İslamcılık Akımı, Özellikleri, Temsilcileri

İslamcılık Akımı, Özellikleri, Temsilcileri

"Ümmetçilik" olarak da adlandırılır. İslamcılık düşüncesü "ıslah, ittihad-ı islam, ihya, pan-İslamizm, tecdid" gibi kavramlarla da ifade edilmiştir. 19. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmış, II. Abdülhamit Dönemi'nde devlet politikası haline gelmiştir. Amacı; İslamiyet'in değerlerine bağlı kalmak, din çatısı altında birleşmek, öze dönmektir. Temel düşüncesi; bütün müslümanların kardeşb olduğu ve bir çatı altında toplanması gerektiğidir.

Sırat-ı Müstakim (daha sonra Sebilü'r- Reşad adıyla), Beyanü'l Hak, Mekatib-i İslam, Volkan dergileri etrafında toplanan kişilerce başlatılmış ve savunulmuştur.

Mısır'da Cemaleddin Efgani, Muhammed Abduh; Hindistan'da Seyyid Ahmed Han, Seyyid Ali Emir İslamcılık akımını temsil etmiştir. II: Meşrutiyet'ten sonra Müslüman Arnavutların bağımsızlığını ilan etmesi ve Arapların İngilizlerle işbirliği yapıp Osmanlı ordularını arkadan vurmaları ve sonunda Osmanlı'dan kopmaları İslamcılık düşüncesini zedelemiştir. Cumhuriyet'ten sonra İslamcılık, milliyetçi-İslamcı çizgide devam etmiştir.

Temsilcileri:

Mehmet Akif Ersoy, Said Halim Paşa, M. Şemsettin Günaltay, Ahmet Cevdet Paşa, Tunuslu Hayrettin Paşa, Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi, Şeyhülislam Musa Kazım, İskilipli Mehmet Atıf, Seyyid Bey, Elmalılı Hamdi Yazır, Ferid Kam, İsmail Hakkı İzmirli…

Cevap Ver