Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük Akımları

Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük Akımları

 

Batıcılık

Osmanlıcılık

İslamcılık

Türkçülük

Ortaya Çıkış Sebebi

Osmanlı’nın bilimde, fende ve sosyal özgürlüklerde Batı’nın gerisinde kalması

Osmanlı’da farklı etnik yapıların olması, Fransız İhtilali sonucunda ülkede milliyetçilik isyanlarının olması, devletin toprak kaybetmesi

Rusya’nın Balkanlar’da uyguladığı Panislavizm düşüncesi sonucu Hristiyanların Osmanlı’ya karşı isyan etmeleri

Balkan Savaşları sonucunda Osmanlıcılık fikrinin geçerliliğini kaybetmesi, azınlıkların Osmamlı’dan ayrılması

Amacı

Batı’yı fen, teknoloji, bilim ve sanat alanlarında örnek alarak ülkenin kalkınmasını sağlamak

Ülkedeki bütün etnik grupları ayrım gözetmeksizin Osmanlı milleti olarak görmek, devletin menfaati doğrultusunda birleştirmek

İslam’ın değerlerine bağlı kalmak, öze dönmek, din çatısı altında birleşmek

Farklı coğrafyalardaki Türkleri Osmanlı bayrağı altında birleştirmek, Türklük bilincini oluşturmak

Temel Düşüncesi

Gelişmişlik seviyesi bakımından Batı seviyesine ulaşmak

Osmanlı’nın eski ihtişamlı günlerine geri dönmek

İslam’ın temel düşüncesinin ilericilik olduğu, çalışmayı ve gelişmeyi emrettiği bütün Müslümanların kardeş olduğu düşüncesi

Dilde, dinde, vatanda, ülkede birlik düşüncesi

Başlıca Temsilcileri

Abdullah Cevdet, Tevfik Fikret, Celal Nuricemalaksoy.org

Jön Türkler (Namık Kemal, Ziya Paşa, Agah Efendi, Ali Suavi…)

M. Akif Ersoy, Said Halim Paşa, M. Şemseddin Günaltay

Ziya Gökalp, M. Emin Yurdakul, Enver Paşa

 

Cevap Ver