2016-2017 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılısı

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

2016-2017 eğitim öğretim yılı 9.sınıf Türk dili ve edebiyatı 1.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları olarak hazırladığımız bu içeriğimiz sayesinde 9.sınıf Türk dili ve edebiyatı 1.dönem 2.yazılısı soru örneklerini inceleyebilirsiniz. Hazırladığımız 9.sınıf Türk dili ve edebiyatı 1.dönem 2.yazılı sınavı test formatında hazırlanmıştır. 9.Sınıf Türk dili ve edebiyatı 1.dönem 2.yazılı 2016-2017 eğitim öğretim yılının yepyeni ve özgün içeriğidir. Yazılı sınav sorularının cevap anahtarı için yazının altındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Öğretmen arkadaşlar 9.sınıf Türk dili ve edebiyatı 1.dönem 2.yazılı soruları PDF olarak indirmek istiyorsa yazının altındaki bağlantıya tıklayabilirler. 

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta (.) yanlış kullanılmıştır?

A) Etrafımızdaki her şey, her yer kontrolsüz dönüp duruyordu.

B) Bu anlaşmayla taraflar 31.12.2020'ye kadar vergi ödemeyecek.

C) Kurtalan'a giden tren Ankara Garı'ndan 17.30'da hareket etti.

D) Karşımızda bir sahil, sahilin karşısında villalar, köşkler.

E) At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

2) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vurgu ilk hecededir?

A) Haydi

B) Evler

C) Yayla

D) Beyaz

E) Yurduma

3) Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Birinci tekil bakış açısında anlatıcı, anlatıdaki kahramanlardan biridir.

B) İlahi bakış açısı, kahramanların iç dünyalarına girebildiği için daha inandırıcıdır.

C) Anlatmaya bağlı edebi metinlerde duyguları anlatma ve betimleme ön plana çıkar.

D) Öğretici metinlerde bilgi verme ve bir konuyu açıklama ön plandadır.

E) Üçüncü tekil bakış açısı, olayların içinde yer alan kişilerden birinin abnlatımıdır. 

4) Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Yaşam gerçeğine yaslanması

B) Sade bir dilin kullanılması

C) Beyit birimiyle oluşturulması

D) Aşk, doğa, yiğitlik temalarının işlenmesi

E) Hece ölçüsüyle ritim sağlanması

5) İhtiyaç!… Yılan yüzlü, ölüm yüzlü ihtiyaç!…

    Bir tek gün çalışmasa yavruları kalır aç…

   Bağrında, ellerinde açılırken bir yara

   Işıksız kulübede bekleyen çocuklara

   Götürülebilmek için bir parça yavan ekmek

   Bu kadın, hayatını sokaklarda çürütecek

Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dönemin ekonomik, sosyal zihniyetini yansıttığı

B) aa, bb, cc uyak düzeniyle yazıldığı

C) Ses benzerliklerine yer verildiği

D) Düz ayakla oluşturulduğu

E) Tüm sözcüklerin gerçek anlamıyla kullanıldığı

6) Atılan elbiseler, boğazlanmış bir adam

   Kırık masalarında, kırık masalarında 

   Bir sırrı sürüklüyor terlikler tıpır tıpır

   İzbe sofalarında, izbe sofalarında

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Sözcük tekrarı

B) Ölçü

C) Redif

D) Ses yansıması

E) İç uyak

7) Umuduna çığ düştü hayatın

   Umutlar yolda kaldı, yollar kapalı

  Bu dizelerde "olumsuzluklar", "çığ" sözcüğü ile anlatılarak aşağıdaki sanatlardan hangisi yapılmıştır?

A) Açık istiare

B) Teşbih

C) Tevriye

D) Tekrir

E) Hüsn-ü talil

8) Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Birimler ahenk unsurlarının eklenmesiyle şiirinin bütününe bağlanır.

B) Ölçüsüz, uyaksız şiirlerde ahenk iç ritimle sağlanır.

C) Şiirde dizelerin yer değiştirmesi anlam bozukluğuna yol açmaz.

D) Mısra, beyit, dörtlük ve bent edebiyatımızın nazım birimleridir.

E) Divan edebiyatında şiirlerin ritmi aruz ölçüsüyle sağlanır.

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "deyim aktarması" örneklenmemiştir?

A) Yüreğindeki ateş sönmemişti zavallıcıığn.

B) Sözleriyle zehirlemişti dostluklarını.

C) Yarın, nereye gideceğimize karar vereceğiz.

