9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem Ortak (Telafi) Sınav Soruları ve Cevapları

                    9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem Ortak (Telafi) Sınav Soruları ve Cevapları

 

S.1.Aşağıdaki beyitle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?(5 PUAN)

           Oldu eşküm gülşen-ârâ-yı heves cular gibi

           Akdı gönlüm bir nihâl-i işveye sular gibi

a)Nazım birimi beyittir.  b)Bir gazelin ilk beytinden alınmıştır.    c)İslam öncesi Türk Edebiyatı dönemine aittir.   d)Şiirsellik kendini hissettirmektedir.    e)Tam kafiye – redif kullanılmıştır.

S.2. I. eşiğini             II. komşunuzun                         III. temizlemeden          IV. şikayet etmeyiniz

 V. damındaki karlardan                    VI. evinizin

                Yukarıda verilen sözcükleri kurallı bir cümle oluşturacak şekilde diziniz.(5 PUAN)

 

S.3. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazıp boşlukları doldurunuz.(15 PUAN)

– Edebi metinler yan anlam değeri açısından zengindir.  (   )

– Batı tarzı şiirimizde serbest söyleme anlayışı yaygındır.(   )

-C. Sıtkı Tarancı şiirlerinde en çok kahramanlık konularını işlemiştir.(    )

-Çok anlamlılık şiirde ahengi bozan unsurlardandır.(   )

-Klasik Türk edebiyatında şiirlerin birim sayıları aynıdır.(   )

-………… nazım türünü klasik edebiyata Türkler kazandırmıştır.

-Halk edebiyatında şiirlerin toplandığı deftere……………… denir.

S.4. Aşağıdaki  beyitlerdeki  en belirgin edebi sanatları bularak gösteriniz.(15 PUAN)

       a   Dinmiş denizlerin şarkısı,rüzgar uyumakta            b –  Söz ola kese savaşı

            Körfez düşünür,Kanlıca mahzundur uzakta…               Söz ola kestire başı

                                                                                                    Söz ola ağulu aşı

                                                                                                    Yağ ile bal ede bir söz. (Yunus)

c- Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu

    Kerem’in sazına cevap veren bu

 

S.5   ”Nurbanu,sözcük tüketiminde cimrilik eder,anlamsal harcamalarda bonkör davranırdı.”cümlesinde anlatılmak istenen düşünceyi yazınız.(10 PUAN

S.6. .”Bir ağacın resmini göründüğü gibi yapan ressama, bir köylünün yanıtı ünlüdür: ‘Onu niye yapıyorsun? O zaten var!’ “      Bu parçada köylünün ressamda eleştirdiği tutum nedir?(5 PUAN)

S.7. Aşağıda Fazıl Hüsnü’nün  ‘Halay’ adlı şiirinden bir bölüm alınmıştır.Altı çizili kısımda anlatılmak isteneni yazınız. İkinci bölümde neyin tasviri yapılmıştır? İkinci bölümde kafiyeli kısım varsa kafiyesini bulunuz.(15 PUAN)

          Kardaş, senin dediklerin yok                                   Parça parça yarılmış öküz ardında.

          Halay çekilen toprak bu toprak değil                       Parmağı üç pâre, tırnağı ak değil

          Çık hele Anadolu’ya                                                Utanır elin ayağın

          Kamyonlarla gel, kağnılarla gel gayri,                    Korkarsın yakından görsen

         O kadar uzak değil                                                    Eli el değil, ayağı ayak değil..

S.8. Bir şiiri yorumlayıp açıklama sürecinde hangi ölçütleri göz önünde bulundurmamız gerekmektedir?Açıklayınız.(10PUAN)

S.9.Aşağıdaki şiir parçası ile cümleyi gerçekliği ele alışları bakımından karşılaştırınız.Aynı kelimelerin iki metinde değişik kullanılma sebebini yazınız.(10 PUAN)

1.metin.“Tarihi Yedikule Zindanları’nın kapıları ziyaretçilere açıldı.”

