Fuzûlî Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

Fuzûlî Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

Divan, edebiyatının en büyük şairidir (1480-1556). Fuzuli’nin asıl adı Mehmet’tir. Irak’ta Kerbela’da doğdu, öğrenimini Bağdat’ta gördü. Gençliği, Safevi Türk İmparatorluğu’nun parlak dönemine rastlar. Bağdat’a yerleşti ve ömrü boyunca Irak’tan hiç ayrılmadı. Kanuni Süleyman 1534’te Bağdat’ı fethettiği zaman padişaha kaside yazıp sunduğu gibi, Veziriazam Damat İbrahim Paşa, vezir Rüstem Paşa, Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi gibi devlet ileri gelenlerine de kasideler yazdı. Kanuni, şaire günde 9 akçe aylık bağladı. Fuzuli’nin bu aylığı alamaması üzerine Nişancı Celalzade Çelebi’ye yazdığı mektup Şikayetname adıyla üz kazandı.cemalaksoy.org

Fuzuli’nin divan edebiyatı üzerindeki etkisi büyütür.  Şiirlerini Azeri şivesiyle yazmasına karşın bütün Türk milletince sevilen ve benimsenen bir şairdir. Üslubu, edası ve temaları gerek klasik divan şairlerince, gerek halk şairlerince günümüze kadar taklit edilmiştir. Dili sade olan şiirleri halk arasında da yayılmıştır.

Türkçe, Farsça ve Arapça olmak üzere üç divanı vardır. O zamanın sanat ve bilim dalı Arapça ve Farsça olmasına rağmen Türkçe ile de mükemmel şiir söylenebileceğini öne sürmüş ve bunu kanıtlamıştır.

Eserleri: Fuzuli sadece şairliğiyle değil, yapıtlarının çokluğuyla da meşhurdur.  Üç divanından başka birçok eseri vardır. Başlıca eserleri şunlardır:cemalaksoy.org

Leyla ile Mecnun ( Fuzuli’nin en tanınmış mesnevisidir. Türkçe divanı kadar ünlüdür. Bir Arap emirinin kızı Leyla ile ona aşık olan bir Arap gencinin başından geçenleri anlatır. Mecnun, Leyla’ya olan aşkının zamanla gerçek aşk olmadığını, gerçek aşkın yalnızca Allah aşkı olduğunu anlar.)

Hadikatü’s-Süeda ( Kerbela Olayı’nı konu alan bu düzyazı ve şiir karışımı eser, şairin en önemli kitaplarından ve Türk edebiyatının şaheserlerinden biridir.)cemalaksoy.org

Bengü Bade (500 beyitlik Türkçe mesnevi)

Heft- Cam (327 beyitlik bir sakiname)
Rind ü Zahid (Farsça düzyazı)

Hüsn ü Aşk ( Farsça düzyazı)

Şikayetname ( Türk mizah ve hiciv edebiyatının şaheserlerindendir.)

Cevap Ver