9.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

9.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

Bir  ruh o derin bahçede bir defa yaşarsa

Boynunda onun kolları, koynunda o varsa

1.Beyitte hangi söz sanatı vardır?

A)  istiare       B)  mecaz-ı mürsel       C) kişileştirme    D) kinaye      E) tecâhül-i arif

 

2.Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A)Mecaz ve mazmunlarla yüklü olması

B)Dış dünyaya yönelik somut konuların işlenmesi

C)Şekil güzelliği sağlamak için eşanlamlı sözlere yer verilmesi

D)Kişisel sevinçlere ve acılara çok az yer verilmesi

E)Tasavvufla ilgili terimlere geniş ölçüde yer verilmesi

 

3.Aşağıdaki sözcük dizilerinden hangisi, tümüyle halk edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?

A) ağıt – şarkı – mani – masal tuyuğ

B) türkü – mesnevi – koşma – mersiye – atasözü

C) destan – mani – rubai masal – şarkı

D) şarkı – türkü – rubai – koçaklama – mani

E) koçaklama – türkü – mani – masal – ağıt

 

      “Aşk derdiyle hoşem el Çek ilacımdan tabib

      Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır.”

4.Bu beyitte, Divan edebiyatının ortak konularından hangisi işlenmiştir?

A) Aşk acısından duyulan mutluluk          

B) Sevgiliye duyulan özlem

C) Aşk ıstırabının insanı olgunlaştıracağı inancı

D) Sevgilinin cefasının sürüp gitmesi için Tanrı’ya yakarış

E) Aşk derdine derman bulunamayışı

 

Beni ağlan beni kim, üstüme gelmez ölicek

 Bir avuç toprak atar bad-ı sabadan gayrı”

5.Yukarıdaki dizeler, Divan şiiriyle ilgili olarak aşağıda verilen yaygın yargılardan hangisiyle bağdaşmaz?

A) Bütün şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmıştır

B) Yapıt, değişmez kurallara göre, güçlü bir düzen içinde ve çoklukla beyit beyit işlenir.

C) Söz ve anlam sanatlarına sık sık başvurulur.

D) Biçim ve söyleyiş kaygısı oldukça ağır basar.

E) İnsandan kopuk, insanı anlatmayan soyut bir dünyası vardır.

 

6.Aşağıdaki dizilerden hangisi, tümüyle Divan edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?

A) gazel-şarkı-murabba-mani-mesnevi

B) rubai-muhammes-destan-tuyuğ-masal

C) tuyuğ-kaside-murabba-türkü-gazel

D) müstezat-mersiye-gazel-naat-münacaat

E) şarkı-ağıt-rubai-müstezat-mani     

 

Hayır hayal ile yoktur benim alışverişim;
İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim
.

7.Bu iki dizeden, şiirin bütünü ile ilgili özelden hangisi kesin olarak saptanabilir

A)Nazım biçimi     B)Kafiye düzeni   C)Ölçüsü     D)Konusu   E)Yazıldığı dönem

 

       Olmuyor neyleyim                      Olmuyor velinimetim efendim

       Olmuyor yirminci asırda              Tarz-ı kadîm üzre gazeller söylemek

8.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Eski edebî anlayışa karşı çıkan bir anlayış dile getirilmiştir.

B) Yabancı kökenli sözcükler kullanılmıştır.       

C) Yinelemeye başvurulmuştur.

D) Farklı duygular uyandırma amacı güdülmüştür.

E) Devrik   cümlelerin   etkileyiciliğinden   yararlanılmıştır.

 

Bende Mecnûndan füzun âşıklık istidadı var

 Âşık-ı sâdık benim Mecnûnun ancak adı var

 

Kıl tefâhur kim senin hem var benim tek âşıkın

Leylinin Mecnûnu Şîrînin eger Ferhâd’ı var

9.dizeler aşağıdaki nazım şek.den hangi­siyle yazılmış olabilir?

