Divan Edebiyatı Konu Testi Çöz-1

Divan Edebiyatı Konu Testi Çöz-1

10. sınıf Türk edebiyatı Divan Edebiyatı test soruları ve cevaplarını sizlerle paylaşıyoruz. Hazırladığımız Divan Edebiyatı test soruları ister onliene olarak sitemizde çözebilir isterseniz de PDF olarak indirebilirsiniz.

 

1.  Sen de Leyla'dan mı öğrendin cefakar olmayı Bir bakışla ey güzel Mecnun'a döndürdün beni Öğren Allah aşkına öğren vefakar olmayı. Bir bakışla ey güzel Mecnun'a döndürdün beni.

Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdaki şiir biçimlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Şarkı                                          B)Murabba                                     C) Rubai

D) Mesnevi                                    E) Müstezat

 

2. Fuzuli tarafından kaleme alınan —- başkahramanı, bir kabile reisinin Kays adlı ve kendini çöllere atar. Aşkı maddi olmaktan çıkar, ilahi bir aşka dönüşür.

A) Hüsrev ile Şirin'in

B) Vamık ile Azra'nın

C) Leyla ile Mecnun'un

D) Cemşid ü Hürşid'in

E) Hüsn ü Aşk'ın

 

3. ….., özdeyiş niteliğindeki sözlerin ağır bastığı hikemi gazelleriyle tanınmıştır. Şiirlerindeki heyecan ve duygu ögelerine az yer vermiş; toplum düzensizliklerini, hayatın kişiyi kötülüklere götüren yönlerini göstermeye çalışmış; din, ahlak ve töreyle ilgili öğütler vermiştir. Şiiri düşüncelerini anlatmada bir araç olarak görmüştür.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir?

A) Nabi          B) Fuzuli        C) Nedim          D) Ahmedi           E) Baki

 

4. Rubai ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Dörtlük sayısı 3-5 arasında değişir.

B) Sadece aşk ve sevgi konuları işlenir.

C) Divan edebiyatında Türklerce kazandırılmıştır.

D) Ömer Hayyam, başarılı örneklerini vermiştir.

E) Hece ölçüsünün 11'li kalıbıyla yazılır.

 

5. I. Uyak düzenlerinin aynı olmaları

    II. Sadece aşk konusunu işlemeleri

    III. Beyitler halinde yazılmaları.

    IV. Divan edebiyatı şiir biçimi olmaları

     V. Aruz ölçüsüyle yazılmaları

Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri şarkı ve mesnevide ortaktır?

  A) I. ve II.                     B) I. ve III.            C) II. ve III.           D) III. ve IV.           E) IV. ve V.

 

6. Aşağıdaki yapıt-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  A) Hayrabat – Nabi

  B) Sıhhat ü Maraz – Baki

  C) Hüsn ü Aşk – Şeyh Galip

  D) Mektubat – Mevlana Celaleddin Rumi

  E) Edirne Şehrengizi- Neşati

 

7. ''Leyla ile Mecnun'' mesnevisinde Leyla ile evlenip kısa süre sonra ölen kahraman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kays

B) İbn-i Selam

C) Zeyd

D) Molla-yı Cünun

E) Hurşid

 

8. Nedim padişahlara, sadrazama ve dönemin ileri gelenlerine sanatlı bir dille kasideler yazmıştır. Şiirlerinde İstanbul Türkçesini başarılı bir biçimde kullanmıştır.  Gazelleriyle   ''Türk-iBasit'' akımının öncülüğünü yapmıştır. Asıl şöhretini ise şarkılarıyla kazanmıştır.

Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.                B) II.               C) III.                 D)IV.                E) V.

 

9. Kasidenin bölümleriyle ilgili aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)Tegazzül bölümünde, kasideyle aynı uyak ve ölçüde bağımsız bir gazel yer alır.

B) Methiye bölümünde, övülecek kişinin yücelikleri sanatlı ve süslü bir söyleyişle sıralanır.

C) Fahriye bölümünde, şair, kendini ve şiirini başka şairlerle karşılaştırarak över.

D) Taç bölümünde asıl konuya geçilmeden önce; kış, bahar, yaz, ramazan, bayram gibi tasvirler yer alır.

E) Girizgah bölümü, kasidenin ikinci bölümü olup asıl konuya giriş yapmak için yazılır.

 

10. Fuzuli ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Mesnevi türünde birden çok yapıtı vardır.

B) ''Su Kasidesi''ni naat türünde kaleme alınmıştır.

C) ''Hadikatü's Süeda'' adlı yapıtında Kerbela Olayı'nı dile getirmiştir.

D) '' Leyla İle Mecnun'' adlı yapıtında bir aşk öyküsünü dile getirmiştir.

E) ''Harname''adlı yapıtı, edebiyatımızda mektup türünün başarılı bir örneğidir.

 

11. Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde şiir birimi birbirinden farklı şiir biçimleri bir arada verilmiştir?

A) Murabba – tuyuğ

B) Mesnevi – gazel

C) Müstezat – kaside

D) Şarkı – tuyuğ

E) Rubai – mesnevi

 

12. Terkibibent ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Bent sayısı  5-15 arasında değişir.

B) Bentler birbirine ''vasıta beyti'' denilen beyitlerle bağlanır.

C) Vasıta beyti her bentten sonra değişir.

D) Bentlerin uyak düzeni mesnevideki gibidir.

E) Bağdatlı Ruhi, bu türün başarılı bir temsilcisidir.

Bu Testi PDF Olarak İndir

Cevap Ver