9.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem Telafi Sınav Soruları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

9.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem Telafi Sınav Soruları

Türk edebiyatı ve dil ve anlatım dersleri ile ilgili yazılı soruların paylaşıldığı cemalaksoy.org sitesinde birçok yazılı sorusuna kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Özgün, yenilikçi, kısa ve öz bir şekilde hazırlanmış yazılı soruları sayesinde mevcut başarı durumunuzu daha üst seviyelere çıkararak derslerinizde başarıyı yakalayabilirsiniz. 9.Sınıf Türk edebiyatı, 10.Sınıf Türk edebiyatı, 11.sınıf Türk edebiyatı, 12.Sınıf Türk edebiyatı gibi sınıf seviyelerine uygun ayrı ayrı hazırlanmış yazılı sorularını sitemizden takip edebilirsiniz. 9.Sınıf Türk edebiyatı 2.dönem 3.yazılı sorularını sizler için hazırladık. 9.Sınıf Türk edebiyatı 2.dönem 3.yazılısı genelde test olarak yapılır. 2.dönem konularının tamamını kapsayıcı niteliktedir. Sorular kolay, orta ve zor olmak üzere 3 farklı seviyeyi temsil etmektedir.

Klasik Türk edebiyatında görülen nazım şekilleri belirli konuları işler.   …………..in konusu aşk, güzellik, din şarap tasavvuf ve kadın güzelliğidir.    . . . . . . . . . . , uzun konuları, hikayeleri anlatmaya uygun bir nazım şeklidir.   …………. ise; devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılmış nazım şekillerindendir.

1. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

a)Gazel-Kaside-Mesnevi

b)Kaside –Mesnevi-Gazel

c)Gazel-Mesnevi-Kaside

d)Kaside-Mesnevi-Murabba

e)Kaside-Mesnevi-Tuyuğ

2.Aşağıdakilerden hangisi Türk Edebiyatında Çehov tarzı öykülerin(Durum öykülerinin) en önemli temsilcisidir?

A)Sait Faik Abasıyanık                  

B)Halit Ziya Uşaklıgil 

C)Ömer Seyfettin          

D)Orhan Kemal 

E)Refik Halit Karay

3,Bir hikayeyi dil ve anlatım yönünden incelerken aşağıdaki sorulardan hangisi sorulmaz?

A)Eserin dili anlaşılır nitelikte midir?

B)Yazar konuşmalarda ve  anlatımda dili nasıl kullanmıştır?

C)Yazar nasıl bir anlatım yolu seçmiştir?

D)Kahramanların sosyal ve kültürel yapılarıyla olayın geçtiği yer arasında uyum var mıdır?

E)Anlatım kaçıncı kişi ağzından yapılmaktadır?

Azmislara yol gösterici, az isteyene bol gösterici; bilmeyene bildirici; görmeyene gördürücü. Halk sarayinin kapicisi, gönül evinin yapicisi.
4-Bu parçadaki alti çizili sözler asagidakilerden hangisini örneklendirir?
       A) Seci  B) imale  C) Cinas  D) Aliterasyon  E) Zihaf
 
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda
5-Yukarıdaki mısralarda bulunan edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Teşbih-i beliğ / Mübalağa
B)Teşbih-i beliğ / Tecahül-i arif
C)Mübalağa / Teşhis
D)Kapalı istiare / Teşhis
E)Tecahül-i arif / Kapalı istiare
 
6-Roman türü edebiyatımıza Tanzimat’tan sonra
     girmiştir.Aşağıdakilerden hangisi ilk örneklerden
     biri değildir?
     A)Telemak
     B)Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
     C)İntibah
    D)Çalıkuşu
    E)Felatun Bey ile Rakım Efendi
 
Genellikle coşkun, içli, zengin esinlerle dolu şiirleri anlatmakda kullanılır. Toplumsal olaylar karşısın¬daki duyarlılık; kişisel içlilik, duygulanma bu tür şiirle verilir. Rönesans ozanlarından Petrarca, Ronsard; romantiklerden Lamartine, Hugo, Musset bu türün başarılı örneklerini verirler.
7-     Yukarıda sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
          A)Lirik şiir                  B)  Pastoral şiir               C)        Satirik şiir                           
         D)Didaktik şiir                                     E)Dramatik şiir
8-Aşağıdaki dizelerden hangisi 'tunç uyaklı'dır?
A)           Kararlış kara gözler
                Dermanım kara gözler
B)           Çalamadım curasını sazını
                Özge yarin nice çekem nazını
C)           Aman hey Allah'ım aman
                Ne aman bilir ne zaman
D)           Kuloğlu eydür ki muhabbet haktır
                Halis muhabettin ziyanı yoktur.
E)            İkrar verdi ikrarını güdeyim
                İkrarız dilberi ya ben nideyim
 9-Aşağıdakilerden hangisi 'Karagöz'ün özelliklerinden biri değildir?
A)     Gölge oyunudur 'tasvir' denilen bir takım şekillerin arkadan      ışıklandırılarak beyaz bir perdeye aktarılmasıyla oluşur.  
 

          B) Karagöz okumuş, Hacivat okumamış halktan biridir.

          C) Oyunun kurucusunun Şeyh Küsteri olduğu söylenir.

          D) Tuluata dayanan Karagöz 28 oyundan oluşur.

          E)  Oyunun asıl kişileri 'Karagöz, Hacivat'tır.'

10-Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde kinayeli bir söyleyiş yoktur?

A)  Mum dibine ışık vermez.

B)  Hamama giren terler.

C)  Taşıma su ile değirmen dönmez.

D)  Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

E)  Bugünün işini yarına bırakma

Bana nispet çıkmış yolun üstüne

Samur kürk giyinmiş alın üstün

Taramış saçların belin üstüne

Bir elma yanaklı sim gerdanlıdır

11-Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

B) Ulama yapılmıştır.

C) Redif kullanılmıştır.

D) Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.

E) Zengin uyak kullanılmıştır.

12-Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?

A)Olayların belli bir zamana bağlanmaması

B)mişli geçmiş zamanla anlatılması

C)Belli bir yazarın bulunmaması

D)Milli duygularla dini inançları işlemesi

E)Eğitici nitelik taşıması

Cevap Ver