A) Muhammes    B) Şarkı    C) Rubai    D) Gazel        E) Mesnevî

 

Siyah ebrûların duruben çatma 

 Gamzen oklarını âşıka atma

Sana gönül verdim beni ağlatma

Benim gözüm nuru gönlüm sürûru

  I.11li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.

 II. Divan mazmunlarından yararlanılmış

 III.   Konusu aşktır.   

 IV.   Nazım türü ağıttır. 

  V. Zengin uyak kullanılmıştır.

10.Dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) I. ve II.        B) I. ve III.               C) II. ve V.     D) III. ve IV.       E) IV. ve V.

 

        Güneş çekildi demin     Gidene bak gidene

        Doğdu bir cenk akşamı Güller sarmış dikene

        Bu bütün günlerimin     Mevlâ sabırlar versin

        İçime denk akşamı            Gizli sevdâ çekene

  I.  7li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.

 II.   Uyak (kafiye) şemaları aynıdır.

III.   Nazım birimleri aynıdır.

IV.    Doğaya özgü öğelerden yararlanılmıştır.

V.    Bir dilek belirtilmiştir.

11.Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri ve­rilen şiirlerin ortak özelliği değildir?

A) I. ve II.                B) I. ve III.          C) II. ve V.    D) III. ve IV.         E) IV ve V

 

Türk edebiyatının gelişimi içinde divan edebiyatı var­lığını 13-19. yüzyıllar arasında sürdürdü. Bu edebiya­tın başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir:

Sanatta kurallara bağlı olmak, öncelikle konuşma dilinden yararlanmak,

                   I                                                II

yüksek tabakaya seslenmek, belirli türlerin ve kalıpların dışına çıkmamak,

                        III                                                      IV    

 Arapça ve Farsçanın dil kurallarını benimsemek.

                                                         V

12. Bu  parçadaki  numaralanmış sözlerden  hangisi divan edebiyatının bir özelliği değildir?

A) I.           B) II.              C) III.      D) IV.             E) V.

 

Edalı bir yosma kararım aldı              Beni Mecnun gibi sahraya saldı

Gönlüm gam içinde bunaldı kaldı          Ağlarım inlerim halim bilinmez

13.Bu dörtlükte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisine yer verilmiştir

A) Telmih    B) Tekrir     C) İntak    D) Mecaz-i mürsel      E) Teşhis

 

      İnsanın kötüsü  iyilikten bilmez

      Kursaksıza öğüt versen de almaz

      İnsan çiğ süt emmiş itimat olmaz

      Kapında hizmetkar kulundan sakın

14.Bu dörtlük hangi şiir türüne örnektir?

A) epik  B) pastoral   C) didaktik   D) satirik     E)  lirik

 

 Benim de yandı içim anlayınca derdinizi…
Fakat, baban sana ısmarlayıp da gitti sizi.
O, bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni
Nasıl büyüttü? Bugün, sen de kendi kardeşini,
Yetim bırakmıyarak besleyip büyütmelisin.
-Küfeyle öyle mi?
-Hay hay! Neden bu söz lâkin?
Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak?

15.Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez

A) Manzum bit hikayedir.

B) Aruz ölçüsü kullanılmıştır    

C) Uyak ve redif vardır

D) Kapalı bir anlatımı vardır        

E) karşılıklı konuşmalara yer verilmiştir

 

Körpe dal mı, çiçek miydin?                        Ağuyu içecek miydin?

Düş mü oldun, gerçek miydin?                    Zorun gelini gelini

16.Bu dizelerde söz sanatlarından hangisi yoktur?

A) Tenasüp   B) Tezat      C) Tevriye      D) Tecahül-i arif     E) İstifham


 

 

 

“Şu dağlar olmasaydı, /  Çiçeği solmasaydı,  / Ölüm Allah’ın emri / Ayrılık olmasaydı.”

17.Yukarıdaki manide “şu dağlar” sözünün kullanılış nedeni aşağıdakilerden özellikle hangisi olabilir?

A) Dağların ölümü düşündürmüş olması

B) Dağlarda çiçeklerin yetişmiş olması

C) Dağların, düş gücünü kamçılamış olması

D) Dağların sılaya ulaşmayı engelleyerek ayrılığa yol açmış olması.

