9.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları Test

9.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları Test

Türk edebiyatı 9.sınıf 2.dönem 2.yazılı sınav sorularının benzerlerini sizler için hazırladık. Hazırladığımız yazılı sınav sorularını test formatında sizlere sunuyoruz. Türk edebiyatı 9.sınıf 2.yazılı test sorularını sayfanın altında indirme linkine tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Türk dili ve edebiyatı öğretmen arkadaşlarımız düzenlenmiş yazılı sorularımızı sınav olarak rahatlıkla yapabilirler.Daha fazla 9 sınıf Türk edebiyatı 2 dönem 2 yazılı soruları için cemalaksoy.org sitesini takip ediniz.

 

1)            Şu dağlar olmasaydı

                Çiçeği solmasaydı

                Ölüm Allah’ın emri

                Ayrılık olmasaydı

Yukarıdaki manide “şu dağlar” sözünün kullanılış nedeni aşağıdakilerden özellikle hangisi olabilir?

A)Dağların ölümü düşündürmüş olması

B) Dağlarda çiçeklerin yetişmiş olması

C) Dağların, düş gücünü kamçılamış olması

D) Dağların sılaya ulaşmayı engelleyerek ayrılığa yol açmış olması

E) Nice garip kişilerin dağlarda yitip gitmiş olması

2) Aşağıdakilerden hangisinde uyak kullanılmamıştır?

A) Elindeki kınası soldu mu ola

     Evde kaynatası duydu mu ola

B) Sabah olsun tan yerleri ışısın

     Çiğ düşende gül goncalar üşüsün

C) Yeşil ördek gibi daldımgöllere

    Sen düşürdün beni dilden dillere

D) Ak gerdanında benler zer-nişanlıdır

    Zülfünün telleri pek reyhanlıdır.

E) Çek deveci develerin yokuşa

    Deli oldum o sendeki bakışa

3)Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde kinayeli bir söyleyiş yoktur?

A) Mum dibine ışık vermez.

B) Hamama giren terler.

C) Taşıma su ile değirmen dönmez.

D) Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

E) Bugünün işini yarına bırakma.

4) Gelincik, yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı renkli bir bitkidir. Baharda açtığı için baharın müjdecisi olarak kabul edilir. Gelincik, Türkçenin en eski sözcüklerindendir. Bu sözcük, Türkçenin en eski yazılı belgeleri olan Göktürk Abidelerinde geçmektedir. Gelincik sözcüğü “gelin” sözcüğüne küçültme ve sevgi ifade eden “-cik” ekinin getirilmesiyle meydana gelmiştir. İlkbaharda dağları, kırları, sarılı beyazlı papatyalarla birlikte süsleyen gelinciğe Divan şairleri “Lale-i Numan” adını vermişlerdir.

Bu parçada, aşağıdaki yazınsal türlerden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A)Deneme

B) Günce

C) Anı

D) Biyografi

E) Makale

5) Orta oyunuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Erkekler tarafından canlandırılan kadın tipine “zenne” adı verilir.

B) Başoyuncu, okumuş, orta sınıf şehirliyi temsil eden “Kavuklu”dur.

C) Herhangi bir metne bağlı kalınmadan doğaçlama olarak oynanır.

D) “Fasıl” oyunun asıl konusunun işlendiği bölümdür.

E) Halka açık bir alanda oynanır.

6) Aşağıdaki hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.

II. Derin karakter tahlilleri yoktur.

III. Romana göre daha kısa bir türdür.

IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.

V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.

A) I         B) II        C) III      D) IV      E)V

7) Bunlardan belirli bir sosyal sınıfı ya da eğilimin özelliklerini üstünde taşıyan kişiye tip denir. Cimri tip, sevecen tip… Karakter ise kendine özgü tutum ve davranışları olan ve bu yönüyle diğerlerinden ayrılan kişidir.”

Parçada sözü edilen, romanların hangi ögesidir?

