9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

Yeni 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

Yeni müfredat programına göre 9.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi haftada 5 saat olarak okutulmaktadır. Birinci dönem 1.yazılı ve 2.yazılı; ikinci dönem 1.yazılı ve 2.yazılı olmak üzere bir eğitim öğretim yılında 4 sınav yapılmaktadır. Dönem sonunda başarısız olan öğrenciler için 9.sınıf Türk dili ve edebiyatı telafi sınavı da yapılmaktadır. Lise 1 Türk dili ve edebiyatı 1.dönem 1.yazılısı için hazırladığımız yazılı soruları aşağıdadır. Türk dili ve edebiyatı 9.sınıf yazılı sınav soruları ve cevaplarını sitemizden takip edebilirsiniz.9.sınıf Türk dili ve edebiyatı yazılı sınav örnekleri için yeni paylaşımlarda bulunmaya devam edeceğiz.

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

1) Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini köken ve yapı bakımından belirtiniz.

2) Aşağıdaki cümleleri Doğru (D), Yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.

  • (    )Dil, kültür öğelerinin geleceğe aktarılmasında en önemli araçtır.
  • (    )Dil ile kültür arasında tek yönlü bir ilişki vardır.
  • (    )Türkçe sözcüklerin sonunda "b,c,d,g" ünsüzleri bulunmaz.
  • (    )"Çocukların sesi tüm sokağı doldurdu."cümlesinde ulama vardır.
  • (    ) "Her şey gibi ben de zamana yenik düştüm."cümlesinde yazım yanlışı vardır.

3) Neyi, nasıl anlatacaktı, bilmiyordu ki kadıncağız.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi örneklenmemiştir?

A) Kaynaştırma harfi

B) Ünsüz türemesi

C) Ünlü aşınması

D) Ünsüz benzeşmesi

E) Ünlü daralması

4) Edebi metin ve yazar ilişkisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bir metnin başarısında yazarın dili doğru ve etkili kullanmasının payı büyüktür.

B) Yazar, metni oluştururken kurmacaya başvurur.

C) Yazar, metnine kendi duygu ve düşüncelerini katmaktan kaçınır.

D) Yazarın bilgisi, birikimi, dünya görüşü metne yansır.

E) Yazar imgelerle, çağrışımıa açık sözcüklerle metnini kurar.

5) Aşağıdaki cümlelerde boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

  • Türkçe, …………………….. eklemeli bir dildir.
  • Kutadgu Bilig,………………. Türkçe Dönemi ürünüdür.
  • Meddah, …………………………. bağlı bir metin türüdür.
  • Süreksiz ser ünsüzler   "…………………….." harfleridir.
  • Dil adları …………………. harfle başlar.

6) "birçok, orijinal, git gide, başyapıt, özgüven, alçak gönüllü, pekçok, bir ara, yanısıra, başvurmak"

Yukarıdaki kelimeleri doğru ve yanlış yazılanlar olarak gruplandırınız.

Doğru                                                                                   Yanlış

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır?

A) Gözlük fiyatlarının pahalı olmasından yakınıyordu.

B) İlaçlarını günaşırı alması gerekiyor, demiştim.

C) O kadar dil dökmemize karşın ikna olmadı.

D) Görüşmeye yalnız gelmişti, tedirgin görünüyordu.

E) Toplantıya yaklaşık yirmi kişi katılmıştı.

8) Dil'in özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Doğal bir varlık olan dil, dışarıdan yapılan müdahalelerle değiştirilemez.

B) Dil, canlı bir varlıktır; doğar, gelişir, değişimlere uğrar.

C) Her ulusun aynı kavrama farklı adlar vermesi dilin bir gizli anlaşmalar sitemi olduğunu gösterir.

D) İnsanları bir arada tutan dil, sosyal bir kurumdur.

E) Diller arasındaki etkileşim, dilin tek bir ulusa ait olmadığının, evrensel nitelik taşıdığının göstergesidir.

9) Aşağıdakilerden hangisi dillerin sınıflandırılmasının iki ana ölçütü olmuştur?

A) yapı-köken

B) coğrafya-tarih

C) din-ırk

D) millet-alfabe

E) kıta-köken

10) Bağlaç olan ki'nin bitişik yazılan, kalıplaşmış kullanımlarını yazınız.

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Cevapları

CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ.>>>

9 YORUMLAR

Cevap Ver