E) Nice garip kişilerin dağlarda yitip gitmiş olması

 

18.Aşağıdakilerden hangisi bir mesneviden alınmış olabilir?

A)   Boynu burulu, ayağı bağlı                          Şehlâ gözü nemli, canı dağlı

B)  Gül hasretinle yollara tutsun kulağını          Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizar

C)  Lebine benzediğiyçün mey-i nâb                El üstünde tutarlar hürmeti var

D)  Haberi olsa anın yoluna can verdiğime       Bana rahm eyleyüben eyleye idi nazarı

E)  Gülmek ol gonceye münasibdir                   Ağlamak bu dil-i hazine gerek

 

 “   Yürü bre yalan dünya   /    Sana konan göçer bir gün

       İnsan bir ekine misal   /    Seni eken biçer bir gün

19.Bu dörtlük konusu ve söyleyiş özelliği ba­kımından, aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Semai      B) Destan     C) Varsağı    D) Koşma     E) Mani

 

20.Aşağıdakilerden hangisi "kavuştak"lı bir nazım biçimidir?

A) Gazel       B) Türkü     C) Mesnevi   D) Rubai       E) Mani

 

      Tuna’yı görmedim fakat tanırım

      Bir umut önünde koştuğum zaman

      Geçmişi anarak coştuğum zaman

      Kendimi Budin’in beyi sanırım.

21.Yukarıdaki dörtlüğün hem uyak düzeni, hem de 1. ile 4., 2. ile 3. dizelerin kendi ara­larındaki uyak yapısını gösteren diziliş,     aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A)  Sarma – yarım – tunç           B)  Sarma – zengin – tam

C)  Çapraz – zengin – yarım      D)  Çapraz – tunç – tam

E)  Sarma – tunç – yarım

 

        I.  Şiirlerde kahramanlık duygusu ağır basar.

       II.   Gerçeğe yakınlığa önem verilir.

      III.   Hayatın acıklı ve korkunç yönlerini ele alır.

      IV.  Doğal ve yapay destanlar bu şiirin örneklerindendir.

22.Yukarıdaki özellikleri taşıyan şiir türleri aşa­ğıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A)Lirik, epik     

B) Satirik, dramatik  

C) Epik, dramatik                                                

D) Pastoral, lirik

E) Didaktik, satirik

                         

      Bana kaderimin bir oyunu mu bu?

      Aldı sevdiğimi, verdi zulümü

      Dünyaya doymadan göçüp gideceğim

      Yoksa yaşamanın kanunu mu bu?

23.Bu dörtlükte “şairin bildiği bir durumu bilmezlikten gelme” yoluyla yapılan söz sanatı aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A) Rücu                                       

B) İstifham                             

C) Hüsn-i ta’lil

D) Tecahül-i arif                                            

E) Tenasüp

 

      Gönül gurbet ele varma

      Ya gelinir ya gelinmez

      Her dilbere meyil verme

      Ya sevilir ya sevilmez

24.Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Lirik şiir özelliği taşır.

B)  Çapraz kafiye örgüsü vardır.

C)  Koşma nazım şekliyle yazılmıştır.

D)  Halk söyleyişlerinden yararlanılmıştır.

E)  Redif kullanılmıştır.

                              

      Bir münasip dostum olsa sırrım açar idim

      Harc edüp eldeki varım cümleden geçer idim

      Tuti dilin agu verse nûş edip içer idim

      Aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi

25.Yukarıdaki dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Örüşük uyak düzenine sahiptir.

B)  “–ar idim”lerle redif yapılmıştır.

C)  Divan edebiyatı söyleyiş özellikleri vardır.

D)  Yarım uyak kullanılmıştır.

E)  Ulama yapılmıştır

Not: Soruların cevabına yorum bölümünden bize yazarak ulaşabilirsiniz. İstediğiniz sorunun cevabını ayrıntılı olarak verebiliriz.                                                                                        

Cevap Ver