Lise 1 Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

Lise 1 Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

Türk edebiyatı ve dil ve anlatım dersleri ile ilgili yazılı soruların paylaşıldığı cemalaksoy.org sitesinde birçok yazılı sorusuna kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Özgün, yenilikçi, kısa ve öz bir şekilde hazırlanmış yazılı soruları sayesinde mevcut başarı durumunuzu daha üst seviyelere çıkararak derslerinizde başarıyı yakalayabilirsiniz. 9.Sınıf Türk edebiyatı, 10.Sınıf Türk edebiyatı, 11.sınıf Türk edebiyatı, 12.Sınıf Türk edebiyatı gibi sınıf seviyelerine uygun ayrı ayrı hazırlanmış yazılı sorularını sitemizden takip edebilirsiniz. 9.Sınıf Türk edebiyatı 2.dönem 3.yazılı sorularını sizler için hazırladık. 9.Sınıf Türk edebiyatı 2.dönem 3.yazılısı genelde test olarak yapılır. 2.dönem konularının tamamını kapsayıcı niteliktedir. Sorular kolay, orta ve zor olmak üzere 3 farklı seviyeyi temsil etmektedir.

1-Edebiyatımızda, nazmı nesre yak1aştırmadaki ustalığıyla tanınmış sanatçılarımız aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Tevfik Fikret – Yahya Kemal Beyatlı

B) Yahya Kemal Beyatlı –  Ziya Paşa

C) Ahmet Haşim –  Mehmet Akif Er-soy

D) Mehmet Akif Ersoy –  Tevfik Fikret

E) Ziya Paşa –  Ahmet Haşim

2-Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilere bilgilerden hangisi  yanlıştır?

A) Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.

B) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.

C) Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.

D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.

E) Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.

3-Halk hikyeleriyle ilgili alarak aşağıdaki yargılardarı hangisi yanlıştır?

A) Sevgi ve kahramanlık konuları işlenir.

B) Kişiler gerçek yaşamdakilere yakındır; olağanüstülükler oldukça sınırlıdır.

C) Oluştukları çağdaki sosyal yapıyı ve iç mücadeleleri yansıtır.

D) Anlatım tümüyle nesre dayalıdır.

E) Anlatıcıları okur yazar, az çok kültürlü kişilerdir.

4-Yazarın, özgürce seçtiği bir konuda iddia ve ispatlama kaygısı gütmeden düşüncelerini konuşma havası içerisinde “ben”li bir anlatımla oluşturduğu yazı türüne ne ad verilir?

A) Deneme B) Anı C) Eleştiri D) Röportaj E)Sohbet

5-Aşağıdaki sözcük dizilerinden hangisi, tümüyle halk edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?

A) ağıt – şarkı – mani – masal tuyuğ

B) türkü – mesnevi – koşma – mersiye – atasözü

C) destan – mani – rubai masal – şarkı

D) şarkı – türkü – rubai – koçaklama – mani

E) koçaklama – türkü – mani – masal – ağıt

Sıladan geliyorsunuz

Ne var ne yok bizim oralarda Çiçek açmış mı erikler

ipek perdeli pencerenin altında

6-Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Bir özlem dile getirilmiştir.

B)Kişileştirme sanatına başvurulmuştur..

C)Ölçü ve uyak yoktur.

D)Üçüncü ve dördüncü dizeler anlamca birbirini bütünlemektedir.                                                                                                                          E)Birinci dize kurallı bir cümledir.

7-Aşağıdaki dizelerden hangisinde bir “istiare” sanatı vardır?

A)   Ağaçlar sonbaharda elbiselerini soyunur.

B)   Nefes almak, içten içe, derin derin…

C)   Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler.

D)   Ürkmeden su içsinler yavaşça, susun, susun!

E)   Mermer basamaklarda uçuşur beyaz tüyler. 

8-   “Ben gazetedeki köşemde roman eleştirileri yapmam. Zaten bu köşenin görevi de eleştiri değildir. Amacım, okuyucuya bazı günlük sorunları tanıtmak, bu sorunlar hakkında düşüncelerimi, derinliğe inmeden, kanıtlamaya kalkmadan söylemektir. Kısa, yoğun, günübirlik yazılardır bunlar.” diyen bir sanatçının özellikle hangi türde yazdığı söylenebilir?
A) Mektup                 B) Fıkra                   C) Deneme
D) Makale                  E) Anı
 
9–         Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim;
                  İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim.
Bu iki dizeden, şiirin bütünü ile ilgili özelliklerden hangisi kesin olarak saptanabilir?
A) Nazım biçimi
B) Kafiye düzeni
C) Ölçüsü
D) Konusu
E) Yazıldığı dönem
 
10-  Türk edebiyatında Batılı roman türünün ilk örneği olarak anılan, 1859’da Fenelon’dan Divan Edebiyatının sanatlı, ağdalı anlatımıyla özet olarak dilimize çevrilen eser ve bu eserin çevirmeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Kamelyalı Kadın – Ahmet Mithat Efendi
B) Sefiller – Şemsettin Sami
C) Emil – Ziya Paşa
D) Telemak – Yusuf  Kamil Paşa
E) Robenson Hikâyesi – Ahmet Vefik Paşa
 
  … ,deniz edebiyatımızın ünlü hikaye ve romancısıdır.
Edebiyatımızda deniz çığırını açmış, sürgün olarak gittiği Bodrum’da deniz insanlarını, Bodrum’u ,Ege denizinin efsanelerini, Akdeniz savaşlarını, lirik bir dille anlatmıştır.
Onun eserlerinde denizle ilgili her şeyi bulmak mümkündür.
11-Bu parçada tanıtılan edebiyatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Cevat  Şakir Kabaağaçlı
B)   Ahmet Muhip Dıranas
C)   Memduh Şevket Esendal
D)   Falih Rıfkı Atay
E)   Haldun Taner
 
I.  Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir.
II. Kişi kadrosu geniştir.
III. Kişiler ve olaylar ayrıntılarıyla ele alınır.
IV. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
V. Olaylar geniş bir zamana yayılarak anlatılır.
12-Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikaye        B) Deneme      C) Roman        D) Masal         E) Fabl
 
I.   O temayül o tegafül o eda
      O tebessüm o tekellüm o sada
II.  Kamet-i naziki bir ince fidan
      Arızı hem sıfatı berg-i hazan
III. Bulunur bunda hep efrad-ı milel
      Tab’-ı insana nice vere halel
IV. Dürlü dürlü derde uğratan beni
       Kalb-i mail çeşm-i şahid-i bazdır.
V.   Çünki yar ağyar ile dem-sazdır
       Bana günde bin kez ölmek azdır.
13-Yukarıdaki beyitlerden hangisi bir “mesneviden” alınmış olamaz?

A)I   B) II   C)III   D)IV    E) V

Cevap Ver