Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı Konu Testi Çöz-1

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı Konu Testi Çöz-1

10.sınıf Türk edebiyatı Tasavvuf edebiyatı konusuyla ilgili hazırladığımız test sorularını sitemizde çözebilirsiniz. Halk edebiyatı; Aşık edebiyatı, Tasvvuf-Tekke edebiyatı ve Anonim halk edebiyatı olmak üzere üçe ayrılır. Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı ile ilgili konu testini isterseniz PDF olarak indirebilirsiniz. İndirme linki yazının altında bulunmaktadır.

 

1. Mutasavvıf şairlerin şairlerinde ''Allah''ı simgeleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aşık           B) Meyhane        C) Maşuk        D) Servi          E) Saki

 

2. Aşağıdaki  açıklamalardan hangisi ayraç içindeki tasavvuf terimiyle uyuşmamaktadır?

A) Nefis mertebelerini tamamlayıp kemale ulaşmış kişi. (İnsan-ı kamil)

B) Varlık tektir, bu tek varlık, mutlak varlık olan Allah'tır. (Vahdet-i Vücud)

C) Allah dışında geri kalan her şey, çokluk alemi. (Masiva)

D) Nefsin arzularından geçip varlığını Allah için görmektir. (Fenafillah)

E) Kulun kendi sıfatlarından kurtularak Allah'ın sıfatları ile sonsuza kadar yaşaması. (Sufi)

 

3. Yunus Emre ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Şiirlerinde hem aruz hem de hece ölçüsünü kullanmıştır

B) Allah aşkını coşkulu bir biçimde dile getirdiği ilahileriyle tanınmıştır.

C) Mesnevi türünde yapıt kaleme almıştır.

D) Şiirlerini sade bir dille söylemiştir.

E) Şiiri, düşüncelerini halka yaymakta bir araç olarak görmemiştir.

 

4. Kaygusuz Abdal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Şiirlerinde hem aruz hem de hece ölçüsünü kullanmışlardır.

B) Şiirin yanı sıra düzyazı alanında da yapıtlar ortaya koymuştur.

C) İnançlardan alaylı bir dille söz eder gibi yazdığı şathiyeleriyle tanınmıştır.

D) Budalaname ve Kitab-ı Miglate yapıtlarından bazılarıdır.

E) Şiirlerinde sanat için sanat ilkesine bağlı kalmış, ağır bir dil kullanmıştır.

 

5. Hakk'a aşık olan kişi                                        Miskin Yunus var dostuna

     Akar gözlerinin yaşı                                        Koma bugünü yarına

     Pür nur olur içi dışı                                          Yarın Hakk'ın divanına

     Söyler Allah deyü deyü                                Varam Allah deyü deyü

Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?

A) Ağıt                     B) Semai                     C)  Ninni               D)İlahi            E) Şathiye

 

6. Destandan halk öykücülüğüne kadar geçiş döneminin ilk ürünleridir. Oğuzların çevredeki boylar ile savaşlarının yanı sıra, Türk boylarının kendi iç mücadelesinin de anlatıldığı öykülerden oluşur. Türk tarihine ait rivayetler, han ve beyler hakkında methiyeler , Türk töresine ait pek çok konu da işlenmiştir. Ayrıca ahlak ve aile kavramları, en önemlisi de kahramanlık teması belirgin bir şekilde işlenmiştir. Hikayelerde genellikle iyilik ve doğruluk öğütlenir. Güçsüzlerin, çaresizlerin, her zaman yanında olunur. Türk milletinin birlik ve beraberliği, milli dayanışma telkin edilir.

Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kutadgu Bilig

B) Babürname

C) Cihannüma

D) Mizanü'l Evzan

E) Kitab-ı Dede Korkut

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre ile Kaygusuz Abdal'ın ortak özelliklerinden olamaz?

A) 13. Yüzyılda yaşamış olmaları

B) Mutasavvıf şair olmaları

C) Hece ve Aruz ölçüsünü kullanmaları

D) Şiirlerini yalın bir dille söylemeleri

E) Divan sahibi olmaları

 

8. Nefes ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Hz. Muhammed (sav) ve Hz. Ali için övgüler söylenir.

B) Genellikle vahdet-i Vücud kavramı anlatılır.

C) Bektaşi şairlerine ait şiirlerdir.

D) Nazım birimi beyittir.

E) Pir Sultan Abdal bu türde başarılı örnekler ortaya koymuştur.

9. 13. yüzyılda Sivrihisar'da yaşadığı sanılan —– yaşamıyla ilgili bilgiler, halkın kendisine olan aşırı sevgisi yüzünden, söylentileriyle karışmış, yer yer olağanüstü nitelikler kazanmıştır. Halkın duygularını yansıtan, bir gülmece odağı olarak ortaya çıkarılmıştır. Söyletilen kişi, söyletenin ağzını kullanır, böylece halk onun diliyle fıkralarında kendi sesini duyurur

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yunus Emre'nin

B) Babür Şah'ın

C) Hoca Dehhani'nin

9) Nasrettin Hoca

E) Kadı Burhaneddin'in

 

10.  I. Taptuk Emre               Pir Sultan Abdal

      II. Abdal Musa                 Kaygusuz Abdal

     III. Ahmet Yesevi             Hacı Bektaş Veli

     IV. Şems-i Tebriz             Mevlana Celaleddin Rumi

     V. Fazlullah Hurufi         Seyyit Nesimi

Yukarıdaki kişilerden hangisi, karşısındakiyle ilişkilendirilemez?

A) I.            B) II.          C) III.           D) IV.         E) V.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Risaletü'n Nushiye (Nasihat Kitabı), didaktik bir mesnevidir.

B) Arapça olarak yazılan Makalat, tasavvuf konusunda yazılmış bölümlerden oluşur.

C) Nasreddin Hoca fıkraları ilk söylendikleri anda yazıya geçirilmiş, günümüze kadar değişmeden ulaşmıştır.

D) Battal Gazi'nin Aşkar Devzade adlı atı, birtakım üstün özelliklere sahiptir.

E) Kaygusuz Abdal, çoğu şiirinde, benimsediği tasavvuf ve Bektaşilik ilkelerini savunmuştur.

Bu Testi PDF Olarak İndir

Cevap Ver