9.Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

9.Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

1)   Aşağıdakilerden hangisi dramatik ( ritmik) sanatlardan biri değildir? ( 10p )

 

a.    Tiyatro         b. Sinema      c. Hat           d. Dans         e. Opera

 

2)    Aşağıdakilerden hangisi Aşık edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir? (8p)

a.    Koşma          b. Semai       c. Varsağı      d. İlahi          e. Destan

3)    Aşağıdakilerden hangisinin nazım birimi beyittir?

a.    Terc-i Bend   b. Şarkı         c. Muhammes                    d. Mesnevi     e. Murabba

4)   Aşağıdaki sözlerde geçen edebi sanatları bularak altlarına yazınız. ( 10 p)

Çatalpınar, yaşanan bu acı olaydan büyük üzüntü duydu

………………mecazımürsel………………………………………………………………………………………

Karanlık bir gecede varlığınla aydınlığım oldun.

……………tezat………………………………………………………………………………….

İlkbahar gelince çiçekler açar,

Ağaçlar yeşerir, ırmaklar coşar.

…tenasüp……………………………………………………………………………………………….

 

Melek gibi tertemiz bir kalbi vardı.

………………teşbih……………………………………………………………………………

 

Ağaçlar, tatlı bir heyecanla geçenleri selamlıyordu.

…………………teşhis……………………………………………………………………………………..

 

5)   Aşağıdaki kafiye şemalarının hangi nazım şekline ait olduğunu karşısına yazınız. ( 10p)

aa, xa, xa, xa, …        (  gazel, kaside                              )

aa, bb, cc, dd, …       (      mesnevi                          )

aaab, cccb, dddb,      (   koşma                             )

aba, bcb, cdc, ded, …  (   sone                          )

aaaaa, bbbba, cccca,…  ( muhammes                          )

6)   Aşağıda verilen mesneviler ile yazarlarını eşleştiriniz. ( 10p)

Hüsn ü Aşk                               Şeyyad HamzA

Cemşid u Hurşid                       Gülşehri

Risaletü’n- Nushiyye                 Şeyh Galip

Yusuf u Züleyha                        Ahmedi

Mantıku’t-Tayr                         Yunus Emre                   

7)    Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız. (10p)

a.    Savaş, kahramanlık gibi konuları işleyen koşmalara ……koçaklama………….   adı verliir.

b.    Bir kimseyi eleştirmek amacıyla yazılan koşmalara  ……taşlama…………….     adı verilir.

c.    Allah’ın birliğini varlığını anlatan kasidelere        ……tevhid…………..    adı verilir.

d.    Kasidenin giriş bölümüne ……nesib teşbib……………        adı verilir.

e.    Maniler  …7…. ‘li hece ölçüsüyle yazılır.

8)   Aşağıdaki şiiri şekil ve içerik bakımından inceleyiniz.( nazım birimi, vezin, kafiye örgüsü, kafiye türü, redif, kafiye, tema, şiir türü)( 15p)

     Gümüş bir dumanla kapandı her yer
Yer ve gök bu akşam yayla dumanı
Sürüler, çeşmeler, sarı 
çiçekler
Beyaz kar, yeşil çam, ova   dumanı          (
Ömer Bedrettin UŞAKLI)

9)   … Artık kendilerini dışarıdan, sonu güç bulunur kocaman, kavruk bir çölün kucakladığını duymuyorlardı. Burada yeni sulanmış birkaç saksı, çiseleyen bir ufacık fıskiye vardı ve kafalarında durmadan renk, şekil, koku değiştiren bir İstanbul yaşıyordu.                                                                                                ( Refik Halit KARAY)

              Yukarıdaki metin hangi bakış açısıyla anlatılmıştır? (10p) İlahi bakış açısı

 

10)               Aşağıdakilerden hangisi metnin yapısını oluşturan unsurlardan biri değildir?  ( 7p)

 

Olay    b. Kişiler        c. Zaman      d. Mekan     Ölçü  

Cevap Ver