9.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

9.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

I. Taklit yoluyla güzel hikâyeler anlatılır.

II. Oyuncu kadrosu tek kişiden ibarettir.

III. Dekoru, elbisesi, sahnesi yoktur.

IV. Günümüzdeki stand-up gösterisidir.

1-Yukarıda özellikleri verilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortaoyunu B) Meddah C) Karagöz D) Komedi E) Seyirlik Köy Oyunu

2-Yazarın, özgürce seçtiği bir konuda iddia ve ispatlama kaygısı gütmeden düşüncelerini konuşma havası içerisinde “ben”li bir anlatımla oluşturduğu yazı türüne ne ad verilir?

A) Deneme B) Anı C) Eleştiri D) Röportaj E)Sohbet

3- Aşağıda durum–  kesit öyküsü hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?    

       A )  Olaydan çok bir durumu anlatır.

       B )  Serim – düğüm – çözüm bölümleri yoktur.

       C ) Bu öykülere  “ Maupassant    Tarzı”  öyküler  de  denir. 

       D )  Gözlem önemlidir.

       E )  Sait Faik Abasıyanık bizdeki en önemli temsilcilerindendir

4- Aşağıdakilerden hangisi ‘geleneksel’ tiyatromuzun ürünlerinden biri değildir?   

  A) Karagöz B)Hacivat C) Meddah D) Orta oyunu E ) Köy seyirlik oyunları

  5  Aşağıdakilerden hangisi nazmı nesirden ayıran bir özelliktir?

              A) Metinde işlenen duygu veya düşünceler.

              B ) Deyimler ve mecazların kullanımı.

              C )  Ölçü, kafiye gibi ahenk unsurları.

              D ) Üslup, dil ve anlatım özellikleri.

              E )  Etkileme gücü.

Millet  vicdanında  derin  izler  bırakan  tarih  ve  toplum  olaylarının kuşaktan  kuşağa  aktarılarak  olağanüstü nitelik  kazanıp daha sonra  bir ozan   tarafından  derlenmesiyle  oluşan  türe…………denir

 

 

6Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A ) Masal B ) Yapma destan C ) Doğal destan  

  D )   Halk hikâyesi E )  Efsane

7. “Bunlardan belirli bir sosyal sınıfı ya da eğilimin özelliklerini üstünde taşıyan kişiye tip denir. Cimri tip, sevecen tip… Karakter ise kendine özgü tutum ve davranışları olan kişidir.

Parçada sözü edilen, olaya dayalı türlerin hangi öğesidir?

A) Olay     B) Mekan     C) Zaman         D) Kişiler          E) Anlatım

 

8- Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir?

A)Karakterleri çoğunlukla üst tabakadan, soylu kişilerden seçme

B)Konuları, çağdaş toplumdan, günlük yaşantıdan alma

C)Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlama

D)Vurma, yaralama gibi acı verici olayları izleyicinin gözü önünde canlandırma

E)Manzum olarak beş perde yazılıp oynanması

9-Aşağıdakilerden hangisi, karagöz, meddah ve orta oyunu gibi seyirlik halk oyunlarının ortak özel­liklerinden biri değildir?

A)Göze ve kulağa seslenmeleri B)Güldürü öğesine yer vermeleri

C)Şive taklitlerinden yararlanmaları D)Tek kişilik gösteri olmaları

E)Sözlü tiyatro örneği olmaları

 “Bunlardan belirli bir sosyal sınıfı ya da eğilimin özelliklerini üstünde taşıyan kişiye …………..  denir. Cimri …………sevecen tip ….. ise kendine özgü tutum ve davranışları olan kişidir.”

10.Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)tip- tip-karakter B) tip-karakter-tip C) karakter-tip- karakter D)tip- karakter- karakter E) karakter-tip-tip

11- Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Türk Halk tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir?

A) İslam uygarlığı etkisindeki Osmanlı toplumunu yansıtan zengin bir kaynaktır.

B) Yazılı bir metin yoktur, anlatıcı-oyuncu doğaçlama yapar.

C) Söz oyunları ve tekerlemeler vardır, bölgesel özellikler ağır basar.

D) Geleneksel sözlü tiyatronun örneği olarak hem göze hem kulağa seslenir.

E) Konular tarihten ya da mitolojiden alınır, kahramanları seçkin ve asil insanlardır.

   Sessiz hareketler, jestler, yüz ifadeleri ve kostümler yoluyla      duyguları, düşünceleri, tutkuları anlatmaya yarayan tiyatro çeşidine ………………….. denir.

  12- Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Mizansen B) Suflör C) Monolog D) Pandomim E) Muhavere

13- Aşağıdakilerden hangisi dram türünün özelliklerinden değildir?

A) Karakterler her tabakadan olabilir.
B) Acıklı ve gülünç olaylar yaşamda olduğu gibi vardır.
C) Konular tarihten veya günlük yaşamdan alınabilir.
D) Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir.

E) Üç birlik kuralına uyulur.

28.Bir eser veya yazarın beğenilen ya da kusurlu olan taraflarını

Ortaya koyan yazı türüne ne denir?

A) Fıkra B) Söyleşi C) Eleştiri D) Röportaj E) Makale

Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemlilerinden biridir. Bir anlatı olarak dramatik türlerden ayrılsa da anlatılan olay veya hikâye seyirciler önünde hareket ve taklitle canlandırıldığından dramatik türlerden sayılır. Hareketten çok ses taklidi, jest ve mimiklere dayanır. Her türlü insan sesi taklit edilir. Özel bir sahnesi yoktur. Tek aktörlü bir oyundur.

29.Bu parçada aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmektedir?

A) Karagöz B) Meddah C) Hacivat D) Ortaoyunu E) Mizah

 “……………, gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür.”

30.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Trajedi     B) Operet     C) Dram     D) Komedi     E) Opera

 “Bir duygu veya düşüncenin kaş, göz, yüz hareketleriyle anlatılmasıdır.”

31-  Bu cümlede tanımı verilen tiyatro terimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aksiyon B) Mizansen C) Diksiyon D) Mimik E) Suflör

32-Aşağıdaki öğretici metinlerden hangisi gazete ve çevresinde gelişen edebi türlerden biri değildir?

A) Anı B) Makale C) Deneme D)  Röportaj E) Fıkra

33.Batılı anlamda ilk tiyatro eserimizin adı, yazarı ve türü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tamamıyla doğru verilmiştir?

A) Şinasi- Şair Evlenmesi – Dram

B)Namık Kemal –Vatan Yahut Silistre- Dram

C)Namık Kemal- İntibah-Komedi

D) Şinasi- Şair Evlenmesi –Töre komedisi                

E)Şinasi- Görücü Usulü ile Evlenme-Komedi

Cemal AKSOY(Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Cevap Ver