Divan Edebiyatı Sanatçıları (Yazar ve Şairler) Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Divan Edebiyatı Sanatçıları (Yazar ve Şairler) Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Türk edebiyatında önemli izler bırakmış, asırlar boyunca devam eden divan edebiyatı 13. Yüzyılda başlamıştır. Klasik Türk Edebiyatı, Yüksek Zümre Edebiyatı, Saray Edebiyatı olarak da bilinen divan edebiyatı 20. Yüzyılın başlarına kadar devam etmiştir. Divan edebiyatı olarak anılmasının sebebi, her şairin şiirlerini “divan” adı verilen kitaplarda toplandığındandır. Yüksek Zümre Edebiyatı denilmesinin sebebi, halkın anlamadığı sadece devletin üst kademesinde bulunan devlet ricali tarafından temsil edildiğindendir. Klasik Türk Edebiyatı denilmesinin sebebi, ortaya konulan eserlerin geleceğe hitap etmesi, her zaman hüküm sürmesindendir.

Divan edebiyatı yazar ve şairleri medrese kültürüyle yetişmiş, Arap ve Fars kültürlerinin etkisiyle eserler kaleme almışlardır. Divan şairlerinin dili halkın anlayamayacağı ağır ve süslü bir dildir. Kimi şairler şiirlerinde tasavvuf, din, Allah ve peygamber sevgisi konularını işlerken kimi şairler ise din dışı konulara yer vererek eğlence, dünya zevki konularına değinmişlerdir.  Arap ve Fars medeniyetlerinden etkilenen şairler Sebk-i Hindi, Mahallileşme gibi akımların da etkisinde kalmışlardır. Gazel, kaside, mesnevi, şarkı vb. nazım şekillerini kullanan şairler şiirlerini aruz ölçüsüyle söylemişlerdir. Bazı şairler ise toplumun aksak yönlerini, devlet adamlarının adaletsizliğini eleştirmek amacıyla şiirler yazmışlardır. Şiir alanında olduğu gibi nesir alanında da önemli yazarlar yetişmiştir. Süslü nesir ve sade nesir olarak ikiye ayrılan divan edebiyatı nesri şiire göre daha sade bir dille yazılmıştır.

Türk dili ve edebiyatı kaynak sitesi olan cemalaksoy.org, divan edebiyatı şair ve yazarlarının hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında sizlere bilgi sunmaktadır. Divan şairlerini yüzyıllara göre gruplandırarak daha kolay ulaşabilmenizi sağladık. Şair ve yazarlarımızın biyografik özelliklerine istediğiniz yazar veya şairin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

13. Yüzyıl Divan Şairleri: Hoca Dehhani, Mevlana, Sultan Veled, Ahmet Fakih, Şeyyad Hamza

14. Yüzyıl Divan Şairleri: Ahmedi, Kadı Burhaneddin, Aşık Paşa, Nesimi, Gülşehri, Hoca Mesud

15. Yüzyıl Divan Şairleri: Şeyhi, Ahmet Paşa, Necati Bey, Süleyman Çelebi, Ali Şir Nevai

16. Yüzyıl Divan Şairleri: Taşlıcalı Yahya, Bağdatlı Ruhi, Baki, Zati, Hayali, Nev’i

17. Yüzyıl Divan Şairleri: Nef’i, Nabi, Azmizade Haleti, Naili, Nevizade Atai, Şeyhülislam Yahya, Neşati

18. Yüzyıl Divan Şairleri: Nedim, Şeyh Galip, Sünbülzade Vehbi, Fıtnat Hanım, Enderunlu Fazıl, Enderunlu Vasıf, Keçecizade İzzet Molla