D) Çıplak ayakla kızgın kumlarda yürümekte zorlanıyordu.

E) Ufuk tutuştu, birazdan tüm doğa uyanır.

10) Ruhunu sararken gizli bir merak

      Ufuktan görünür aşk ufak ufak

Bu dizelerde "k" seslerinin tekrarıyla yapılan ahenk unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uyak

B) Asonans

C) Aliterasyon

D) Redif

E) İç uyak

11) I. Ellerine geçen parayla zar zor geçiniyorlar.

     II. İlk iş günü yorgun argın eve döndüm.

    III. Gelmek istemiyordu, zor bela ikna ettik.

    IV. O vakitlerde yaşananları bölük pörçük hatırlıyormuş.

   V. Yalan yalnış konuşuyor, kafamızı karıştırıyor.

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangi ikisinde altı çizili sözler aynı anlamdadır?

A) I. ve II.

B) II. ve IV.

C) III. ve V.

D) I. ve III.

E) IV. ve V.

12) Anlatmaya bağlı edebi metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Gerçeğe yaslanmasına rağmen kurmacadır.

B) Yer, zaman, kişi, olay unsurlarından oluşur.

C) Kişiler tip ve karakter özelliği taşır.

D) Metindeki zaman, yaşanan zamanla doğrudan uyumludur.

E) Olaylar bir tema etrafında birleşir.

13) I. Metindek iolaylar kimin etrafında dönmektedir?

     II. Metindeki olaylar nerede geçmektedir?

     III. Metindeki olay ne zaman yaşanmıştır?

    IV. Metinde ne anlatılmaktadır?

Yukarıdaki sorular aşağıdakilerden hangisini buldurmaya yönelik değildir?

A) Kişi

B) Olay

C) Mekan

D) Zaman

E) Tema

14) Bu adam o kadar talihliydi ki daha ikiyüzlülüğünü kendi kendisine bile duyuracak fırsat düşmemişti. Yoksa Sinagrit Baba yakalanır mıydı? Sinagrit Baba hırsından tekrar tepindi. Bağırmak ister gibi ağzını açtı. Kapadı. Sinagrit Baba son nefesini böylece hiçbir insanlık imtihanı geçirmemişin sandalında pişman ve mağrur verdi.

Bu hikayeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Hikayenin çözüm bölümüne ait olduğu

B) Hikayenin serim bölümünden alındığı

C) Göstermeye bağlı bir metin olduğu

D) Yalnızlık temasının işlendiği

E) Öğreticilik amacının ağır bastığı

15) ………………… bir anlatıda okuyucuya konuyu ve olayları aktaran kişidir. Bir başka deyişe yazarın anlatıyı aktarmak için kullandığı hayali unsur ya da anlatı figürüdür. Birinci ve üçüncü kişi olmak üzere iki şekli vardır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Anlatıcı

B) Yazar

C) Karakter

D) Tip

E) Kişi

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Ihlamur soğuk algınlığına bire birdir ama ben ıhlamuru sevmem.

B) Yeni gelen yönetici için eskisinden besbeter, diyorlar.

C) Her söylenene başüstüne, deyip salondan ayrılmışsın.

D) Başkanlık için oylamada 138 ret, 142 kabul oyu çıkmış.

E) Neden bazı hatalarıda kendinde aramıyorsun sen?

17) Konuşma diliyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Vurgu ve tonlama anlamın netleşmesinde belirleyici olur.

B) Bölgeler ve yöreler arasında farklılık göstermez.

C) Dil bilgisi kurallarına uyup uymadığına dikkat edilmez.

D) Sözcüklerin cümlede nasıl sıralandığına dikkat edilmez.

E) Yazı diline göre doğaldır.

18) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabelerden biri değildir?

A) Göktürk alfabesi

B) Uygur alfabesi

C) Latin alfabesi

D) Arap alfabesi

E) Fenike alfabesi

19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük atılırsa anlamda bir daralma olmaz?

A) Bu konuyu onlarla karşılıklı tartışmalıyız.

B) Bu yöredeki plajlar halka açık değilmiş.

C) Söylediklerinden dolayı sana çok kırılmış.

D) Belki seninle konuşmak için buraya kadar gelmişti.

E) Onu bu konuda yalnız ben ikna edebilirim.

20) Türkçe "yapı" bakımından aşağıdaki dillerden hangisiyle benzeşir?

A) İngilizce

B) Moğolca

C) Farsça

D) Çince

E) Arapça

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

Cevap Anahtarı İçin TIKLA.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları PDF İndir

Cevap Ver