A)Olay

B) Mekan

C) Kişiler

D) Zaman

E) Anlatıcı

8) Aşağıdakilerden hangisinde eski ozanlar ve onların devamı sayılan saz şairleri gibi bir hikaye anlatıcısı olan meddahın aksesuarları bir arada verilmiştir?

A) sopa-sandalye-masa

B) mendil-gözlük-saat

C) sandalye-sopa-mendil

D) sopa-mendil-yelpaze

E) mendil-şapka-baston

9) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Batılı bir yazın türü olan roman, Türk edebiyatına Tanzimat döneminde girmiştir.

B) Roman, olayların ayrıntılı anlatımı ve kişilerinin çokluğu yönünden hikayeden ayrılır.

C) Roman ve hikaye kurguya dayalı türlerdir.

D) Klasik bir romanın “çözüm bölümü”nde olaylar sonuçlanır.

E) Tanzimat dönemine kadar romanın yerine “gazel” türü kullanılırdı.

10) Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur.

Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hikaye

B) Masal

C) Roman

D) Fabl

E) Biyografi

11) Hikayeciliğimizi İstanbul sınırları dışına çıkararak Anadolu’ya yönelten, yurt gerçeklerini gözlemlere dayanarak yansıtan, aynı zamanda mizah ve siyasal yergi alanında da eser veren yazarımız kimdir?

A) Reşat Nuri Güntekin

B) Refik Halit Karay

C) Hüseyin Rahmi Gürpınar

D) Memduh Şevket Esendal

E) Ahmet Rasim

12) Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir.

Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A)Deneme

B) Fıkra

C) Makale

D) Eleştiri

E) Röportaj

13) Aşağıdakilerden hangisi kişi hayatını konu alan öğretici metin türlerinden değildir?

A)Seyahatname

B) Anı

C) Söyleşi

D) Günce

E) Biyografi

14) Adam, bahçenin kenarındaki tulumbaya yaklaştı, işliğinin yakasını açtı. Kollarını sıvadı. Kasketini duvardaki çiviye astı. Onu gören karısı, kucağındaki yün yumağını atıp elinde havluyla kocasının yanına geldi ve “çekeyim tulumbayı.”dedi.

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Betimleme

B) Öyküleme

C) Tartışma

D) Açıklama

E) Kanıtlama

15) I. Makale

      II. Fıkra

     III. Deneme

    IV. Günce(Günlük)

    V. Eleştiri

Yukarıdakilerden hangisi fikir (düşünce) yazısı değildir?

A)I          B)II         C)III       D)IV       E)V

16) Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle

      Seğirtir  kaval sesinde sağa sola

      Çobandır köyün yamacında

      Yayar davarı da çömelir

      Meşe dallarının altında

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

A)Lirik

B)Dramatik

C) Didaktik

D) Epik

E) Pastoral

17) Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?

A) Olayların belli bir zamana bağlanmaması

B) miş’li geçmiş zamanla anlatılması

C) Belli bir yazarının bulunmaması

D) Milli duygularla dini inançları işlemesi

E) Eğitici nitelik taşıması

18) Aşağıdakilerden hangisi mesnevi nazım biçiminin özellikleri arasında yer almaz?

A) Her beytin kendi arasında uyaklı olması

B) Beyitler arasında anlam birliğinin bulunması

C) Destan, aşk hikayeleri, din ve tasavvufla ilgili uzun soluklu konuların işlenmesi

D) Beyit sayısının 33 ile 99 arasında değişmesi

E) Beş mesneviden oluşan yapıtların “hamse” adını alması

19) Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.

B) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.

C) Konuları mitoloji ve tarihten alınır.

D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.

E) Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.

20) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosunun çeşitlerinden biri değildir?

A) Meddah

B) Komedi

C) Karagöz

D) Orta oyunu

E) Köy seyirlik oyunları

9.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları İndir

Cevap Ver