Türk Edebiyatı 12 Ders Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

 Lider Yayıncılık 12.Sınıf Türk Edebiyatı 50-86.Sayfa Cevapları

2016 2017 eğitim öğretim yılı 12.sınıf Türk edebiyatı ders kitabı çözümlerini paylaşmaya devam ediyoruz. Bir önceki 12.sınıf ders kitabı cevapları adlı yazımızda sayfa 46 ya kadar olan bölümü cevaplandırmıştık. Bu yazımızda ise sayfa 86 ya kadar olan kısmı cevaplandırdık. Garip Şiiri'ne kadar olan bölüm cevaplandırılmıştır.Sayfa 50- 86 arasını cevaplandırdık. Sayfa 57-58 sayfa 74-75   ölçme değerlendirme soruları, sayfa 77-78-79-80-81-82-83-84-85 etkinlik soruları,anlama yorumlama sorularını cevaplandırdık. Sayfa 85 ve 86 ölçme ve değerlendirme soruları da cevaplandırıldı.Lider yayınevi tarafından çıkarılmış 12.sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevaplarıcemalaksoy.org sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. lise 4 Türk edebiyatı ders kitabı Lider Yayınları cevaplarını paylaşmaya devam edeceğiz.

Sayfa 57 Cevapları

Ölçme Değerlendirme

1)D,Y,D

2)öz şiir, Milli Edebiyat, bireysel,

3) E

4)E

5)E

6)E (Değişen İstanbul, Ziya Osman Saba’nın bir eseridir.)

Sayfa 74-75 Cevapları

Ölçme ve Değerlendirme

1)Fütürizm, serbest nazım, serbest

2)D,Y,D

3)C
4)D

Sayfa 76-77 Cevapları

1– şiirin ölçüsü: hece ölçüsü,
b) uyak- aabb/ccdd
c)nazım birimidörtlük

2-birimler memleket özlemi teması etrafında birleşir.
3-tema günlük yaşamla ilgilidir. memleket sevgisinin herkes kendi içinde hissedebilir.
4-memleket özlemi milli edebiyattan başlanarak işlenen bir temadır
5-anadolu motifler: bir sevgilinin bekleyişi, at arabası yolculuğu, yolcunun köye kavuşma heyecanı
6-halkın konuşma diline yakın. Öyküleyici bir anlatım özelliği de taşımakta. şairi kendi duygularını bir yolcunun dili ile dile getirmektedir

7. söz sanatları:
söz sanatları metnin anlam ve söyleyişine estetik bir değer kazandırır.
*ne zaman tükenecek bu yollar arabacı" -istifham
*"gurbet, hasret, yol" sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi-tenasüp
*tasa, yollar gibi sonsuzdur-teşbih
*"bitmek ve başlamak" sözcükler anlamca zıttır-tezat

8-açık ve sade dil, halkın günlük yaşamına duyarlılık, hece ölçüsü
9-memleket özlemi, arabacı ile muhabbet, ata arabası, köy
bu unsurlar modern şirin dil anlatım olanaklarından biçim ve ses özelliklerinden yararlanılarak dile getirilmiştir.

10-dilin doğal olması ve ses ahengi  şiir geleneğinin bir yansıması. hece ölçüsü kullanılmış
11-metin cumhuriyet edebiyatının zevk ve anlayışının sürdüren şiir geleneğine uygun olarak yazılmıştır.
12- siz cevaplayın
13-bu duygular günümüz koşullarında da yaşanabilir
14Faruk Nafiz Çamlıbel’in Fikri ve Edebi Kişiliği
  Beş Hececiler’dendir.
  Şiirleri aşk, memleket güzelliği, vatan sevgisi üzerine kuruludur.
Anadolu’yu şiirlerinde en iyi işleyen şairlerimizdendir.
  Anadolu’yu işlenmemiş bir sanat olarak kabul edip ona yönelmiştir. Bu yönü diğer sanatçılarımıza örnek olmuştur.
  Anadolu’yu en güzel işleyen şiiri “Han Duvarları”dır.
  Eserleri: Gönülden Gönüle, Şarkın Sultanları, Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi, Bir Ömür Böyle Geçti, Elimle Seçtiklerim, Tatlı Sert, Akıncı Türküleri, Han Duvarları, İlk Göz Ağrısı…
İlk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazdı. Cenap Şahabettin ve özellikle Yahya Kemal’in etkisinde kaldı. “Edebiyat-ı Umumiye” Dergisi’nde yayımlanan “Şarkın Sultanları” şiiri, edebiyat çevresinde kendisine yer açmasını sağlayan ilk ürünü oldu. Aruzla yazdığı şiirlerini 1918’de “Şarkın Sultanları”, 1919’da “Dinle Neyden” ve “Gönülden Gönüle” adlı kitaplarında topladı. Sonralarıysa aruz ölçüsünden uzaklaşarak hece ölçüsünü ve Türkçenin yalınlaşması, yabancı kelimelerden ve kalıplardan uzaklaşılması düşüncesini benimsedi. Şiirlerinde hecenin Özellikle 7+7 kalıbına bir ses zenginliği kazandırdı[3]. Milli edebiyatın oluşabilmesi, geliştirilebilmesini misyon edindi ve Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon ile birlikte Türk edebiyat tarihinde “Beş Hececiler”’den biri olarak anılır oldu:

