Ekoyay Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 133-223

Ekoyay Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 133-223

Ortaöğretim 12. sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları aşağıdadır. Ekoyay Yayınları tarafından basılan lise 4 dil ve anlatım ders kitabı cevaplarıcemalaksoy.net sitesinden indirebilirsiniz. 12. sınıf dil ve anlatım kitap cevaplarının tamamını aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. e okul lise, diğer 12. sınıf derslerinin de kitap cevaplarını sizler için hazırladı. Bizi takip edin.

Sayfa 133

Konferans 3.Ünite

Hazırlık

3)Konferans türü bilimsel, toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel konularda toplumu bilgilendirmek, yeni gelişmelerden haberdar etmek amacıyla yapılan sözlü bir etkinliktir.

Sayfa 141

2.Etkinlik

Konferansların düzenlenme amacı bilimsel, toplumsal, ekonomik, teknik, siyasi veya kültürel bir konu hakkında topluma bilgi vermektir.

Konferans verecek kişilerin kendi alanlarında bilgi birikimine sahip olması gerekir.

Konferans verilecek topluluğun konu hakkında bilgi sahibi  olması gerekmez.

Konferans verilecek konu toplumu ilgilendiren, insanların merak duygusuna cevap verebilen bir konu olmalıdır.

3.Etkinlik

Metinden alınan bölümde konferansçı Tuluat tiyatrosunun ortaya çıkışını Türklerin Batı kaynaklı oyunları kendi zevk ve anlayışlarına göre değiştirip yeniden sahnelenmesine bağlamaktadır.

Sayfa 142

4.Etkinlik

Çağdaş Türk Tiyatrosu adlı konferans Türk tiyatrosunun cumhuriyet dönemindeki gelişimini ve ortaya koyduğu ürünleri merak eden kişilere sunulmuştur.

5.Etkinlik

Söylevlerde dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde, konferanslarda ise göndergesel işlevde kullanılır. Söylev ve konferansın ortak yönü dinleyicilere bilgi vermektir.

Sayfa 143

9.Etkinlik

Çağdaş Türk Tiyatrosu adlı konferansın teması Modern Türk Tiyatrosunun gelişimidir.

10.Etkinlik

Konferans hazırlama ve verme, hem bilgi birikimini hem de etkileyici bir konuşma becerisini gerektirir.

12.Etkinlik

Çağdaş Türk Tiyatrosu konferansında açıklayıcı, tartışmacı, tanımlayıcı, kanıtlayıcı anlatım türlerine başvurulmuştur.

13.Etkinlik

Çağdaş Türk Tiyatrosu konferansı toplumu bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.

Sayfa 144

Anlama Yorumlama

1)Konferansın ikinci paragrafındaki sözcükler genellikle gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır.

Sayfa 144- 145

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

A)DYDYY

B)konferans, bilim-sanat-ekonomi-kültür, kültür düzeylerini, konuşma metni

C)

1)C

2)D

3)A

4)E

5)B

6)A

Ç)

1)Konferanslar, bilim sanat ve teknoloji alanlarında yapılmış araştırmaları kamuoyuna aktaran sözlü anlatım türleridir. Halkın bilimsel ve sanatsal gelişmeleri takip etmesinde konferansların önemli bir rolü vardır.

Sayfa 146

2.Açık Oturum

Hazırlık

1)Güzel ve etkili konuşma, düşüncelerini inandırıcı kılma yeteneği siyaset, hitabet, toplumbilim, edebiyat gibi alanlarda  meslek icra eden kişiler için gerekli özelliklerdir.

Sayfa 153

3.Etkinlik

Açık oturumlar halka açık salonlarda, radyo ve televizyon stüdyolarında düzenlenebilir. İletişim araçlarıyla tüm topluma hitap eden açık oturumların etki alanı daha geniş olur.

4.Etkinlik

Açık oturumun konusunun önceden belirlenmesi katılımcıların iyi bir hazırlık yapması için faydalıdır.

6.Etkinlik

“Türkiye Cumhuriyet’inin 80.Yılı ve Atatürk” adlı açık oturumda Atatürk’ün belli yönleri öne çıkarılarak konu sınırlandırılmıştır.

