İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Testi

10. sınıf Türk edebiyatı konularına ait test sorularını sizlerle paylaşıyoruz. İslami dönem Türk edebiyatı ve İslamiyet öncesi Türk edebiyatı konu testlerini cemalaksoy.org sitesinde bulabilirsiniz. 

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Testi

 

1)İslamiyet öncesi Türk edebiyatında şiirler hece ölçüsüyle ve dörtlükler biçiminde söylenmiştir.

                               I.                                                            II.                           III.

 Şiirlerde genellikle yarım uyak kullanılmış, sadece kahramanlık konusu işlenmiştir.cemalaksoy.org

                                               IV.                                                         V.

Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)     I.             B) II.      C)III.      D)IV.     E)V.

 

2) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi  Türk edebiyatının özellikleri arasında gösterilmez?

A)     Yabancı dillerin etkisinden uzak bir dil kullanılmıştır.

B)      Benzetmelerde doğadan yararlanılmıştır.

C)      Kahramanlık, yiğitlik, ölüm, savaş ve aşk konuları işlenmiştir.

D)     Koşma, türkü, ninni gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.

E)      Sığır, şölen ve yuğ törenlerinde sözlü ürünler ortaya konmuştur.

3) Aşağıdakilerden hangisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?

A)     Koşma- mani- şarkı- türkü

B)      Koşuk- türkü- şarkı- destan

C)      Destan- koşuk- sagu- sav

D)     Destan- koşma- ağıt- türkü

E)      Koşuk- sagu- sav- şarkı

4) Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından değildir?

A)     Şu

B)      Türeyiş

C)      Gılgamış

D)     Ergenekon

E)      Göç

5) Aşağıdakilerden hangisinde verilen destanların tümü Türklere aittir?

A)     Bozkurt- Şehname- Ergenekon- Şu

B)      Alp Er Tunga- Göç- Mahabarata- İlyada

C)      Türeyiş- Gılgamış- Kalevala- Manas

D)     Manas- Alp Er Tunga- Türeyiş- Şinto

E)      Ergenekon- Göç- Bozkurt- Manas

6) İslamiyet öncesi Türk edebiyatında; yiğitlik, aşk, doğa güzelliklerinin anlatıldığı şiirlere  ………..; ölümden duyulan acının dile getirildiği şiirlere ……………..; toplumu etkileyen savaş, göç, afet gibi büyük olayların anlatıldığı uzun şiirlere ………… denir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A)     Koşma- ağıt- koçaklama

B)      Şarkı- mersiye- mesnevi

C)      Türkü- ağıt- destan

D)     Koşuk- sagu- destan

E)      Mani- sagu-sav

7) Aşağıdaki destanlardan hangisi karşısındaki ulusa ait değildir?

A)     İlyada- İran

B)      Gılgamış- Sümer

C)      Kalevala- Fin

D)     Manas- Türk

E)      Chanson de Roland- Fransız

8)Aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin tümü doğal destanlardan oluşmaktadır?

A)     Mahabarata- Kaybolmuş Cennet- Şehname

B)      Kurtarılmış Kudüs- Şinto- Manas

C)      Chanson de Roland- Ramayana- Gılgamış

D)     İgor- Kaybolmuş Cennet- Chanson de Roland

E)      Alp Er Tunga- Cid- Kurtarılmış Kudüs

9)Orhun Yazıtları’yla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)     Türklerin ulusal alfabesi olan Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.

B)      Göktürklerin, bağımsızlıkları için Çinlilerle yaptığı savaşlar anlatılmıştır.

C)      İlk kez Danimarkalı Thomsen tarafından okunmuştur.

D)     Yalın bir dille oluşturulmuştur.

E)      Kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir.

10) ……………., Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış didaktik bir yapıttır. Yapıtta insanı mutlu etmenin yolları dile getirilmiştir. Mesnevi biçiminde yazılmıştır. Ayrıca dörtlüklerle yazılmış bölümleri de vardır. İslamiyet dönemi Türk edebiyatının ilk örneği olmasının yanında, siyasetname türünün edebiyatımızdaki ilk örneğidir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)     Risaletü’n Nushıye

B)      Kutadgu Bilig

C)      Atabetü’l Hakayık

D)     Divan-ı Hikmet

E)      Divan-ı Lügati’t Türk

11) Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin Arapça kadar üstün bir dil olduğunu kanıtlamak amacıyla, Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınan ve İslamiyet döneminin ilk yazılı ürünleri arasında yer alan yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Muhakemetü’l Lügateyn

B)      Kutadgu Bilig

C)      Divan-ı Lügati’t Türk

D)     Divan-ı Hikmet

E)      Divan-ı Kebir

12) Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alınan ……….; cömertlik, ilim, doğruluk gibi konuların işlendiği didaktik bir yapıttır. Giriş bölümü kaside, diğer bölümleri ise dörtlükler biçiminde oluşturulmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)     Atabetü’l Hakayık

B)      Keşfü’z Zünun

C)      Kutadgu Bilig

D)     Divan-ı Hikmet

E)      Risaletü’n Nushiye

13) ………… tarafından sade bir dille, dörtlükler biçiminde ve hece ölçüsüyle söylenmiş şiirlerden oluşan “Divan-ı Hikmet”in amacı halka İslam dininin esaslarını öğretmektir. Şiirlerin uyak düzeni koşma biçimindedir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)     Mevlana Celaleddin-i Rumi

B)      Yusuf Has Hacip

C)      Yunus Emre

D)     Ahmet Yesevi

E)      Edip Ahmet Yükneki

14) Destandan halk öyküsüne geçiş döneminin ilk ürünü sayılan Kitab-ı Dede Korkut, olağanüstü ve

                                               I.                                                                     II.

 gerçeğe uygun olaylardan meydana gelir. Şiir ve düzyazının iç içe olduğu yapıt, 15.yüzyılda yazıya

                                                                                                      III.                      IV.

geçirilmiştir. Yapıtın yazarı, hikayelerde adı geçen bilge kişi Dede Korkut’tur.

                                                                                                     V.

Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)     I.             B)II.       C)III.      D)IV.     E)V.

Cevap Anahtarı: 1E,2D,3C,4C,5E,6D,7A,8C,9E,10B,11C,12A,13D,14E

Cevap Ver