2.metin. “Duymuştum anahtarın

                Bir kez,yalnız bir kez döndüğünü kapıda

                Her birimiz kendi zindanında,anahtarı düşünürüz

                Düşününce anahtarı,kabullenir herkes zindanını

S.10. Aşağıdaki şiire göre; Şiiri ilk mısrasından hareketle yorumlayınız, Şiirde geçen söz sanatını bulup açıklayınız(10 PUAN)

         Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim;

         Yeryüzünde yer beğen

          Nereye dikilmek istersen,

          Söyle, seni oraya dikeyim!            (Arif Nihat ASYA

                                                           

                                                                   CEVAPLAR

C.1. c)İslam öncesi Türk Edebiyatı dönemine aittir.

 

C.2. Evinizin eşiğini temizlemeden komşunuzun damındaki karlardan şikayet etmeyiniz.

 

C.3. – Edebi metinler yan anlam değeri açısından zengindir.  ( d  )

– Batı tarzı şiirimizde serbest söyleme anlayışı yaygındır.(  d )

-C. Sıtkı Tarancı şiirlerinde en çok kahramanlık konularını işlemiştir.(  y  )

-Çok anlamlılık şiirde ahengi bozan unsurlardandır.(  y )

-Klasik Türk edebiyatında şiirlerin birim sayıları aynıdır.( y  )

-…ŞARKI……… nazım türünü klasik edebiyata Türkler kazandırmıştır.

-Halk edebiyatında şiirlerin toplandığı deftere……CÖNK………… denir.

 

C.4. a)teşhis(kişileştirme)         b) aliterasyon,asonans teşbih             c)telmih(hatırlatma)

 

C.5. Az sözle çok şey anlatma becerisine sahip olma

 

C.6.   Orjinal,özgün olamayışı,sanatına yaratıcılığını katamayışı,taklitçi oluşu

 

C.7. Utanır elin ayağın; ifadesinde Anadolu insanının yaralı bereli çalışan ellerini görünce bizim şimdiki pürüzsüz ellerimizi yan yana koyarsak utanmalıyız o fedakar insanlardan..

İkinci bölümde Anadolu insanının tasviri yapılmaktadır.

“ak” tunç kafiye, “değil” redif.

 

C.8. Şiirin,yazıldığı dönemin şartlarını,şairin edebi kişiliğini,şiirin bağlı olduğu geleneğin özelliklerini,şiirin çok anlamlı bir yapıya sahip olduğu gibi özellikleri bilmemiz gerekir.

 

C.9.1.metin gerçek anlamlı,bilgi veren bir metin,2.metin sanat amaçlı yazılmış şiirsel bir metin

Zindan ,anahtar,kapı gibi kelimeler şairin duygularını açıklaması bağlamında yeni anlamlar kazanmıştır.

 

C.10.Şair,bayrağa hayatının anlamı olarak bakıp en büyük kutsalı olarak görüyor,onun için yapamayacağı fedakarlık yoktur.

Bayrağı,tarihe,şiire,şerefine benzetiyor

2 YORUMLAR

  1. 1. sorunun "E" seçeneği yanlıştır. Tam değil yarım kafiye olmalıdır. 2. Sorunun tek bir cevabı yoktur.Kurallı cümle, öğelerinin sıralanışı bakımından yüklemi sonda olan cümle türüdür. Burada amacın "anlam üzerine yoğunlaştılarak" belirtilmesi gerekmektedir. -Komşunuzun eşiğini temizlemeden evinizin damındaki karlardan şikayet etmeyiniz. -Komşunuzun damındaki karlardan evinizin eşiğini temizlemeden şikayet etmeyiniz. -vb. Çocukları hafife aldıkça, onlar da sizi "takmayacaklardır". Zira ben öğrenciyken bu tarz hatalar yapan hocalarımın nasıl da saygısızca eleştirildiklerini çok iyi öğrenmiştim. Keza tarafımca da mesleki konumu dışında hiç saygı görmemişlerdi.

Cevap Ver