12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14-15-19-20-22-23-24-25 Fırat Yayıncılık

12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14-15-19-20-22-23-24-25 Fırat Yayıncılık

Fırat Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 14 Cevapları

Türk düşüncesinde ve edebiyatında bir kavram olarak Anadolu, Osmanlı coğrafyasının küçülmesine paralel olarak önce romantik ve “ söylenmemiş bir imge” biçiminde Meşrutiyet döneminden itibaren görülmeye başlamıştır. Cumhuriyetin kuruluşunun hemen öncesinden itibaren ise  kimlik oluşturucu bir olgu olarak, İslamcılık, Osmanlıcılık ve Turancılık anlayışlarına tepki biçimini almıştır. Buna göre Anadoluculuk, din ve soy etkenlerinin dışında Anadolu’nun maddi ve manevi gerçekliğini esas alan bir ulusçuluk biçimidir.

4) Sezgicilik hakkında bilgi almak için tıklayınız.

6)Güzel sanatlar, Atatürk’ün çağdaşlaşma anlayışı içinde önemli bir yer tutmuştur. Güzel sanatlarda elde edilecek başarıları Türk İnkılabı’nın başarısına bir ölçü olarak kabul eden Atatürk, bu suretle yüzyıllardır ihmal edilmiş birçok sanat dalına özel ilgi göstermiş, çağdaş Türk cumhuriyetinin ilk yıllarından itibaren yapılan yasal düzenlemeler ve tesis edilen yeni eğitim kurumları vasıtasıyla sanatın ve sanatçının yolu açılmış, milli kültür ile  çağdaş esasları içinde barındıran özgür sanat eserleri verilmeye başlanmıştır.

7) Milli edebiyat dönemi eserlerinde ortak duygu, düşünce ve anlayışlar “yurt sevgisi, milliyetçilik, bağımsızlık, milli kültür değerleri, Milli Mücadele, Anadolu insanının yaşamı” gibi temalar etrafında şekillenmiştir. Bu ortak temalar cumhuriyetin ilk yıllarında da tercih edilmiştir.

Fırat Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 15 Cevapları

1)

a)Medeniyet bir bütündür. Müesseseleri ( kendini oluşturan her türlü tarihi ve sosyal olgu) ve ve kıymet hükümleriyle  (değer yargıları, kültürel yapı, zevk ve anlayışlar) inkışaf eder. Nasıl elimiz, ayağımız, kulağımız bulunduğunu düşünmeden bu uzuvlarla yaşarsak onlarla öyle yaşarız.

Fırat Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 19 Cevapları

2)

a)Medeniyet Değiştirmesi ve İç İnsan: Medeniyetteki değişimlerin insan üzerindeki etkileri

Yol: Anadolu’da yollar ve yol anlayışı

Bir Beyoğlu Dönüşü: Mütareke yıllarında Beyoğlu semtinde başlayan yabancılaşma modası

Tohum: Anadolu’nun ruhu

c)Memleket edebiyatı zevkinin oluşup yaygınlaşmasında Anadolu coğrafyasının, Anadolu kültürünün ve tarihinin önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

3)

a) “Yol” adlı hikayede Bursa’nın İznik ilçesine bağlı bir köyden söz etmektedir.

b) “Bir Beyoğlu Dönüşü” adlı metinde Necati adında bir genç bir Osmanlı delikanlısından söz edilmektedir.

Fırat Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 20 Cevapları

4)Cumhuriyetçilik; ulusçu, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu bir yönetim ilkesidir. Atatürk’ün belirttiğine göre Cumhuriyetin temel amacı dengeli, mutlu bir toplum yaratmaktır.

5)Bütün vatandaşların devlet yönetimine eşit şekilde katılmasını sağlamış ve demokratik sisteme geçişi hızlandırmıştır.

Egemenliğin millete ait olmasını sağlamıştır.

Türk toplumun gelişmesine ve çağdaşlaşmasına katkıda bulunmuştur.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün önünü açmıştır.

6)Din işleri ile devlet işlerinin ayrı tutulmasıdır. Din özgürlüğünün sağlanmasıdır.

Fırat Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 21 Cevapları

7)Atatük, din istismarının önlenmesi için her yurttaşın dinini, inancını öğrenmek üzere aynı eğitim merkezine yani okullara yönelmesini önermektedir.

