9.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

9.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

Gül yanağına akar, gözümden kanlı akar su,

Sevgilim, gül mevsimidir, sular bulanık akmaz mi?

1.Bu dizelerde söz sanatlarından hangileri vardır?

A) Kinaye — tevriye         B) İstifham — tenasüp      C) Tariz — telmih

D) Mübalağa— kinaye      E) Tenasüp — tevriye

 

Aşkın ateşidir sinemi yakan                 Lütfüne erer mi cevrini çeken

Kolların boynuma dolanmış iken         Seni öpmelere kıyamadım ben

2.Bu dizelerle ilgili olarak hangisi söylenemez?

A) 11 ‘Ii hece ölçüsüyle söylenmiştir.

B) Bütün dizeler ayni durak düzenindedir.

C) I. ye II. dizelerde yarim uyak ye redifler yer almıştır

D) Mani tipi uyak düzeni uygulanmış

E) I. ye III. dizelerde ulama vardır.

 

I. Biz de hafif olsaydık bir rüzgardan   II. Yer alsaydık u bulut kervanında

Ill. Güzele ye yeniye doğru koşan       IV. Bu sonrasız gidişin bir yanında

3.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  11 ‘Ii hece ölçüsüyle yazılmıştır.                       B) Hepsinde redif kullanılmış.

C)  Duraklarda belirli bir kurala uyulmamıştır.        D) I.ve II.dizelerde ulama var

E)  I. ye Ill. ile II. ye IV. dizelerde çapraz uyak (kafiye) görülmektedir.

 

Tutam yar elinden tutam             Çıkam dağlara dağlara

Olam bir yaralı bülbül                  Inem bağlara bağlara

4.Dörtlüğün nazım bicimi ve türü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir ?

A) Koşma – Güzelleme  B) Semai – Taşlama  C) Varsağı – Koçaklama

D) Koşma – Ağıt            E) Semai – Güzelleme

 

I.   Koşmanın uyak örgüsüyle ayni uyak örgüsüne sahiptir.

II. Yiğitçe bir söyleyişi barındırır.      

III. Sekizli hece ölçüsüyle söylenir.

IV.Beyitlerle kurulan bin nazım biçimidir   

V. Karacaoğlan  örneklerini vermiştir.

5.Numaralanmış cümlelerin hangisinde varsağı nazım biçimiyle ilgili  bir bilgi yanlışı yapılmıştır

A) I     B) II     C) III      D) IV                  E) V

 

Yokuşa yukarı keklik sekişli                   İnişe aşağı tavşan büküşIü

Düşmanı görünce şahin bakışlı,            Kuğuya benziyor boynu kır atın

6.Verilen dörtlük için hangisi söylenemez?

A) Koçaklama nazım turuyla yazılmıştır 

B) a – a – a – b uyak örgüsüne sahiptir.

C) Aşık tarzı halk edebiyatı ürünüdür.

D) Koşma nazım biçimiyle yazılmıştır.       

E) 11 ‘Ii hece ölçüsü kullanılmıştır

 

7.Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) Müritlerin tarikat adabını öğretmek için söyledikleri şiirlere tevhit denir

B) Devriye, nutuk, şathiye ye ilahi tekke edebiyatı nazım türleridir.

C) Maniler birkaç dörtlükten oluşabilir.

D) Türküde asıl sözlerin bulunduğu bölüme bent denir.

E) Koşma nazım biçimiyle yazılan şiirlerin son dörtlüklerinde şairin mahlası bulunur

 

Tam bir kaside çeşitli bölümlerden oluşur. Bunlardan biri, – – – -.

8.Yukarıda verilen bilgiye göre boş bırakılan yere hangisi getirilmez?

A) doğa güzelliklerinden söz eden Nesib ya da teşbib bölümüdür.

B)  asıl konuya girişi sağlamak için yazılan girizgah bölümüdür.

C)  kasidenin sunulduğu kişinin özelliklerinin abartılı bir Övgüyle anlatıldığı methiye bölümüdür.

D)  şairin kendisini övdüğü dizelerden oluşan fahriye bölümüdür.

