilerin okumasına yönelik uygulamalar bakımından yerel, kimsesizlik ve yoksulluğun bütün insanlığın sorunlarından biri olması bakımından evrenseldir.

12)Anlatıcı: Üçüncü kişi

Anlatıcının Bakış Açısı: İlahi bakış açısı

13)

a)Konuşma tekniğinden yararlanılması

b)İç Konuşmalara yer verilmesi

Dış konuşmalara yer verilmesi

Anlatım bazı yerlerde sübjektiftir.

Yaşantıların somut ayrıntılarla verilmesi

Çağrışımlardan yararlanılması

14)Varoluşçuluk akımıyla ilgili konu anlatımı bölümünde bilgi verilmiştir.

15)Metin, Cumhuriyet dönemi durum hikayeciliği geleneği

16)Parasız yatılı metninde kişilerin olaylar karşısındaki duyguları ön plana çıkarılmıştır.

Sayfa 192

1)Metnin Olay Örgüsü:

KA’nın intihar eden kızlar hakkında bir araştırma yapmak üzere Almanya’dan Kars’a gelmesi

Kars’ta bir otele yerleşen KA’nın, üniversite yıllarında aşık olduğu ve şimdi dul bir kadın olan İpek’le karşılaşması

Kars’ta dinci ve laik çevreler arasında geçen siyasi mücadeleler

Lacivert adındaki gizemli katilin KA’yı kaçırıp tehdit etmesi

KA’nın Lacivert’in yerini polise bildirmesi,Polisin Lacivert’i bulup öldürmesinin ardından Lacivert’in hem İpek hem de İpek’in kardeşi Kadife ile ilişkisi olduğunun anlaşılması

KA’nın her şeye rağmen İpek’e birlikte Almanya’ya dönmeyi teklif etmesi ve İpek’in Lacivert’in ölümünden sorumlu tuttuğu KA’yı reddetmesi

KA’nın araştırma sonucuna göre Kars’taki kızlar başörtüsü ve idin baskılar nedeniyle bunalıma girerek intihar etmişlerdir.

KA, araştırmasını tamamlayıp Almanya’ya döner ve birkaç yıl sonra sokakta öldürülür. Katili bulunamaz.

2)Metnin olay örgüsü 1990’lı yılların başlarında Türkiye’de başlayan dini yapılanmalar, gizli örgütler, laiklik ve darbecilik gibi siyasi oluşumlar gibi gerçekleri yansıtır.

3)Metinde anlatılan olay örgüsü aslında KA’nın anılarından yola çıkılarak yazılmıştır.

4)

KA: 12 yıl önce sürgün olarak gittiği Almanya’da araştırmacı- gazeteci olmuş, toplum sorunlarına duyarlı laik düşünceye sahip bir aydındır.

İpek: KA’nın çocukluk aşkıdır. Yıllar sonra Kars’ta yeniden karşılaşırlar.

Kadife: İpek’in kız kardeşidir.

Lacivert: Dincilerin gizemli kahramanıdır.

Necip: KA’nın imamhatipli arkadaşıdır. Kadife’yi sevmektedir.

5)Metindeki kahramanlara benzeyen kişilere günümüzde rastlamak mümkündür.

6)Metinde anlatılan olaylar Kars’ta, üniversitede, siyasi ve ekonomik ortamlarda geçmektedir.

7)Metnin teması din-laiklik çatışması üzerine kurulmuştur.

8)Metinde ele alınan “sosyal baskı” teması daha önceki edebi eserlerde de işlenmiştir.

9)Metinde ilahi bakış açısına yer verilmiştir.

10)Metinde sade bir dil kullanılmıştır.

11)Orhan Pamuk, modern insanın içinde bulunduğu duyguları ve ruh halini, toplumla etkileşimini yansıtan bir yazar olarak varoluşçu düşünceden etkilenmiştir.

12)Modernizmin aktif insan modeli incelediğimiz metinde de görülmektedir.

13)Kar romanının teması “toplumsal baskı”dır.

Sayfa 193

Anlama Yorumlama

3)Parasız Yatılı: realizm

Kar: Varoluşçuluk

Sayfa 194

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)YDD

2)E

3)varoluşçuluk, modern hayat

4)Yusuf Atılgan: Anayurt Oteli

Orhan Pamuk: Cevdet Bey ve Oğulları

Oğuz Atay: Korkuyu Beklerken

Sayfa 195

Göstermeye Bağlı Metinler

Sayfa 215

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)Şair Evlenmesi, Vatan Yahut Silistre, Keşanlı Ali Destanı

2)DDD

3)E

4)Köşebaşı: Ahmet Kutsi Tecer

Bir Adam Yaratmak: Necip Fazıl Kısakürek

Yıldızlara Bakmak: Behçet Necatigil

Mine: Necati Cumalı

Sarı Naciye: Recep Bilginer

5)Koca Bebek(oyun), Paydos(oyun), Harput’ta Bir Amerikalı(oyun), Kadın Bir Defa Sever(roman), Dişi Aslan (roman)

Sayfa 218- 219- 220- 221

4.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)Sait Faik Abasıyanık, durum öyküsü

2)DDDD

3)A

4)B

5)A

6)A

7)D

8)B

9)D

10)E

11)D

12)B

13)A

14)D

15)A

16)B

Cevap Ver