Lider Yayıncılık Türk Edebiyatı 11. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 36-46 Cevapları

Lider Yayıncılık Türk Edebiyatı 11. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 36-46 Cevapları

Anlatmaya Bağlı Metinler (Roman)

Sayfa 36

Etkinlik

Batı edebiyatı etkisiyle edebiyatımıza giren anlatmaya bağlı metinler: roman, hikaye, fablcemalaksoy.org

Metin İnceleme

Sergüzeşt

Sayfa 39

1)Olay Örgüsü;

Dilber’in Kafkasya’dan kaçırılarak İstanbul’a getirilmesi ve Mustafa Efendi’ye hizmetçi olarak satılması

Mustafa Efendi’nin onu Asaf Paşa konağına satması

Asaf Bey’in ressam olan oğlu Celal Bey’in Avrupa’dan dönmesi

Celal Bey’in resim yaparken Dilber’i model olarak kullanması ve iki gencin zamanla birbirine aşık olmaları

Zehra Hanım’ın Celal’i yatağında bulamayıp tedirgin olması

Dilber’in de yatağında olmadığını gören Zehra Hanım’ın durumdan şüphelenmesi ve Asaf Bey’e dilber ile Celal Bey’in aşk yaşadıklarını söylemesi

Asaf Bey’in bu ilişkiye kesin dille karşı çıkması

Celal’in Münevver Bey konağında bir eğlence toplantısına katılması

Buradaki genç kızların Celal Bey’in etrafına toplanıp ona ilgi göstermesi

Oğullarının bir cariyeye aşık olmasını hazmedemeyen Asaf Bey ile Zehra Hanım’ın Dilber’i gizlice bir esirciye satmaları

Celal’in Dilber’i araması ama bulamaması

Mısır’da bir konağa satılan Dilber’in efendisine odalık olmayı kabul etmemesi ve hapsedilmesi

Sarayda Dilber’e aşık olan Cevher adında harem ağasının Dilber’i kaçırması

Cevher’in Dilber’e İstanbul’a dönmesi için bilet vermesi ve ölmesi

Dilber’in İstanbul’a tek başına dönemeyeceğini anlayıp kendini Nil nehrine atması

2)Olay örgüsünü oluşturan olayların büyük bir bölümü İstanbul’da, zengin konaklarında geçmektedir. Olay örgüsünde anlatılanlar 19. Yüzyılda geçmektedir. 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde bazı alışkanlıklar devam etmektedir. Kölelik, cariyelik gibi.

3)Romandaki temel çatışmayı aşk ve sosyal statü olarak kabul edebiliriz.

4)Metindeki kişilerin özellikleri;

Kişiler

Kişilerin özellikleri

Dilber

Daha çocuk yaşındayken Kafkasya’dan kaçırılarak İstanbul’a getirilmiş, esaretin ve köleliğin her acısını tatmış, talihsiz bir kızdır. Utangaç, ürkek ve dürüsttür. Namusuna ve onuruna düşkündür.

Celal Bey

Avrupa’da eğitim görmüş, sanata düşkün bir gençtir. Zengin olmasına karşın bir cariyeye aşık olacak kadar alçakgönüllüdür. Sınıf ve sosyal statü farklılıklarını önemsemez. Yazarın düşüncelerine en yakın karakterdir.

Asaf Paşa

Zengin, kibirli, eşine karşı son derece nazik bir İstanbul beyefendisidir. Oğlunun gönül ilişkisine karşı çıkar.

Zehra Hanım

Oğlunun Dilber’i sevdiğini anlayınca toplum tarafından kınanma korkusuna kapılır. Telaşlı bir kişiliği vardır.

Münevver Bey

O dönemdeki asilzadelerle ilişki kurmak, çevre  edinme arzusu güçlü olan bir kişidir.

 

5)Metnin Ana Düşüncesi: Esir olsa bile her insanın duyguları ve kalbi vardır.

6)İlahi bakış açısıyla anlatılmıştır.

7)Celal Bey: Tip

Dilber: Tip

Asaf Paşa: Karakter

Zehra Hanım, Münevver Bey: Karakter

Sayfa 40

2.Etkinlik

Metinde en kapsamlı mekan tasviri ilk paragrafta yapılmıştır. Celal Bey’in odası tasvir edilmiştir.