E)  şairin adinin da geçtiği tegazzül  bölümüdür

 

Servet –i  funun ediplerinin Fransız edebiyatından aldıkları, bu nazım bicimi İtalyan kökenlidir. Üçer  dizelik bentlerden oluşur ve örüşük uyak düzeniyle yazılır: aba /bcb /cdc /ded/e. Dante’nin İlahi Komedya’sı bu nazım biçimiyle yazılmıştır.

9.Parçada özellikleri verilen nazım biçimi  hangisidir?

A) Sone   B) Triyole    C) Serbest müstezat  D) Terza-rima    E) Balad

 

Kalbim yine Üzgün seni andım  derinden Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden

Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden, Geçtim yine dun eski hazan bahçelerinden

10.Bu dizeler bicim ve içerik özelliklerine göre  nazım biçimlerinin hangisinden alinmiş olabilir?

A) şarkı           B) Kaside        C) Terkib-i Bent      D) Kit’a       E) Rubai

 

11.Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin uyak yoktur

A) Birer birer sönerek ruhumdaki ışıklar       Alnımda sizin gibi belirdi kırışıklar

B) Savrulmada gül şimdi havada                  Gün doğmada bir başka ziyada

D) Neler saklı, tomurcuğunda sırların            Bitmez musikisi geçmiş asırların

D) Bu ne işarettir bu, ipince parmağa            Bu el gerek, olgun dutu koparmağa

E) Umut gözlerinde ulu bir bakış                     Aradıkları ey nedir ki yaz kış

 

Bentlerle kurulan bir nazım biçimidir. Her bendin sonunda ayni kafiyeden bir beyit bulunur. Bentleri bağlayan beyte vasıta beyti denir. Vasıta beyti her bendin sonunda değişir

12.Bu parçada sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Terci-i Bent     B) Murabba    C) Terkib-i Bent      D) Tuyuğ        E) Muhammes

 

İçimde damla damla bir korku birikiyor;          

Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler,
Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor            

Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler

13.Verilen dörtlüğün kafiye çeşidi ve kafiye örgüsü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Tam — çapraz                 

B) Yarım — Sarma        

C) Zengin — çapraz

D) Cinaslı — Düz  

E) Yarım — çapraz

 

14.Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir söz anlamca ilgili olduğu başka bir söz yerine kullanılmıştır?

A) Patiska çarşaflar gibi yırtılır şu deniz, ortadan. 

B) Ben sarhoş değilim, yol sokak sarhoş!

C) Yeşil gözlerin bir ırmak gibi derinden akar.             

D) Beni çağırmadınız, kalkıp ben kendim geldim.

E) Unutulup gider sokaklardan gecen her adim.

 

15.Hangisinde bulunan söz sanatı,yanlış verilmiştir

A) Acılarım acılarım benim,      

   Çiçeğe durmuş badem ağaçIari.  (teşbih)

B) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa,

     Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa. (ad aktarması)

C) Beni bende demen bende değilem      

     Bir ben vardır bende benden içeni   (tekrir)

D) Gezdiren yer yen seni                       

     Arşa cıksan akıbet yen yer seni  (cinas)

E) ey karşıma göğüs geren                      

    Taş bağırlı  dağlar mısın  tevriye)

 

Yalnız kalınca ben bilirim      

 Diktatör heykellerine

Pislemek için                     

Göç ettiğini                   

Dünyadaki bütün kuşların

16.Verilen dizelerde bulunan edebi sanat  hangisidir?

A) Husn-i talil            B) Tecahül ãrif      C) Leff U neşr     D) Rücu          E) Telmih

 

17.Aşağıdakilerden hangisi halk şairlerimizin ortak özellikleri arasında yer almaz?

(A) Nazım birimi olarak dörtlüğü kullanmaları

B) Aruzla yazanlar bulunmakla birlikte kullandıkları asıl ölçünün hece olması

C) Şiirlerini, halk arasında kullanılan konuşma diliyle söylemeleri

D) Şiirlerinde genellikle yarım kafiye kullanmaları

E) Eserlerinde dini, mistik konuların yanı sıra devrin bazı sosyal olaylarını ele almaları bir sazla söylenmesi

E) Düşünce ve duyguların dörder dizelik bentler biçiminde anlatılması


 18.Aşağıdakilerden hangisi bir kasidenin ilk (matla) beyti olabilir?

