9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

Türk edebiyatı dersi 9.sınıf yazılı sorularını paylaşmaya devam ediyoruz. cemalaksoy.org, 9.sınıf Türk edebiyatı 1.dönem 2.yazılı sorularını siz değerli ziyaretçilerimiz için yayımladı. Orijinal olarak hazırlanan yazılı sorularımız sayesinde lise 1 Türk edebiyatı yazılılarında yüksek puanlar alabilirsiniz. Türk edebiyatı lise 1 yazılı soru ve cevaplarını paylaşmaya devam edeceğiz. Türk edebiyatı 9.sınıf yazılı sınavlarında karşınıza çıkabilecek sorular aşağıdaki sorulara benzemektedir. 

1.    Aşağıdaki verilen şiirlerin nazım birimlerini(beyit, bend, dörtlük, dize) şiirlerin altlarına yazınız. ( 10 p )

Dil verdiğimiz yâre nigâh-i gazabından                                  Geçti istemem gelmeni,

Tasrîhe mecâl olmadı îmâ ile geçtik                                        Yokluğunda buldum seni;

                                                                                               Bırak vehmimde gölgeni,

                                                                                              Gelme, artık neye yarar? 

Nazım birimi:…beyit…………………….                                Nazım birimi:……dörtlük………………………

2.      Aşağıda verilen şiir örneklerinin temalarını ve türlerini verilen boşluklara yazınız. (12P)

     Mühür gözlüm sana meyil vereli            Bu vatan toprağın kara bağrında         Yapraklardan süzülen bu tatlı kır havası

     Acep şu vücutta takat mi kaldı               Sıra dağlar gibi duranlarındır                 Tarlaların üstünde esiyor serin serin

     Güzel yarim güzel yüzün göreli              Bir tarih boyunca onun uğrunda          Serçelerin başlamış yine sabah duası

     Seni anmadığım saat mi kaldı                  Kendini tarihe verenlerindir                  Açılırken yakası o mor menekşelerin

TEMA :    ……aşk…………………                                        ………vatan sevgisi…………………….                                  doğa sevgisi……………………..

ŞİİR TÜRÜ : …lirik………………                                          ………epik…………………….                                   …………pastoral………………………..

3.      Aşağıda verilen terimleri ilgili oldukları açıklamaların önüne yazınız. ( 14 p )

         Terimler:  a. Asonans, b. Aliterasyon, c. Hece ölçüsü, d. Yarım uyak, e. Pastoral şiir, f. Teşhis, g. Çapraz uyak

·         (……c….)  Bir şiirdeki dizelerin hece sayılarının eşit olması sonucu oluşan ölçü:

·         (…a…….)  Dizelerde aynı ünlü sesin tekrarlanması:

·         (……b….)  Dizelerde aynı ünsüz sesin tekrarlanması:

·         (…d…….)  Dize sonlarındaki tek ses benzerliğidir:

·         (……g….)  ‘’abab’’ şeklindeki uyak düzenidir:

·         (…f……)   İnsan dışındaki varlıklara insan özelliği kazandırma sanatıdır.

·         (……e…)   Kır, çoban hayatını, tabiat güzelliklerini tanıtıp sevdirmek gayesini taşıyan şiirlerdir.

4.      Aşağıdaki şiiri yanında verilen kriterlere göre inceleyiniz. ( 8 p )

Ağlama sevdiğim gene gelirim      Ölçüsü:        11'li hece ölçüsü                                                 

Güzeller içinde seni bulurum        Uyak düzeni: (Örn:abba gibi)      aaab                                                

İflah olmaz bu dert ile ölürüm      Kafiyesi:    l:yarım kafiye                                                           

Güzeller serdarı giysin karalar      Redifi:       irim(ürüm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5.      Aşağıda şiirin karşısında verilen bilgileri şiire göre doğru ya da yanlış olarak işaretleyiniz. (10P)

YAŞAMAK SEVMEK DEMEKTİR

Sevmeyi öğrendin mi insan kardeşini?           (      D   )   Şiirin yazılış amacı sevginin yüceliğini anlatmaktır.

Kurtlarla kuşlarla aran nicedir?                              

Boş ambar misali tamtakırsa yazılı ömrüm    (     D     )   Şiirde bazı kelimeler mecaz anlamda kullanılmıştır.