Olay Örgüsü- Zaman İlişkisi: Metinde anlatılan olaylar 19. Yüzyıl Osmanlı sosyal yaşamının belli bir yönünü (kölelik, cariyelik, esirlik) ele almıştır. Olaylar, bu dönemin koşulları hakkında izlenim kazandıracak biçimde yansıtılmıştır. Metindeki kişilerin her biri, ele alınan temayı ortaya çıkarmak üzere farklı kişilik özelliklerine sahiptir.

8)Tanzimat döneminde cariyelik ve kölelik kurumları henüz resmi olarak yasaklanmamıştır. Eski yaşam geleneğinin son izleri olan bu insanlık dışı uygulama, Tanzimat aydınlarını ve yazarlarını rahatsız etmektedir. Yazar toplumda bir insanlık dramı haline gelen bu soruna dikkat çekmek amacıyla böyle bir ana düşünceyi ele almıştır.

9)Metnin ana düşüncesi yaşanmış bir gerçeği değil insana özgü yaşanabilr bir gerçeği ifade etmektedir. Celal ile Dilber gerçekte yaşamış kişiler değildir.

3. Etkinlik

4. Etkinlik

Samipaşazade Sezai Eserle İlişkisi: Dönemin toplumsal sorunlarını bireyi merkeze alarak işlediği bu eserde cariyelik ve esaretin insan hayatı üzerindeki yıkıcı etkilerini ele almıştır.

Fikri ve Edebi Yönü: Sanat için sanat anlayışını benimser. Öykü ve romanlarında hem romantizm hem de realizmin etkileri görülür. Toplumun sorunlarının bireyler üzerindeki etkilerine ağırlık verir. Kişileri günlük yaşamdaki konuşma diline göre konuşturur.

6.Etkinlik

Sergüzeşt romanında yazarın olay örgüsü sırasında kimi yerlerde araya girerek kendi duygu ve düşüncelerini ifade etmesi, iyileri, hep iyi, kötüleri hep kötü yönleriyle ön plana çıkarması romantizm akımından gelen bir tutumdur.

7.Etkinlik

Romanda aile kavramı iki boyutta ele alınmıştır. Bunlardan ilki, var olan ve olay örgüsü üzerinde etkili olan aile yapısıdır. Celal’in aile anlayışı günümüz insanının aile anlayışına daha yakındır. O, sevgi ve aşkı temel alarak aile kurmayı hayal etmiştir.

Romanın ana düşüncesi sosyal gerçekliği yansıtmaktadır. Romanda bireylerin tutkuları, hırsları, toplumsal yaşamdaki statüleri ve statüler gereği göstermiş oldukları tavırlar gözler önüne serilmiştir.

2. Metin: Felatun Bey İle Rakım Efendi

Sayfa 44

1)Olay Örgüsü:

Felatun, ölen babasının yasını Batı kültürüne uygun olarak tutmak adına simsiyah kıyafetler giymekten kurtulduğu için sevinmektedir.

Rakım, kendilerinin(Türk toplumunun) bu tür durumlarda Cuma geceleri, ölen kişinin ruhuna yasin okuduklarını söyler.

Felatun, kendisine bu yası tutturan ve kendisi de uzun zamandır siyah giyinenaktrist sevgilisini(Polini) övmeye başlar.

Rakım, Felatun’un anlattıklarını değersiz bulduğunu hissettirir şekilde yapmacık bir şaşkınlık sergiler.

Felatun, eğer isterse sevgilisini getirip kendisiyle tanıştırabileceğini söyleyince Rakım bu kez gerçekten şaşırır. Çünkü o dönemin toplumunda kadınlar ve erkekler tanımadıklarıyla konuşmazdı.

2)Temel çatışma Doğu-Batı kültürleri üzerine kurulmuştur.

3)Felatun Bey zengin bir aileden gelir; memur olmasına rağmen günlerini zevk ve eğlenceyle geçirir. Gamsız ve umursamazdır.

Rakım Efendi çalışkan, dürüst ve geleneklere bağlıdır.

4)Olaylar İstanbul’da Tanzimat döneminde geçmektedir.