9.Etkinlik

Açık oturumda konuşma yapan Suat İlhan ile Esin Dayı’nın konuşmaları açık, akıcı ve duru bir anlatım niteliği taşır.

10.Etkinlik

Okuduğumuz açık oturumda açıklayıcı, tartışmacı, kanıtlayıcı anlatım türleri ile örnekleme, karşılaştırma, tanımlama gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulmuştur.

Sayfa 154

11.Etkinlik

Göndergesel işlev

Anlama Yorumlama

1)Açık oturum, cumhuriyetin kurulmasında ve Türk toplumunun çağdaş bir yaşam çizgisine ulaşmasında Atatürk’ün rolünü belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.

2)Her konuşma ana düşünceyi destekleyici niteliktedir.

3)Kelimeler gerçek anlamda kullanılmıştır. Bunun nedeni metnin öğretici ve bilgi verici olmasıdır.

Sayfa 154- 155

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

A)YDYD

B)açık oturum, başkan,  açık ve yalın, toplumun genelini ilgilendiren

C)

1)D

2)Açıklama- karşılaştırma

3)D

4)B

5)D

Ç)

2)Konuya tam hakim olmalıdır.

Ses tonunu iyi ayarlamalıdır.

Beden dilini iyi kullanmalıdır.

Anlatım yöntemlerinden yararlanmalıdır.

Sayfa 156

Sempozyum

Hazırlık

1)Hazırlıklı konuşmalarda konuşmacının atasözü, deyim, fıkra ve küçük hikaye gibi halka özgü söyleyişlerden yararlanması anlatımın içten, doğal ve ilgi çekici olmasına katkı sağlar.

2)Sempozyum öncesinde savunulacak düşünce hakkında bilgi toplamak, düşünceye kanıtlar göstermek ve sayısal verilerden yararlanmak sunumun inandırıcı ve gerçekçi olmasına katkı sağlar.

Sayfa 165

3.Etkinlik

Hepsi evet

Sayfa 168

6.Etkinlik

Sempozyumda dinleyici- konuşmacı ilişkisi diğer tartışma ve sözlü anlatım türlerindeki gibidir.

7.Etkinlik

Kriterlere uygundur.

8.Etkinlik

Göndergesel işlev

9.Etkinlik

Okuduğumuz sempozyumda açıklayıcı, tartışmacı, kanıtlayıcı, öyküleyici anlatım türleri ile örnekleme, karşılaştırma, tanımlama gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulmuştur.

10.Etkinlik

Daha açık, sade ve durudur.

Sayfa 169

Anlama Yorumlama

2)Nasreddin Hoca’yı çeşitli yönleriyle tanıtmak, onun fıkralarını yorumlamak amacıyla düzenlenmiştir.

3)Kelimeler gerçek anlamda kullanılmıştır.

4)Sözlü anlatımda örneklemenin somutlaştırıcı etkisini ortaya koymaktadır.

5)İleri sürülen fikirler kanıtlanabilir niteliktedir. Çünkü öne sürülen bu görüşler bilimsel bir araştırmanın sonucudur.

7)bildiride yer alan fıkralarda yaşanan olaylar günümüz koşulları içinde de değerlendirilebilir. Çünkü bu fıkralar insanın evrensel niteliklerini öne çıkarmaktadır.

Sayfa 170- 171

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

A)YDDD

B)sempozyum, üç ile altı, konuyu kapsayıcı-bilimsel- açık ve anlaşılır

C)

1)D

2)E

3)C

4)D

5)E

6)C

7)D

8)E

9)B

Ç)

1)Bilim, sanat ve teknoloji alanlarındaki çalışmaların fazlalığının ve buna verilen önemin göstergesidir.

2)Sempozyumlar bilim ve sanat alanlarındaki çalışmaları bir rapor haline getirerek toplumun bilgisine sunar. Böylece araştırmalar kayıt altına alınır.

Sayfa 172

Forum

Hazırlık

2)Forum sözcüğü son zamanlarda internet ortamında bir konunun topluma açık sitelerde tartışıldığı, kişilerin bilgilerini paylaştıkları bir ortam anlamında kullanılmaktadır.

