9.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

9.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

Yazılı sınavların başlamasıyla birlikte hazırladığımız yazılı soru ve cevaplarını sizlerle paylaşıyoruz. 9.sınıf dil ve anlatım 1.dönem 1.yazılı soru ve cevaplarını sizler için hazırladık. 9.sınıf dil ve anlatım dersi zorunlu dersler arasında yer almaktadır. Dil ve anlatım 9.sınıf, haftada 2 saat olarak okutulmaktadı.r Lise 1 dil ve anlatım dersinde iletişim, dil ve kültür, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri, dillerin sınıflandırılması, sözcükte anlam gibi konular işlenmektedir. 2015 2016 eğitim öğretim yılından itibaren dersten başarılı sayılma puanı 45'ten 50'ye çıkarılmıştır. 9.sınıf dil ve anlatım dersinden 1.dönem 1.yazılı ve 2.yazılı yapılmaktadır. Özgün olarak hazırladığımız yazılı sorularımızın cevapları da mevcuttur.

1)   Aşağıdakilerden hangisi insanın anlatma kabiliyetinin en gelişmiş araçlarındandır?  (  5 puan )

a.    Dil      b. Resim       c. Şekil ve işaret      d. Jest ve mimik      e. Vücut dili

2)   Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir?  (  5 puan )

a.    Canlılık         b. Millilik        c. Kuralcılık    d. Temelinin bilinmezliği       e. Değişmezlik

3)   Aşağıdaki kelimelerden hangisinde Ural- Altay Dil Ailesi’nin yapı özelliği görülür?  (  8 puan )

a.    Çiçekçi         b. Biçare       c. Hakimiyet d. Market      e. Maşuk

4)    Aşağıdaki yargılar doğru ise ( D ), yanlış ise ( Y ) işareti koyunuz. (  8 puan )

a.    Türkçeye köken bakımından en yakın dil İngilizce’dir. (    )

b.    Türkçe, Ural- Altay Dil Ailesi’nin Altay koluna mensuptur. (    )

c.    Almanca, Bantu Dil Ailesi’ne mensup bir dildir.  (    )

d.    Japonca, Hami-Sami Dil Ailesi’ne mensup bir dildir.   (     )

e.     Türkçe, yapı bakımından sondan eklemeli bir dildir.   (     )

5)   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?  ( 5 puan  )

a.    Yapı bakımından dünya dilleri üçe ayrılır.

b.    Köken bakımından dil aileleri beşe ayrılır.

c.    Çin ve Tibet dilleri tek heceli dillere örnektir.

d.    Türkçede yapım ekleri kelimenin başına getirilir.

e.    Ural- Altay dilleri eklemeli dillere örnektir.

6)   Aşağıdakilerden hangisi Altay dillerinden biri değildir?   ( 5 puan )

a.    Türkçe         b. Moğolca     c. Tunguzca   d. Japonca     e. Bulgarca

7)   Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz.  (  8 puan )

a.    Göstergeleri inceleyen, araştıran bilim dalına……………….  denir.

b.    Yaşadığımız dünyada göstergelerin karşıladığı canlı ve cansız her şeye ……………   denir.

c.    İnsanlar arasındaki ortak semboller sistemi ile gerçekleştirilen bilgi alışverişine ………  denir.

d.    Ses düzeni, şekil, yapı, söz dizimi, kelime hazinesi yönünden aralarında ilişki bulunan dillere ………………..   denir.

8)   Türkçe köken bakımından aşağıdaki dil ailelerinden hangisine mensuptur?   ( 5 puan )

a.    Hint- Avrupa b. Hami- Sami         c. Ural-Altay            d. Çin-Tibet    e. Bantu

9)   Aşağıdaki yargılar doğru ise ( D ), yanlış ise ( Y ) işareti koyunuz.  (  8 puan  )

a.    Türkçe, Ural-Altay Dil Ailesi’nin Altay koluna mensuptur. (     )

b.    Arapça, İbranice yapılarına göre tek heceli dillerdir.   (     )

c.    Türkçeye köken bakımından en yakın olan dil Moğolcadır.  (    )

d.    Türkler, Göktürk, Uygur, Arap, Latin, ve Kiril alfabelerini kullanmışlardır.  (    )

10)               Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesinin çağdaş kollarından biri değildir?  ( 5 puan )

a.    Türkiye Türkçesi      b. Azeri Türkçesi      c. Türkmen Türkçesi          d. Gagavuz Türkçesi

e.     Çağatay Türkçesi

11)               aşağıda verilen eserlerle Türkçenin aşağıda verilen dönemlerini eşleştiriniz.  (  10 puan )

                           Şikayetname                           Karahanlı Türkçesi

                           Divan-ı Lügati’t Türk               Osmanlı Türkçesi

                           Nutuk                                       Eski Anadolu Türkçesi

                           Mesnevi                                    Türkiye Türkçesi

                           Orhon Abideleri                        Göktürk Dönemi

12)Altay Dillerinin  beş tane özelliğini yazınız. ( 10 puan )

13) Kutadgu Bilig, Divan-ı Lügati’t Türk ve Atabetü’l Hakayık  adlı eserler Türkçenin hangi dönemine aittir? ( 5 puan )

a.    Uygur Türkçesi    b. Batı Türkçesi    c. Göktürk Türkçesi   d. Karahanlı Türkçesi

      14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?  ( 5 puan )

          a.  Türkçenin ilk yazılı metinleri Göktürk Kitabeleridir.

          b.  Kuzey-Doğu Türkçesi, Kıpçak Türkçesi ve Çağatay Türkçesi olmak üzere ikiye ayrılır.

          c.  Çalıkuşu adlı eser Türkiye Türkçesi dönemine aittir.

          d.  Türkçenin ilk yazılı örnekleri Eski Türkçe dönemine aittir.

          e.   Türkiye Türkçesi yazı dilinin oluşumunda Erzurum ağzı temel alınmıştır.

      15)   “ Akıllı insan söylemeden düşünür; akılsız insan ise düşünmeden söyler.” 

         Yukarıdaki sözü yazım, noktalama, anlatım unsurlarını göz önüne alarak yorumlayınız.  ( 8 puan )

NOT :  Her sorunun puanı sorunun karşısında yazmaktadır. Süre 40 dakikadır. Başarılar dilerim.

                                                                                                Cemal AKSOY

                                                                             Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Cevap Anahtarı

1)A

2)E

3)A

4)YDYYD

5)D

6)E

7) göstergebilim,sözcük,iletişim,akraba diller

8) C

9) DYDD

10) E

11) Şikayetname(Osmanlı Türkçesi), Nutuk( Türkiye Türkçesi), Orhon Abideleri( Göktürk Dönemi), Mesnevi( Eski anadolu Türkçesi)

12) Büyük ve küçük ünlü uyumu,kök veya gövdelere gelen yapım ekleriyle yeni kelimeler türetme, zengin sıfat dağarcığı

13)D
14)E

15) Size kalmış.

Cevap Ver