8)

a)

Metin adı

Türü

Anlatım biçimi

Medeniyet Değişmesi ve İç İnsan

Deneme

Açıklayıcı anlatım

Yol

Gezi yazısı

Açıklayıcı, öyküleyici, betimleyici anlatım

Bir Beyoğlu Dönüşü

Hikaye

Öyküleyici, betimleyici anlatım

Tohum

Tiyatro

Söyleşmeye bağlı anlatım

 

b)Memleket edebiyatı zevkiyle Batı’dan gelen türler ve anlatım biçimleri Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında birleştirilmiştir. Bu metinler biçim bakımından yeni olsa da içerik bakımından yerlidir.

9)

a) Tarih birliği, kültür birliği, ülkü birliği, devlet birliği, din birliği, dil birliği, toprak birliği, ekonomik yaşam birliği, ırk birliği

b)

Metin adı

Metin oluşturan değerin adı

Metinde ele alınış yönü

Medeniyet Değişmesi ve İç İnsan

Kültür ve medeniyet

Tanzimat dönemiyle başlayan yabancılaşma ve kültürel değişim eleştirel bir yaklaşımla ele alınmıştır.

Yol

Ekonomik yaşam birliği

Anadolu’daki yol ihtiyacından söz ederek milletin ekonomik varlıktan eşit bir şekilde yararlanması gerektiği anlatılmıştır.

Bir Beyoğlu Dönüşü

Kültür, dil

Mütareke yıllarında İstanbul halkının Batı kültürüne ve dillerine duyduğu hayranlık eleştirilmiştir.

Tohum

Vatan, ülkü

Anadolu insanının vatan bilinci ve güçlü ülküsü öne çıkarılmıştır.

 

Fırat Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 22 Cevapları

10)Metinde bir hikaye kahramanının duygu, düşünce ve tasarıları anlatılmaktadır.

11)

b)Hikayede psikoloji biliminin etkisi vardır.

Fırat Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 24 Cevapları

Yorumlama-Güncelleme

2)Tanzimat Fermanı ile yazarlara sınırlı da olsa düşünce ve ifade özgürlüğü getirilmiş fakat monarşik düzeni eleştiren yazarlar ( Namık Kemal gibi) sık sık cezalandırılmıştır. II. Meşrutiyet yıllarında da aynı durum tekrarlanmış, yazarlar sınırlı bir özgürlükle yetinmişlerdir.

3)Atatürkçülüğün cumhuriyetçilik, laiklik, milliyetçilik ve inkılapçılık ilkeleri günümüzde yazılan eserlerin oluşmasına zemin hazırlamıştır.

4)

a)Anadolu coğrafyası ve insanı adlı metinlerde milli ve manevi değerlerin taşıyıcısı, temsilcisi olarak gösterilmiştir.

b)Anadolu coğrafyası ve insanı, Türk edebiyatında çok uzun bir süre fark edilmemiş, hatta önemsenmemiş ve dışlanmıştır.

5)Yol metninde Anadolu insanının yol ve ulaşım konusundaki duyarlılığı; Bir Beyoğlu Dönüşü metninde  yabancılaşmaya karşı duruşu, öz değerlerine sahip çıkışı; Tohum adlı metinde ise vatanseverliği ve fedakarlığı öne çıkmaktadır.

6)Medeniyet Değişmesi ve İç İnsan: Batı Edebiyatı (deneme)

Yol: Milli edebiyat zevki

Bir Beyoğlu Dönüşü: Milli edebiat zevki

Tohum: Milli edebiyat zevki

Ayak Sesleri: Varoluşçuluk

Bir Ateş Yakıp Bir Dağ Başına: Varoluşçuluk

Değerlendirme Cevapları

1)C

2)Milli edebiyat zevk ve anlayışı, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında Anadolu coğrafyasını, insanını ve kültürünü esas alan bir yönelim getirmiştir. Şiir, roman ve hikayelerde Anadolu her yönüyle ele alınmıştır.

3) Milli edebiyat, Anadolu-insanı, milleti-öğeler

1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları Cevapları

1) 1.Dünya Savaşı, İstiklal Mücadelesi, Cumhuriyetin ilanı, Atatürk ilke ve inkılapları

2)Milli Mücadele zevk ve anlayışı Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında şiir, öykü , roman , makale, deneme gibi yazı türlerinde en çok işlenen temalardan biri olmuştur.

3)Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında henüz sıcaklığını yitirmemiş İstiklal Mücadelesi ve bu bağımsızlık şuuru eserlerin ana teması olarak tercih edilmiştir.cemalaksoy.org

Fırat Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 25 Cevapları

4)Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık

Bu ilkelerden cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik, inkılapçılık Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının oluşmasında etkili olmuştur.

5)DDY

6)D

Ortaöğretim 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 28-30 Cevapları İçin Tıklayınız.

2 YORUMLAR

Cevap Ver