Sayfa 178

2.Etkinlik

Forumda mimarlık ve mühendislik eğitiminde karşılaşılan sorunlar farklı kişilerin bakış açısıyla ele alınıp tartışılmıştır.

Forum konusu üniversite öğrencileri karşısında Saadettin Özen, Mustafa Bilge, Uğur Belger tarafından ele alınmıştır.

Dinleyiciler foruma aktif bir şekilde katılmışlardır.

3.Etkinlik

Kriterlerin hepsi : Çok

4.Etkinlik

Başkan, öncelikle forumun konusunu açıklamıştır. Daha sonra konunun hangi yönlerinin ele alınacağı hakkında kısaca bilgi vermiştir.

7.Etkinlik

Göndergesel işlev

8.Etkinlik

Konuşmacı olarak katılan Zeki Aslan ve Saadettin Özen’in açık, sade ve duru bir ifade özelliği vardır.

9.Etkinlik

Açıklayıcı, tartışmacı, kanıtlayıcı anlatım türleri le tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulmuştur.

10.Etkinlik

Açık, sade ve duru bir dil kullanılmıştır.

Sayfa 179

Anlama Yorumlama

3)Kelimeler gerçek anlamda kullanılmıştır.

5)Forum konuları genellikle güncel olaylardan ve toplum gündeminden seçilir.

6)Forumlara katılan dinleyicilerin tartışmada aktif bir rol oynaması halkın konuya bakış açısını ortaya koyması bakımından önemlidir.

7)Yazılı anlatımda ortak dil dediğimiz yazı dili, sözlü anlatımda ise konuşma dili veya konuşma diline yakın bir dil kullanılır. Yazı dili resmi ve ciddi bir söyleyiş özelliğine sahiptir. Konuşma dili ise samimi ve doğaldır.

Sayfa 180- 181

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

A)DYY

B)forum, dinleyicilerin, tarafsız, iyi niyetli, toparlayıcı, konuya hakim

C)

1)E

2)D

3)A

4)A

5)A

6)D

7)A

8)E

Ç)

1)Bilimsel konularda ciddi ve resmi, mizahi konularda ise doğal ve içten bir tutum sergilemelidir.

2)Forumlarda konuşmacılar dinleyicilerin eğitim ve kültür düzeyini dikkate almalıdır. Çünkü dinleyiciler de tartışmanın bir tarafı durumundadır.

Sayfa 182

Münazara

Sayfa 191

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

A)DYDY

B)münazara, üçer-üç, başkan, tartışma-eleştirme-düşünce savunma- bir tezi çürütme,

C)

1)D

2)C

3)A

4)D

5)C

6)B

7)C

Ç)

1)Münazara, tartışılan konu üzerinde düşünme, araştırma yapma, neden- sonuç ilişkilerini kurma,  mukayese etme gibi becerilerin gelişmesine yardımcı olan bir etkinliktir. Bu yönüyle bir kafa ve beyin jimnastiği olarak kabul edilir.

2)kitleleri peşinden sürükleyen liderler bilgi ve birikimlerin yanı sıra dili çok etkili kullanma ve insanları kendi çevrelerinde toplama gibi niteliklere sahiptirler.

Sayfa 193- 194- 195

Ünite Değerlendirmesi Cevapları

A)DYDDY

B)güzel konuşmak- ses tonunu iyi ayarlamak- beden dilini iyi kullanmak, foruma, ele alınan konunun bir çözüme ulaştırılması ve oturumların gerekirse birkaç gün sürmesidir, öne sürdükleri tezi kanıtlayabilme becerilerini, dinleyicilerin de söz alarak tartışmaya dahil olmalarıdır

C)

1)B

2)C

3)C

4)a

5)B

6)A

7)C

8)C
9)D

10)B

11)C

12)C

13)D

Sayfa 219

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

A)DDDDY

B)

1)B

2)C

3)Sonuçlar

4)A

5)C

6)C

Sayfa 221- 222- 223

Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

A)DYD

B)tarama makalesi, giriş-tartışma-yöntem-özet-sonuç, giriş

C)

1)D

2)E

3)C

4)D

5)E

6)E

7)D

8)D

9)E

10)C

11)D

12)C

13)C

14)E

15)D

16)C

Cevap Ver