A) Uyku gözüne girmedi çalıştı can ile

     Çekti efendisi yoluna bunca zahmeti

B) Bu şehr-i Stanbûl ki bi-misl ü bahâdır

     Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır

C) Gayret kemerlerini kuşandı kılıç gibi

    Aldı hisarı verdi Hüdafeth ü nusreti

D) Minnet Hûda'ya devlet ü dünya fena bulur

    Baki kalır sahife-yi âlemde adımız

E) Bir câm sun Allah için bir kâse de ol mâh için

     Tâ medh-i şâhenşâh için alam ele levh ü kalem

 

19.Bir halk edebiyatı ürünü olan “mani” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yazarları belli değildir.

B) Kafiye düzeni a-a-b-a biçimindedir.

C) Anlatılmak istenen duygu ya da düşünce son iki dizede bulunur.

D) İlk iki dize, son iki dize ile yalnız ölçü ve kafiye bakımından ilgilidir.

E) Yalnızca aşk konusu işlenir.

 

20.Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi beyitler halinde oluşturulmaz?

A) Mesnevi   B) Gazel  C) Müstezat  D) Kaside  E) Şarkı

 

      Eğer benim ile gitmek dilersen

      Eğlen güzel, yaz olsun da gidelim.

      Bizim iller kıraçlıdır, aşılmaz

      Yollar çamur, kurusun da gidelim.

21.Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  11’li hece ölçüsüyle ve 6 + 5 durakla yazılmıştır.

B)  Koşma nazım şekliyle yazılmıştır.

C)  Kelime ve ek halinde redifler vardır.

D)  Pastoral şiir özelliği gösterir.

E)  Halk söyleyişlerine yer verilmiştir.

                              

Kafiyeli mısraların sıralanışı a–a–b–a veya   a–a–a–b şeklinde olan düzene …; a–b–a–b şeklinde olan düzene …; a–b–b–a şeklinde olan düzene ise … denir.

22.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)  örüşük uyak – düz uyak – mani tipi uyak

B)  mani tipi uyak – çapraz uyak – düz uyak

C)  düz uyak – çapraz uyak – sarmal uyak

D)  düz uyak – sarmal uyak – çapraz uyak

E)  örüşük uyak – çapraz uyak – sarmal uyak

 

       I.  Ağlarım yâdıma geldikçe gülüştüklerimiz (Tezat)

       II.   Bizim gemi martı gibi pek oynak (Teşbih)

      III.   Çal sevdiceğim, çal güzelim, çal meleğim (Cinas)

      IV.  Bakıyorum bugün erkencisin! (Tariz)

       V.  Bedr’in aslanları ancak bu kadar şanlı idi (Telmih)

23.Numaralandırılmış dizelerden hangisinde parantezle gösterilen söz sanatı yanlış verilmiştir?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

      Sevgiden, sevinçten böyle pek uzak

      Yaşamak bilsen ah ne acı anne!

      Yılların saçında yaktığı her ak

      Şu ıssız gönlümün son tacı anne!

24.Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  I. ve III. dizelerde tam uyak vardır.

B)  II. ve IV. dizelerde zengin uyak vardır.

C)  Kelime halinde redif kullanılmıştır.

D)  6 + 5 durak ve 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

E)  Sarmal uyak düzenine uymaktadır.

                                              

      Ruhumu bir çarmıha kendi elimle gerdim

      Bir nebi ıstırabı kanıyor her yerimde

      Yukarıdaki dizelerde,

  I.  Yakıyor gözlerimde

 II.  Aldığım her nefesi

III.  Ölüm siyah bir tütsü

IV.  Son nefes gibi verdim

25.Bu parçalar kullanılarak sarmal uyak düzeni oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur?

A) III – I / IV – II                   

B) II – IV / III – I

C) IV – II / I – III                  

D) III – I / II – IV

E) I – III / IV – II

 Cemal AKSOY(Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Cevap Ver