Yürek dediğin sevmek içindir.

                                                                               (    D      )   Şiirde yazıldığı dönemin sorunlarıyla ilgili bilgiler verilmektedir.

Bu dünyayı sevmeye geldin

Yaşamak sevmek demektir inan                       (    Y      )   Şiir her okunuşunda size farklı anlamlar vermemektedir.

Sevgidir dünyamızın direği

Gayrısı yalan                                                         (    D      )   Şiirde sanatlı bir söyleyiş vardır.

 

Sakin ve rüzgârsız havalarda, bacalar üzerinden bir türlü savrulup dağılmayan dumanlar birbiri üzerine nasıl birikirse, bu sesler de öylece göğün boşluğunda toplanıyor, kolay kolay dağılmıyordu.”

6.  Bu cümlede birbirine benzetilen iki şey aşağıdakilerden hangisidir?

      A) Hava – Rüzgar       B) Rüzgar – Duman      C) Hava – Ses          D) Duman – Gök               E) Duman – Ses

7.      Aşağıdaki şiirlerin ait oldukları gelenekleri ( Halk şiiri geleneği, Divan şiiri geleneği ) şiirlerin altlarına yazınız.  ( 10 p )

             KOŞMA                                                                   GAZEL

Ela gözlerine kurban olduğum                          Cemin tamama erüp devri cam kalmışdur

Yüzüne bakmaya doyamadım ben                   O camdan da bu mecliste nam kalmışdur

İbret için gelmiş derler cihana           

Noktadır benlerin sayamadım ben                   Cihan içinde muradum ne ise verdi kaza

                                                                                Heman bir almaduğum intikam kalmışdur

Ait olduğu gelenek:…aşık tarzı halk şiiri…………………                 Ait olduğu gelenek:………divan şiiri……………

 

8.      Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğruysa “D”,yanlışsa ”Y” yazınız.(12p)

(…D..) Şiirlerin içinde bulundukları dönemin zihniyetinden etkilendikleri görülür.

(Y…..) Tam kafiye üç ya da daha fazla ses benzerliği ile yapılır.

(…D..) Kafiye her zaman rediften önce gelir.

(Y…..) Halk şiirinde aruz ölçüsü; Divan şiirinde hece ölçüsü kullanılır.

    (…D..) Kahramanlık, yiğitlik konularının işlendiği şiirler ‘’epik’’ şiirlerdir

(…D..) Halk şiirinde nazım birimi olarak dörtlük kullanılır.

 

9.      Aşağıdaki dizeleri uygun olan söz sanatları ile eşleştiriniz? (16p)

(mecaz-ı Mürsel(ad aktarması), teşbih(benzetme), teşhis(kişileştirme), intak (konuşturma), telmih(anımsatma), tezat, mübalağa(abartma), istiare)

a. Gönül, derya gibi çalkalanır taşar. :                                    ………teşbih……………………

b. Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde. :                                 …………telmih………………….

Ferhat gibi şirin yardan ayrıldım

c.  Aslanlarımız Çanakkale’de kahramanca savaştı.:              …………istiare………………

d. Yahya Kemal’i tozlu raflardan indirdim.:                            ………mecazımürsel…………………

e. Sen kötülük denizinde yüzen bir iyilik meleğisin.:           …………tezat…………………..

f.  ‘’Yaşlıyım.’’ dedi çınar ağacı söğüde.:                                 …………intak…………………

g.  O gün bugün, hep sessiz ağlaşırlar geceler.:                    ………teşhis……………………

h. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır.:                                    ………mübalağa……………………

 

Yeşil ördek gibi daldım göllere

Sen düşürdün beni dilden dillere

Başım alıp gidem gurbet illere

Ne sen beni unut ne de ben seni

10.  Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (4p)

  1. Hece ölçüsü kullanılmıştır.
  2. Ölçü, kafiye ve redif ahenge katkı sağlamıştır.
  3. Redif ve yarım uyak vardır.
  4. Uyak düzeni çapraz uyaktır.
  5. Durak düzeni 6+5 biçimindedir.

Başarılar Dilerim.

Sınav süresi 40 dakikadır.

Yazım ve imla kurallarına dikkat ediniz!                                                                                       Serkan ŞAKACI

Soruların puan değerleri karşılarında yazmaktadır.                                                   Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Cevap Ver