5)Romanın verilen bu bölümünde kişilerin daha çok karakter özellikleri betimlenmiştir.

6)Felatun Bey İstanbul’un zengin ve alafranga mekanlarında vakit öldürürken Rakım Efendi günlerini kütüphanede geçirir.

7)Metnin teması “yanlış batılılaşma”dır.

8)Tanzimat döneminde bu romanda anlatılan kişilerin benzerlerine rastlamak mümkündür.

9)Roman ilahi bakış açısıyla yazılmıştır. Roman yazarının araya girerek taraflı açıklamalar yapması roman tekniğine aykırıdır.

10)Metnin olay örgüsünde Batı hayranı olan Felatun Bey her şeyini kaybetmiştir. Tanzimat döneminde de Batı hayranlığı birçok insanın hayal kırıklığı yaşamasına neden olmuştur.

11)Metnin yazılış amacı; Tanzimat döneminde toplumun kuşak çatışmasına ve yanlış batılılaşma tehlikesine düşmemesidir.

12)Tanzimat dönemindeki yanlış batılılaşma bu metnin temasına kaynaklık ediyor.

13)Metnin teması Osmanlı toplumunun kendi değerlerinden koparak Batı’nın yaşam biçimini benimsemesiyle özünden uzaklaşacağı tehlikesine dikkat çekmek amacıyla ele alınmıştır.

10. Etkinlik

 

Ahmet Mithat Efendi

Fikri ve Edebi Yönü

Eserle İlişkisi

Çok sayıda eser kaleme alan yazar kendisini bir “hoca” olarak görür. Öykü ve roman gibi sanatsal eserlerinde bile okuyucuyu aydınlatmaya çalışır. “Sanat toplum içindir” anlayışına sahiptir.

Yanlış batılılaşmanın doğuracağı trajikomik durumları göz önüne sererek okuyucuların dikkatli olmaları gerektiğini anlatmaktadır.

 

Anlama Yorumlama

Sayfa 45

1)a)Edebi eserler yazıldıkları dönemin sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel atmosferinden izler taşır. Ayrıca dönemin sanat ve dil anlayışını yansıtır.(gelenek)

b)Her eser, yazarın dünya görüşünü, düşüncelerini, amaçlarını, zevk ve beğenisini, özel yaşamını yansıtan bir aynadır.

c)İncelediğimiz metinler farklı bakış açılarıyla başka romanlar olarak yazılabilir. Bu durum, anlatmaya bağlı metinlerin yazardan yazara farklı iletiler ve düşüncelerle dile getirebileceğini gösterir.

3)Romantik eserlerde amaç, okuyucunun duygu ve düşüncelerini etkilemektedir. Bu yüzden romantik yazarlar kendi dönemlerine göre daha sade bir dil kullanırlar.

11.Etkinlik

Masallarda gelenekleşmiş bir anlatım ve masala özgü bir anlatıcı vardır. Zaman ve mekan gerçeklikle ilişkili değildir. Sergüzeşt romanında ise anlatıcı yazardır, zaman ve mekan gerçekliğe yakındır.

Destan ve mesnevilerde zaman genellikle bilinmeyen ya da çok eski devirlerdir. Mekanlarda olağanüstülük görülebilir. Felatun Bey ile Rakım Efendi romanında ise zaman ve mekan gerçekliği yansıtır. Zaman 19. Yüzyıldır, mekan ise İstanbul’dur.

Sayfa 46

Ölçme ve Değerlendirme

1)Aş romanı, toplumsal(didaktik) roman

2)YDDD

3)Mithat Efendi, Namık Kemal, romantizm, Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat, Yusuf Kamil Paşa

4)E

5)A

6)E

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 47-57 Cevapları İçin Tıklayınız.

3 YORUMLAR

  1. […] Lider Yayıncılık Türk Edebiyatı 11. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 36-46 Cevapları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 53-60 Cevapları Nova Yayıncılık Ekoyay Yayıncılık 9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 47-74 Cevapları Ekoyay Yayınları 9. Sınıf Türk Ders Kitabı Sayfa 33-46 Cevapları Ada Yayınları 9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 39-48 Paşa Yayıncılık Dil ve Anlatım 12. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 21-35 Cevapları […]

Cevap Ver