Divan Edebiyatı Konu Testi Çöz-2

Divan Edebiyatı Konu Testi Çöz-2

10.sınıf Türk edebiyatı Divan Edebiyatı konu testini paylaşmaya devam ediyoruz. Hazırladığımız Divan Edebiyatı konu testini ister onliene olarak çözebilir isterseniz de PDF olarak indirebilirsiniz. Divan Edebiyatı test soruları ve cevaplarını paylaşmaya devam edeceğiz.


1. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi hamse sahibi değildir?
A) Nevizade Atai
B) Taşlıcalı Yahya
C) Şeyh Galip
D) Genceli Nizami
E) Ali Şir Nevai


2. Yapıtlarını sade bir dille yazmış ve Türkçenin Anadolu'da bir edebiyat dili olarak yerleşmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. Halka, tasavvufu öğretmek amacıyla özellikle didaktik tarzda aruz ve hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır. ''Garipname'' adlı mesnevisi en önemli yapıtıdır. Sanatsal yönü zayıf olan bu yapıtı yaklaşık 12000 beyitten oluşmaktadır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sinan Paşa
B) Aşık Paşa
C) Katip Çelebi
D) Seyyit Nesimi
E) Mevlana Celaleddin Rumi


3. Ahlaki, tasavvufi ve didaktik bir yapıttır. Farsça olarak kaleme alınmıştır. Yapıtta insanın nereden geldiği ve nereye gideceğine değinilir; dönemin astronomi, teoloji ve astrolojibilgisine dayanan çeşitli bilgiler verilir. Kuran-ı Kerim'in birçok ayetinde telmihte bulunan Gülşehri, bu yapıtında, Mevlana'nın ''Mesnevi'' sinden de geniş ölçüde faydalanmıştır.
Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kabusname
B) Felekname
C) Beng ü Bade
D) Mantıku't Tayr
E) Mecalisü'n Nefais


4. I. Mecalis-i Seba Mevlana
II. Kimya Risalesi Aşık Paşa
III. Yek-ahenk Hamzavi
IV. Selçuk Şehnamesi Hoca Dehhani
V. Sedd-i İskenderi Ali Şir Nevai
Yukarıdaki yapıtlardan hangisi karşısındaki sanatçıya ait değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


5. Mesnevi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır.
B) İran edebiyatı kankalıdır.
C) Dörtlük sayısı sınırsızdır.
D) Aşk, tarihi olaylar, din ve tasavvuf konularıyla birlikte, çeşitli toplumsal konular işlenir.
E) Divan edebiyatında roman ve öykü gibi türler olmadığı için, mesneviler bir bakıma bu türlerin yerini tutmuştur.


7. Aşağıdaki terimlerden hangisi gazelle ilişkilendirilemez?
A) Matla beyti
B) Mahlas
C) Yek- ahenk
D) Şahbeyit
E) Vasıta Beyti


7. Genel ahlak kuralları ve toplumsal yaşamda uyulması gereken kuralların halkın anlayabileceği yalın bir dille anlatıldığı yapıtlara ne ad verilir?
A) Gazavatname
B) Seferatname
C) Yek-ahenk
D) Şahbeyit
E) Vasıta Beyti


8. Kuşlara Simurg'a ulaşmaları için yolculuklarında rehberlik Hüthüt kuşu aşağıdaki yapıtların hangisinde
yer almaktadır?

A) Sıhhat ü Maraz          B) Risaletü'n Nushiye
C) Hadikat'ü Süeda       D) Mantıku't Tayr
E) Müntehabü'l Şifa


9. Yunus Emre(I), Şems-i Tebrizi'den(II) tasavvuf eğitimi almış, yaşamını ''Hamdım, piştim, yandım'' (III)sözleri ile özetlemiştir. İlahi aşkı dile getirdiği şiirleri ''Divan-ı Kebir'' (IV) adlı yapıtında bir araya getirilmiştir. Yapıtlarını Farsça (V) olarak kaleme alınmıştır
Bu parçada numaralandırılmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.         B) II.       C) III.        D) IV.        E) V


10. Değildim ben sana mail sen ettin aklımı zail
      Bana ta'n eyleyen gafil seni görgeç utanmaz mı


Fuzüli rind-i şeydadır hemşire halka rüsvardır
Sorun kim bu ne sevdadır bu sevdadan usanmaz mı


Yukarıdaki beyitlerde olduğu gibi, dize ortalarında uyak bulunan gazellere ne ad verilir ?
A) Aşıkane gazel        B) Şûhane gazel        C) Musammat gazel
D) Hikemi gazel          E) Rindane gazel


11. Türkçe ile yazılmış ilk siyer örneklerindendir. 14. Yüzyıl şairlerinden olan Erzurumlu Kadı Darir'in dilimize çevirdiği bu yapıtta, Hz. Muhammed'in (SAV) hayatı kısa, anlaşılır cümleler ve menkıbevi bir dille anlatılmıştır. Yapıtın bazı bölümleri mensur bazı bölümleri de manzumdur.
Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vesiletü'n Necat
B) Tercüme-i Siretü'n Nebi
C) Hadikatü's Süeda
D) Tuhfetü'l Haremeyn
E) Fezail-i Mekke

Bu Testi PDF Olarak İndir

2 YORUMLAR

Cevap Ver