2.Dönem 10.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

2.Dönem 10.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

10. sınıf Türk edebiyatı 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı aşağıdadır. Özgün ve benzersiz olarak hazırladığımız Türk edebiyatı 10. sınıf yazılı sorularını çözerek edebiyat yazılı sınavlarında başarılı olabilirsiniz. cemalaksoy.org sitesini takip ediniz.

 

1)  Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise( D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. 

ü     Dede Korkut hikayeleri on iki hikayeden oluşur (D 

ü     Köktürk Alfabesi,milli bir özellik gösterir. ( D )

ü     Mesnevinin nazım birimi dörtlüktür. ( Y  )

ü     Gazel, halk edebiyatı nazım şeklidir. (Y   )

ü     Kutadgu Bilig, Türkçenin bilinen ilk dil bilgisi kitabıdır. ( Y  )

2) 2)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız?

ü     İlk özel gazete  ………Tercüman- ı Ahval…………………………   dir.

ü     Koşmanın  sözlü edebiyatındaki karşılığı ……koşuk………..  dir.

ü     Risaletü’n-Nushiyye’nin yazarı  ……Yunus Emre…………………..  dir.

ü     Gazelin son beytine, …makta…………… adı verilir.

ü     Orhun Abidelerinin yazarı ……Yollug Tigin………………  dir.

 

3) İslamiyetten sonra ortaya çıkan ilk Türk destanının adını yazınız.

Battal Gazi Destanı 

4)  Divan edebiyatında  genel olarak hangi ölçü    kullanılmıştır?              

 Aruz ölçüsü

 

 5) Edebiyatımızın ilk mesnevisini ve yazarını yazınız

             Kutadgu Bilig ( Yusuf Has Hacip)

 

 6) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 A) İlahiler belli bir ezgiyle söylenir.

 B) Gazelin uyak düzeni “aa, bb, cc, …” şeklindedir.

 C) İlahilerde nazım birimi olarak genellikle dörtlük           kullanılmıştır.

D) Gazelin nazım birim beyittir.

E) Gazelin ilk beytine matla adı verilir.

 

7) İlahi”yle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Dini ve tasavvufi temalar işlemiştir.

B) Tarikatlara göre farklı adlarla anılmıştır.

C) İlk örnekleri Yusuf Has Hacip tarafından verilmiştir.

D) Hem aruz hem de hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.

E) Birim değeri olarak genellikle dörtlük kullanılmıştır.

8) Dede Korkut Hikayeleri hakkında  dört madde yazınız.

 Bir önsöz on iki hikayeden oluşur.

Nazım-nesir karışık olarak yazılmıştır.

Destandan halk hikayesine geçiş dönemi ürünüdür.

Oğuz Türklerinin yaşantısı anlatılmıştır.

Anonimdir. 

9)

   Miskin Yunus söyler sözü

   Kan yaş ile dolar gözü

   Rahmetinden ayırma bizi

   Mahrum etme dîdârından

                    Yunus EMRE

Yukarıdaki metni ölçü, uyak örgüsü, kafiye, redif ve nazım birimi bakımından inceleyiniz.

  8'li hece ölçüsü,  aaab,  z:yk,  ü: redif,  dörtlük

10) “meyhane, maşuk, vahdet-i vücud

kavramlarını tasavvufi yönden açıklayınız.

 Meyhane: ilahi aşk şarabının içildiği yer

Maşuk: sevgili, Allah

Vahdet-i Vücud: Yaradanla bir olmak, bütünleşmek

Cevap Ver