 Lider Yayınları Sayfa 79 Cevapları

1– ahenk uyak redif ve keleime tekrarları iel sağlanmıştır
2-ses akışı uyak ve sözcük tekrarları ile sağlanmış
3-söz santları:
*bir göğüs sözü ile bir insan kast edilmiş -mecazımürsel
*destan kaside sözcükleri anlam yakınlığı olan sözcükler-tenasüp
*geri gitsin ifadesi tekrarlanmış-tekrir
destanın öksüz olması-teşhis
4-eğik anlatım ön planda
5-vurgu yüksek olup yiğitçe bir söyleyiş var. destan türüne yakın
6-şehitler tepesi çiçekler türbeler memleket manzarasını canlandıran unsurlardır
7-metin dize sayısı farklı bentlerden oluşmuş. kahramanlık teması etrafında bentleri dile getiren duygular bir araya gelmiş
8-tema Türk tarihinde yapılan bağımsızlık savaşlarına işaret etmekte. şiirde Çanakkale zaferi veya kurtuluş savaşı gibi tarihi olaylar sezdirilmeye çalışılmış
9-bayrak,vatan,millet kahramanlık temaları arif Nihat’tan önce edebiyatımızda ele alınmış
10-açık sade bir dil, yiğitçe söyleyiş, halkın duyarlı olduğu konu
11-şiir cumhuriyet dönemi milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir geleneğine uygun yazılmış

12-Milli ve yerel unsurlar.
şehitlik, türbe, nutuk, oğullar, süngülü, yiğit, meçhul asker
13-açık sade ve çoşkulu anlatım, serbest nazım, halkın duyarlılığına uygun tema

14 Arif Nihat Asya edebi yönü

* Milliyetçi şiirleriyle tanınan ve Adana'nın kurtuluş günü olan 5 Ocak günü yazdığı ünlü Bayrak şiirinden dolayı "Bayrak şairi" olarak da anılan Türk şairdir.

* Aruzla başladığı şiirde rubailer, gazeller yazdı.

* Özellikle rubailere büyük önem verdi. Rubailerden oluşan 5 ayrı kitap yayınladı.

* Milliyetçi şiirleriyle dikkat çeken Arif Nihat Asya, yurdun güzelliklerini, doğasını anlatan, kimi zaman yergici ama Türklüğü yücelten şiirleriyle de bilinir.

* Arif Nihat, nazmın her tür ve şekliyle eserler vermiştir.

* Fikrin ağır bastığı şiirlerinde milliyetçilik konusu büyük bir yer tutar.

* Çok renkli ve değişik biçimli şiirler yazmış olan Asya, son şiirlerinde biraz da mistisizme yönelmiştir.

* Şiirinde daima bir yenileşme çabası içinde olan şair, etkilerden uzak kalarak kendine özgü bol renkli şiir dünyasını yaratmıştır.

* Güzel ve zarif benzetmelerin yanı sıra, keskin zekâsının, şakacı mizâcının mahsûlü olan nükteleri, hicivleri, kelime oyunları üslûbunu tamamlayan önemli unsurlardır.

Lider Yayınları 12.Sınıf Cevapları Sayfa 80

1-siz yapın
2-Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor’ a milli duyarlılık yolcu ile arabacıda ise memleket sevisi ön plandadır

3-bir bayrak rüzgar bekliyor: ses ahengi keleme tekrarları ve uyaklarla sağlanmış. açık ve sade bir dil kullanılmış kahramanlık teması işlenmiştir. serbest nazım şeklinde yazılıp ölçü yoktur
bayrak: ses ahengi keleme tekrarları ve uyaklarla sağlanmış. açık ve sade bir dil kullanılmış. şehadet teması işlenmiş olup dörtlük birimi ile yazılmıştır. 5 li hece ile yazılmış.

Lider Yayıncılık 81.Sayfa Cevapları


4-b) Romans: ses ahengi keleme tekrarları ve uyaklarla sağlanmış. açık ve sade bir dil kullanılmış ölüm korkusu teması işlenmiştir. hece sayısı dokuz olup nazım birimi dörtlüktür
Gül Eksilmesin Penceremden: ses ahengi keleme tekrarları ve uyaklarla sağlanmış. açık ve sade bir dil kullanılmış bekleyiş teması işlenmiştir. hece sayısı 7'li olup nazım birimi dörtlüktür

Lider Yayınları Türk Edebiyatı 12 Sayfa 83

5 b) Yas: uyak ve rediflerle ses ahengi sağlanmış, açık ve sade dil kullanılmış, matem teması işlenmiş, dörtlük birimi ve hece ölçüsü ile yazılmış.
Irkımın Türküsü:  uyak ve rediflerle ses ahengi sağlanmış, açık ve sade dil kullanılmış, yiğitçe söyleyiş var, Türklük teması işlenmiş olup dörtlük birimi ve hece ölçüsü ile yazılmış.

12.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85

6- b) b

Bingöl Çobanları:  uyak ve rediflerle ses ahengi sağlanmış., bentler halinde yazılmış aabbcc biçiminde uyak vardır açık ve sade dil kullanılmış, tabiat teması işlenmiş, betimlemeye başvurulmuştur
Göz Gördü Gönül Sevdi: uyak ve rediflerle ses ahengi sağlanmış, serbest nazımla yazılmış Anadolu insanı teması işlenmiş. açık ve sade dil kullanılmış.

Lise 4 Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 86

1 e
2 d d y
3 milli mücadele, öz, memleketçi, açık ve sade
4 e

12. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 109- 129 Cevapları Lider Yayınları

Cevap Ver