Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatım (Lirik Anlatım) Nedir, Hakkında Bilgi, Özellikleri

Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatım (Lirik Anlatım) Nedir, Hakkında Bilgi, Özellikleri

Ölçü: Şiirde ahengi sağlamak için dizelerin belli kurallara göre oluşturabilmesidir. Türk edebiyatında şiirde aruz ve hece ölçüsü kullanılmıştır.

Hece ölçüsü, dizelerdeki hece sayısının eşit olması ilkesine dayanır. Aruz ölçüsü ise dizelerdeki hecelerin kapalılık ve açıklık bakımından belli kalıplara uyması esasına bağlıdır.cemalaksoy.org

Durak: Hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerde ölçü kalıpları içindeki durma yerlerine durak denir. Durak, şiirin okunmasını kolaylaştırır. Bu yönüyle durak, şiirde ahengi sağlar.

Vurgu: Konuşma veya okuma sırasında bir hece ve ya kelime üzerinde diğerlerinden daha farklı olarak yapılan baskıya vurgu denir. Şiir okurken vurgunun doğru yapılması şiirin ahengini ve etkisini arttırır.

‘’ Ben de kuş idim geldim ötmeye

Yârin bahçesinde mesken tutmaya’’

Dizeleri 6+5 duraklıdır.

Tonlama: Şiiri daha etkili okumak için belli yerlerde ses tonunu değiştirerek okumaya tonlama denir.

                                              Lirik Metinlerde Kelimelerin Anlam Değeri

Coşku (lirik) ve heyecana bağlı anlatımın kullanıldığı metinlerde kelimeler genellikle ilk anlamlarının dışında (mecaz anlamda) kullanılır.

Neydi beni sana çeken

Neydi içimdeki bu kavga

Beynim hayır derken

Yüreğim sana çarpmakta

Bu dizelerdeki altı çizili sözler mecaz anlamıyla kullanılmıştır.

Lirik Metinlerde İmge

İmge, şiirde anlama ulaşma yolunu daha etkili ve canlı hâle getiren, anlamla başka şeyler arasında ilinti kuran bir zihinde canlandırma biçimidir. İmge, bir bakıma bir hayal yaratmadır. Bu hayali canlandırmak için seçilen şeyler dünyada var olan bildik cisimler ya da olaylar olmak zorundadır. Şair imge ile hayalî bir resme dönüştürürken algıların zihindeki bazı resimlerle eşleştirilmesini sağlar. İmge bir bakıma anlam yolculuğunun okurda bıraktığı güzel manzaradır.cemalaksoy.org

‘’ Sabahtan uğradım ben bir fidana

Dedim mahmur musun dedi yok  yok‘’

Dizelerinde şair hayal ettiği sevgiliyi ‘’fidan’’ imgesi ile resmetmiştir, yani sevgilinin hayalini bir resme dönüştürmüştür. Bildik bir varlık olan ‘’fidan’’ ile sevgiliyi eşleştirmiştir.

Şiirde imge, birçok duyguyu tek bir kelime ile bütünlemedir. Örneğin, gözyaşı yağmura benzetilir, ölüm karanlık bir sokakta üşümek olarak ifade edilir.

 İmgenin Özellikleri

  • Şiirin asıl vurucu öğesi imgedir. İmge şiirin özü, dil ise biçimidir.cemalaksoy.org

  • İmgenin kaynağı dildir.

  • İmgeler şiirde bütünlüğü sağlar.

  • İmge foto grafik bir canlandırmadır.

  • İmge şiirin ana temasını oluşturur.

  • İmgenin değeri, daha önce kullanılmamış olmasına bağlıdır.

  • İmge şiirin anlatımını güçlendirir.

  • İmge, farklı anlamlar çağrıştırdığı için anlamca yoğundur.cemalaksoy.org

Lirik Metinlerde Dilin İşlevi

Coşku ve heyecana dayalı (lirik) metinlerde dil, sanatsal (şiirsel) işlevde kullanılır.

Cevap Ver